Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Informatyczne bazy prawnicze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-AS2-1INB
Kod Erasmus / ISCED: 10.002 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Informatyczne bazy prawnicze
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 2L stac.II st. studia administracji-przedmioty obowiązkowe
ADM.Stacj.1 rok 2 stopnia sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student potrafi obsługiwać komputer: pakiet MS Office, przeszukiwać zasoby internetu, potrafi kopiować teksty, założyć konto mailowe, przesyłać załączniki.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Wprowadzenie do problematyki tworzenia i funkcjonowania systemów informacji prawnej jako narzędzi wspomagających pracę studentów, prawników, sędziów oraz administrację publiczną.

1. Rodzaje baz danych:

a) z tekstami aktów prawnych,

b) z projektami aktów prawnych,

c) z orzeczeniami,

d) z piśmiennictwem prawniczym (czasopisma prawnicze, tezy z piśmiennictwa, komentarze i monografie, bibliografie)

2. Omówienie Internetowego Systemu Aktów Prawnych Sejmu RP; Działalność Rządowego Centrum Legislacji oraz zawartość dokumentów udostępn. na stronie dziennikiurzedowe.pl

4. Prezentacja systemu informacji prawnej LEX

5. Prezentacja systemu informacji prawnej LEGALIS

6. Źródła poznania orzeczeń:

7. Dostęp do aktów prawnych Unii Europejskiej

8. Źródła poznania orzeczeń (urzędowe zbiory oraz elektroniczne bazy)

9. Rejestry publiczne prowadzone w formie elektronicznej

10. Dostęp do aktów prawnych Unii Europejskiej

11. Procesy informatyzacji administracji publicznej w Polsce

Pełny opis:

Profil studiów : ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu : obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki : dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych; dyscyplina: informatyka

Rok studiów/ semestr : 1 rok II st./ 1 semestr, Administracja

Wymagania wstępne : Przed rozpoczęciem zajęć student powinien potrafić obsługiwać komputer: sprawnie posługiwać się pakietem MS Office, przeszukiwać zasoby internetu, potrafi kopiować teksty, założyć konto mailowe, przesyłać załączniki.

Liczba godzin i zajęć dydaktycznych : ćwiczenia 15 godz.,

Metody dydaktyczne : ćwiczeniowo - praktyczna (wyszukiwanie konkretnych aktów prawnych, orzeczeń, wzorów, komentarzy, itp. niezbędnych w pracy urzędnika państwowego).

Punkty ECTS : 2

Bilans nakładu pracy studenta : udział w ćwiczeniach (15 godz. w tym 7 godz. e-learningu), udział w konsultacjach związanych z zajęciami (17 godz.), przygotowanie do zajęć i zaliczenia 25 godz. Razem: 50 godzin, co odpowiada 2 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe : nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 25 godz., 1 ECTS; nakład pracy studenta związany z samodzielna pracą - 25 godz., 1 ECTS.

Literatura:

1. Instrukcja obsługi Systemu Informacji Prawnej LEGALIS ON-LINE http://www.prawo.uwb.edu.pl/pliki/download/uploads/Legalis%20On-line_instrukcja.pdf

2. Instrukcja obsługi Systemu Informacji Prawnej LEX ON-LINE

3. http://www.prawo.uwb.edu.pl/pliki/download/uploads/LEX_instrukcja_20150701.pdf

4. Technologia informacyjna dla prawników, praca zbiorowa A. Burdziak, Ł. Cieślak, Ł. Goździaszek, S. Kotecka, P. Pęcherzewski, P. Rodziewicz, A. Zalesińska http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/publication?id=36856&from=&dirids=53&tab=1&lp=1&QI=

5. System informacji prawnej w pracy sędziego, M. Kokoszyński, G, Wierczyński, LEX Wolters Kluwer Warszawa 2011

6. Informatyka prawnicza. Technologia informacyjna dla prawników i administracji publicznej, Wojciech Wiewiórowski, Grzegorz Wierczyński, Wyd. 2, Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska - OFICYNA, Stan prawny: 1.07.2008 r.

