Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wybrane problemy polityki zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-AS1-3JG
Kod Erasmus / ISCED: 10.003 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wybrane problemy polityki zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 3L stac.I st.studia administracji-przedmioty specjalizacyjne
ADM.Stacj.3 rok 1 stopnia sem. Letni
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest przedstawienie całościowej regulacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W ramach wykładu omówione zostaną zagadnienia związane z bezrobociem i pośrednictwem pracy, instytucjami rynku pracy, pojęciem osoby bezrobotnej i przysługujących jej świadczeń.Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

W ramach wykładu omówione zostaną zagadnienia związane z bezrobociem i pośrednictwem pracy, instytucjami rynku pracy, pojęciem osoby bezrobotnej i przysługujących jej świadczeń.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów - stacjonarne

Rodzaj przedmiotu - fakultatywny

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne, nauki o zarządzaniu i jakości Rok studiów - rok III/sem. VI

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 30 godzin

Metody dydaktyczne - wykład, dyskusja i konsultacje

Punkty ECTS - 3

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 30 godzin; przygotowanie do zajęć 37,5 godzin; udział w konsultacjach związanych z zajęciami 7,5 godzin. Razem: 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS

Wskaźniki ilościowe – nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godzin, co odpowiada 1,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godzin, co odpowiada 1,5 pkt ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Praktyczny komentarz, pod red. Z. Górala, Warszawa 2011.

Literatura uzupełniająca:

1. W. Maciejko: Świadczenia przedemerytalne. Komentarz, Warszawa 2006.

2. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, pod red. Z. Górala, Warszawa 2016.

3.System prawa pracy. Tom VIII. Prawo rynku pracy, red. M. Włodarczyk, Warszawa 2018

Efekty uczenia się:

Wiedza, absolwent:

KA6_WK1

fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji w zakresie dotyczącym prawa administracyjnego (materialnego, ustrojowego i procesowego) oraz funkcjonowania administracji publicznej.

KA6_WK2

podstawowe, ekonomiczne, prawne, etyczne i inne uwarunkowania działalności zawodowej w sektorze administracji publicznej

Absolwent ma umiejętności:

KA6_UK2

brać udział w debacie w obszarach tematycznych związanych z administracją publiczną i regulowanych przez prawo administracyjne - przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich.

Metody i kryteria oceniania:

aktywność na zajęciach (50% oceny), zaliczenie w formie pisemnej (50% oceny).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kałużny
Prowadzący grup: Tomasz Kałużny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kałużny
Prowadzący grup: Tomasz Kałużny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kałużny
Prowadzący grup: Tomasz Kałużny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kałużny
Prowadzący grup: Tomasz Kałużny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

W ramach wykładu omówione zostaną zagadnienia związane z bezrobociem i pośrednictwem pracy, instytucjami rynku pracy, pojęciem osoby bezrobotnej i przysługujących jej świadczeń.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów - stacjonarne

Rodzaj przedmiotu - fakultatywny

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne, nauki o zarządzaniu i jakości Rok studiów - rok III/sem. VI

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 30 godzin

Metody dydaktyczne - wykład, dyskusja i konsultacje

Punkty ECTS - 3

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 30 godzin; przygotowanie do zajęć 37,5 godzin; udział w konsultacjach związanych z zajęciami 7,5 godzin. Razem: 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS

Wskaźniki ilościowe – nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godzin, co odpowiada 1,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godzin, co odpowiada 1,5 pkt ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Praktyczny komentarz, pod red. Z. Górala, Warszawa 2011.

Literatura uzupełniająca:

1. W. Maciejko: Świadczenia przedemerytalne. Komentarz, Warszawa 2006.

2. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, pod red. Z. Górala, Warszawa 2016.

3.System prawa pracy. Tom VIII. Prawo rynku pracy, red. M. Włodarczyk, Warszawa 2018

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)