Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Finanse lokalne w krajach UE

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-AS1-3FEU
Kod Erasmus / ISCED: 10.003 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Finanse lokalne w krajach UE
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 3L stac.I st.studia administracji-przedmioty specjal.-samorząd terytorialny
ADM.Stacj.3 rok 1 stopnia sem. Letni
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest przedstawienie w usystematyzowany sposób podstawowej problematyki finansów lokalnych w krajach Unii Europejskiej (UE). Studenci

zapoznają się z teoretycznymi przesłankami budowy systemu finansów lokalnych,

a następnie z funkcjonującymi systemami w wybranych reprezentatywnych krajach UE, w tym także w Polsce. Przy czym, zważywszy, iż finanse są kategorią przede wszystkim o charakterze ekonomicznym, przedstawione zostaną czynniki

determinujące kształt danego systemu. Omówiony będzie system dochodów

oraz wydatków władz lokalnych, w kontekście uwarunkowań danego systemu

(przytoczone zostaną rozwiązania i wyniki badań prowadzonych w wybranych

krajach). Jako odrębne zagadnienie potraktowano sytuację finansową władz

lokalnych, co jest spowodowane różnego rodzaju uwarunkowaniami, zależnymi

od wcześniej przedstawionych czynników. Na koniec zaprezentowane zostaną

zagadnienia kontroli i nadzoru nad finansami lokalnymi w świetle doświadczeń

wybranych państw.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - fakultatywny.

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne, nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok III/sem. 6.

Wymagania wstępne - brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 30 godzin wykładu (w tym 15 godz. zdalnych asynchronicznie).

Metody dydaktyczne - wykład, konsultacje.

Punkty ECTS - 3.

Bilans nakładu pracy studenta: udział w zajęciach 30 godz. (w tym 15 godz. w formie e-learningu), przygotowanie do zajęć i zaliczenia 37,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 7,5 godz. Razem: 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godzin, co odpowiada 1,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz., co odpowiada 1,5 pkt ECTS.

Literatura:

1) Borodo A., Samorząd terytorialny. System prawnofinansowy, Warszawa 2012

2) Henlarska K.J., Ewolucja samorządu terytorialnego w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Toruń 2012

3) Poniatowicz M., Salachna J.M., Perło D., Efektywne zarządzanie długiem w jednostce samorządu terytorialnego, Warszawa 2010

4) Presnarowicz S. (red.), System finansów publicznych Polski i Litwy, Białystok 2017

5) Ruśkowski E., Finanse publiczne i prawo finansowe. Instrumenty prawnofinansowe i warunki ich stosowania, Białystok 2018

6) Ruśkowski E. Salachna J.M., Finanse lokalne po akcesji, Warszawa 2007

7) Ruśkowski E., Dolnicki B. (red.), Władza i finanse lokalne w Polsce i krajach ościennych, Warszawa 2007

8) Ruśkowski E. (red.), Finanse komunalne w wybranych krajach europejskich, Białystok 1997

9) Swianiewicz P., Finanse samorządowe, koncepcje, realizacja, polityki lokalne, Warszawa 2011

10) Salachna J., Tyniewicki M. (red.), Finanse publiczne. Komentarz, Warszawa 2024

11) Salachna J. (red.), Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego (seria Meritum), Warszawa 2023

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent zna i rozumie:

- wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy szczegółowej dotyczące prawa finansowego, w szczególności finansów samorządu terytorialnego (materialnego, ustrojowego i procesowego) oraz funkcjonowania administracji samorządowej - KA6_WG3;

- podstawowe ekonomiczne, prawne, etyczne i inne uwarunkowania działalności zawodowej w sektorze administracji samorządowej, w szczególności w obszarze finansów lokalnych - KA6_WK2.

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi:

- brać udział w debacie w obszarach tematycznych związanych z administracją samorządową w kontekście finansowym i regulowanych przez lokalne prawo finansowe – przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich - KA6_UK2.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent: jest gotów:

- zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu z zakresu lokalnego (samorządowego) prawa finansowego (materialnego, ustrojowego i procesowego) oraz przedmiotu działania administracji samorządowej - KA6_KK3.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę będzie miało formę pisemną (opisową) albo ustną. Wybór formy (tylko pisemna albo tylko ustna) zależeć będzie od preferencji studentów w tym zakresie.

Wykład: zaliczenie ustne albo pisemne na ocenę.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia końcowego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Tyniewicki
Prowadzący grup: Marcin Tyniewicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)