7. ePuap w praktyce praca zbiorowa Wrocław 2011

Efekty uczenia się:

Student:

- zna i rozumie ekonomiczne, prawne, etyczne i inne uwarunkowania działalności zawodowej w sektorze administracji publicznej (KA7_WK2);

- potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę, formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach przez przystosowanie istniejących lub opracowanie nowych metod i narzędzi (KA7_UW3);

- potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie prawa administracyjnego i zasad funkcjonowania administracji publicznej (KA7_UU1);

- jest gotów do zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu z zakresu prawa administracji publicznej (KA7_KK3).

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia jest uzyskanie co najmniej 60% punktów w teście zaliczeniowym.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Rećko
Prowadzący grup: Katarzyna Rećko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Wprowadzenie do problematyki tworzenia i funkcjonowania systemów informacji prawnej jako narzędzi wspomagających pracę studentów, prawników, sędziów oraz administrację publiczną.

1. Rodzaje baz danych:

a) z tekstami aktów prawnych,

b) z projektami aktów prawnych,

c) z orzeczeniami,

d) z piśmiennictwem prawniczym (czasopisma prawnicze, tezy z piśmiennictwa, komentarze i monografie, bibliografie)

2. Omówienie Internetowego Systemu Aktów Prawnych Sejmu RP; Działalność Rządowego Centrum Legislacji oraz zawartość dokumentów udostępnianych na stronie: dziennikiurzedowe.pl

4. Prezentacja systemu informacji prawnej LEX

5. Prezentacja systemu informacji prawnej LEGALIS

6. Źródła poznania orzeczeń:

7. Dostęp do aktów prawnych Unii Europejskiej

8. Źródła poznania orzeczeń (urzędowe zbiory oraz elektroniczne bazy)

9. Rejestry publiczne prowadzone w formie elektronicznej

10. Dostęp do aktów prawnych Unii Europejskiej

11. Procesy informatyzacji administracji publicznej w Polsce

Pełny opis:

Profil studiów : ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu : obowiązkowy;Moduł M_K7:Dostęp do informacji publicznej

Dziedzina i dyscyplina nauki : Nauki Prawne, Nauka o administracji

Rok studiów/ semestr : 1 rok II st./ 1 semestr, Administracja (Moduł MK_7; Dostęp do informacji publicznej)

Wymagania wstępne : Przed rozpoczęciem zajęć student powinien potrafić obsługiwać komputer: sprawnie posługiwać się pakietem MS Office, przeszukiwać zasoby internetu, potrafi kopiować teksty, założyć konto mailowe, przesyłać załączniki.

Liczba godzin i zajęć dydaktycznych : ćwiczenia 8 godz.,

Metody dydaktyczne : ćwiczeniowo - praktyczna (wyszukiwanie konkretnych aktów prawnych, orzeczeń, wzorów, komentarzy, itp. niezbędnych w pracy urzędnika państwowego).

Punkty ECTS : 2

Bilans nakładu pracy studenta : udział w ćwiczeniach (8 godz.), przygotowanie do testu (4 godz.)

Wskaźniki ilościowe : nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 8 godz., 1,5 ECTS; nakład pracy studenta związany z samodzielna pracą - 4 godz., 0,5 ECTS.

Ćwiczenia :

1. Wprowadzenie do problematyki tworzenia i funkcjonowania systemów informacji prawnej jako narzędzi wspomagających pracę studentów, prawników, sędziów oraz administrację publiczną.

2. Rodzaje baz danych:

a) z tekstami aktów prawnych,

b) z projektami aktów prawnych,

c) z orzeczeniami,

d) z piśmiennictwem prawniczym (czasopisma prawnicze, tezy z piśmiennictwa, komentarze i monografie, bibliografie)

3. Omówienie Internetowego Systemu Aktów Prawnych Sejmu RP (http://isap.sejm.gov.pl/),

4. Spójność systemu polskiego prawa i prawidłowy przebieg procesu legislacyjnego.

a) Działalność Rządowego Centrum Legislacji

www.rcl.gov.pl

b) zawartość dokumentów udostępnianych na stronie dziennikiurzedowe.pl

5. Prace Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, przebieg procesu legislacyjnego - bazy wiedzy (sejm.gov.pl)

6. Prezentacja systemu informacji prawnej LEX dostępnego przez serwer Wydziału Prawa, (http://www.student.lex.pl/)

7. Prezentacja systemu informacji prawnej LEGALIS dostępnego przez serwer Wydziału Prawa, (http://www.student.legalis.pl/)

8. Źródła poznania orzeczeń (urzędowe zbiory oraz elektroniczne bazy):

a) Sądu Najwyższego (http://www.sn.pl/SitePages/Strona_startowa.aspx)

b) Trybunału Konstytucyjnego (http://otk.trybunal.gov.pl/orzeczenia/)

c) sądów administracyjnych

(http://orzeczenia.nsa.gov.pl/cbo/query)

d) sądów apelacyjnych

(http://orzeczenia.waw.sa.gov.pl/ )

e) Trybunału Sprawiedliwości UE (http://curia.europa.eu/juris/recherche.jsf?language=pl)

f) Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

(http://www.echr.coe.int/echr/en/hudoc )

9. Rejestry publiczne prowadzone w formie elektronicznej (wybór) ( http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje)

a) Krajowy Rejestr Sądowy

b) Krajowy Rejestr Karny

c) Rejestr Zastawów

d) Nowa księga wieczysta

e) Lista sądów powszechnych

f) Tłumacze przysięgli

g) Lista komorników sądowych

h) Lista osób posiadających licencję syndyka

10. Dostęp do aktów prawnych Unii Europejskiej

(http://eur-lex.europa.eu/pl/index.htm )

11. Procesy informatyzacji administracji publicznej w Polsce – projekt informatyczny Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej ePUAP – kanał udostępniania usług publicznych przez organy administracji publicznej dla obywateli, podmiotów gospodarczych (http://epuap.gov.pl/wps/portal/)

Literatura:

1. Instrukcja obsługi Systemu Informacji Prawnej LEGALIS ON-LINE http://www.prawo.uwb.edu.pl/pliki/download/uploads/Legalis%20On-line_instrukcja.pdf

2. Instrukcja obsługi Systemu Informacji Prawnej LEX ON-LINE

3. http://www.prawo.uwb.edu.pl/pliki/download/uploads/LEX_instrukcja_20150701.pdf

4. Technologia informacyjna dla prawników, praca zbiorowa A. Burdziak, Ł. Cieślak, Ł. Goździaszek, S. Kotecka, P. Pęcherzewski, P. Rodziewicz, A. Zalesińska http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/publication?id=36856&from=&dirids=53&tab=1&lp=1&QI=

5. System informacji prawnej w pracy sędziego, M. Kokoszyński, G, Wierczyński, LEX Wolters Kluwer Warszawa 2011

6. Informatyka prawnicza. Technologia informacyjna dla prawników i administracji publicznej, Wojciech Wiewiórowski, Grzegorz Wierczyński, Wyd. 2, Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska - OFICYNA, Stan prawny: 1.07.2008 r.

7. ePuap w praktyce praca zbiorowa Wrocław 2011

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Nikołajuk
Prowadzący grup: Marek Nikołajuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Wprowadzenie do problematyki tworzenia i funkcjonowania systemów informacji prawnej jako narzędzi wspomagających pracę studentów, prawników, sędziów oraz administrację publiczną.

1. Rodzaje baz danych:

a) z tekstami aktów prawnych,

b) z projektami aktów prawnych,

c) z orzeczeniami,

d) z piśmiennictwem prawniczym (czasopisma prawnicze, tezy z piśmiennictwa, komentarze i monografie, bibliografie)

2. Omówienie Internetowego Systemu Aktów Prawnych Sejmu RP; Działalność Rządowego Centrum Legislacji oraz zawartość dokumentów udostępnianych na stronie: dziennikiurzedowe.pl

4. Prezentacja systemu informacji prawnej LEX

5. Prezentacja systemu informacji prawnej LEGALIS

6. Źródła poznania orzeczeń:

7. Dostęp do aktów prawnych Unii Europejskiej

8. Źródła poznania orzeczeń (urzędowe zbiory oraz elektroniczne bazy)

9. Rejestry publiczne prowadzone w formie elektronicznej

10. Dostęp do aktów prawnych Unii Europejskiej

11. Procesy informatyzacji administracji publicznej w Polsce

Pełny opis:

Profil studiów : ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu : obowiązkowy;Moduł M_K7:Dostęp do informacji publicznej

Dziedzina i dyscyplina nauki : Nauki Prawne, Nauka o administracji

Rok studiów/ semestr : 1 rok II st./ 1 semestr, Administracja (Moduł MK_7; Dostęp do informacji publicznej)

Wymagania wstępne : Przed rozpoczęciem zajęć student powinien potrafić obsługiwać komputer: sprawnie posługiwać się pakietem MS Office, przeszukiwać zasoby internetu, potrafi kopiować teksty, założyć konto mailowe, przesyłać załączniki.

Liczba godzin i zajęć dydaktycznych : ćwiczenia 8 godz.,

Metody dydaktyczne : ćwiczeniowo - praktyczna (wyszukiwanie konkretnych aktów prawnych, orzeczeń, wzorów, komentarzy, itp. niezbędnych w pracy urzędnika państwowego).

Punkty ECTS : 2

Bilans nakładu pracy studenta : udział w ćwiczeniach (8 godz.), przygotowanie do testu (4 godz.)

Wskaźniki ilościowe : nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 8 godz., 1,5 ECTS; nakład pracy studenta związany z samodzielna pracą - 4 godz., 0,5 ECTS.

Ćwiczenia :

1. Wprowadzenie do problematyki tworzenia i funkcjonowania systemów informacji prawnej jako narzędzi wspomagających pracę studentów, prawników, sędziów oraz administrację publiczną.

2. Rodzaje baz danych:

a) z tekstami aktów prawnych,

b) z projektami aktów prawnych,

c) z orzeczeniami,

d) z piśmiennictwem prawniczym (czasopisma prawnicze, tezy z piśmiennictwa, komentarze i monografie, bibliografie)

3. Omówienie Internetowego Systemu Aktów Prawnych Sejmu RP (http://isap.sejm.gov.pl/),

4. Spójność systemu polskiego prawa i prawidłowy przebieg procesu legislacyjnego.

a) Działalność Rządowego Centrum Legislacji

www.rcl.gov.pl

b) zawartość dokumentów udostępnianych na stronie dziennikiurzedowe.pl

5. Prace Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, przebieg procesu legislacyjnego - bazy wiedzy (sejm.gov.pl)

6. Prezentacja systemu informacji prawnej LEX dostępnego przez serwer Wydziału Prawa, (http://www.student.lex.pl/)

7. Prezentacja systemu informacji prawnej LEGALIS dostępnego przez serwer Wydziału Prawa, (http://www.student.legalis.pl/)

8. Źródła poznania orzeczeń (urzędowe zbiory oraz elektroniczne bazy):

a) Sądu Najwyższego (http://www.sn.pl/SitePages/Strona_startowa.aspx)

b) Trybunału Konstytucyjnego (http://otk.trybunal.gov.pl/orzeczenia/)

c) sądów administracyjnych

(http://orzeczenia.nsa.gov.pl/cbo/query)

d) sądów apelacyjnych

(http://orzeczenia.waw.sa.gov.pl/ )

e) Trybunału Sprawiedliwości UE (http://curia.europa.eu/juris/recherche.jsf?language=pl)

f) Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

(http://www.echr.coe.int/echr/en/hudoc )

9. Rejestry publiczne prowadzone w formie elektronicznej (wybór) ( http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje)

a) Krajowy Rejestr Sądowy

b) Krajowy Rejestr Karny

c) Rejestr Zastawów

d) Nowa księga wieczysta

e) Lista sądów powszechnych

f) Tłumacze przysięgli

g) Lista komorników sądowych

h) Lista osób posiadających licencję syndyka

10. Dostęp do aktów prawnych Unii Europejskiej

(http://eur-lex.europa.eu/pl/index.htm )

11. Procesy informatyzacji administracji publicznej w Polsce – projekt informatyczny Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej ePUAP – kanał udostępniania usług publicznych przez organy administracji publicznej dla obywateli, podmiotów gospodarczych (http://epuap.gov.pl/wps/portal/)

Literatura:

1. Instrukcja obsługi Systemu Informacji Prawnej LEGALIS ON-LINE http://www.prawo.uwb.edu.pl/pliki/download/uploads/Legalis%20On-line_instrukcja.pdf

2. Instrukcja obsługi Systemu Informacji Prawnej LEX ON-LINE

3. http://www.prawo.uwb.edu.pl/pliki/download/uploads/LEX_instrukcja_20150701.pdf

4. Technologia informacyjna dla prawników, praca zbiorowa A. Burdziak, Ł. Cieślak, Ł. Goździaszek, S. Kotecka, P. Pęcherzewski, P. Rodziewicz, A. Zalesińska http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/publication?id=36856&from=&dirids=53&tab=1&lp=1&QI=

5. System informacji prawnej w pracy sędziego, M. Kokoszyński, G, Wierczyński, LEX Wolters Kluwer Warszawa 2011

6. Informatyka prawnicza. Technologia informacyjna dla prawników i administracji publicznej, Wojciech Wiewiórowski, Grzegorz Wierczyński, Wyd. 2, Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska - OFICYNA, Stan prawny: 1.07.2008 r.

7. ePuap w praktyce praca zbiorowa Wrocław 2011

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Wprowadzenie do problematyki tworzenia i funkcjonowania systemów informacji prawnej jako narzędzi wspomagających pracę studentów, prawników, sędziów oraz administrację publiczną.

1. Rodzaje baz danych:

a) z tekstami aktów prawnych,

b) z projektami aktów prawnych,

c) z orzeczeniami,

d) z piśmiennictwem prawniczym (czasopisma prawnicze, tezy z piśmiennictwa, komentarze i monografie, bibliografie)

2. Omówienie Internetowego Systemu Aktów Prawnych Sejmu RP; Działalność Rządowego Centrum Legislacji oraz zawartość dokumentów udostępnianych na stronie: dziennikiurzedowe.pl

4. Prezentacja systemu informacji prawnej LEX

5. Prezentacja systemu informacji prawnej LEGALIS

6. Źródła poznania orzeczeń:

7. Dostęp do aktów prawnych Unii Europejskiej

8. Źródła poznania orzeczeń (urzędowe zbiory oraz elektroniczne bazy)

9. Rejestry publiczne prowadzone w formie elektronicznej

10. Dostęp do aktów prawnych Unii Europejskiej

11. Procesy informatyzacji administracji publicznej w Polsce

Pełny opis:

Profil studiów : ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu : obowiązkowy;Moduł M_K7:Dostęp do informacji publicznej

Dziedzina i dyscyplina nauki : Nauki Prawne, Nauka o administracji

Rok studiów/ semestr : 1 rok II st./ 1 semestr, Administracja (Moduł MK_7; Dostęp do informacji publicznej)

Wymagania wstępne : Przed rozpoczęciem zajęć student powinien potrafić obsługiwać komputer: sprawnie posługiwać się pakietem MS Office, przeszukiwać zasoby internetu, potrafi kopiować teksty, założyć konto mailowe, przesyłać załączniki.

Liczba godzin i zajęć dydaktycznych : ćwiczenia 8 godz.,

Metody dydaktyczne : ćwiczeniowo - praktyczna (wyszukiwanie konkretnych aktów prawnych, orzeczeń, wzorów, komentarzy, itp. niezbędnych w pracy urzędnika państwowego).

Punkty ECTS : 2

Bilans nakładu pracy studenta : udział w ćwiczeniach (8 godz.), przygotowanie do testu (4 godz.)

Wskaźniki ilościowe : nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 8 godz., 1,5 ECTS; nakład pracy studenta związany z samodzielna pracą - 4 godz., 0,5 ECTS.

Ćwiczenia :

1. Wprowadzenie do problematyki tworzenia i funkcjonowania systemów informacji prawnej jako narzędzi wspomagających pracę studentów, prawników, sędziów oraz administrację publiczną.

2. Rodzaje baz danych:

a) z tekstami aktów prawnych,

b) z projektami aktów prawnych,

c) z orzeczeniami,

d) z piśmiennictwem prawniczym (czasopisma prawnicze, tezy z piśmiennictwa, komentarze i monografie, bibliografie)

3. Omówienie Internetowego Systemu Aktów Prawnych Sejmu RP (http://isap.sejm.gov.pl/),

4. Spójność systemu polskiego prawa i prawidłowy przebieg procesu legislacyjnego.

a) Działalność Rządowego Centrum Legislacji

www.rcl.gov.pl

b) zawartość dokumentów udostępnianych na stronie dziennikiurzedowe.pl

5. Prace Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, przebieg procesu legislacyjnego - bazy wiedzy (sejm.gov.pl)

6. Prezentacja systemu informacji prawnej LEX dostępnego przez serwer Wydziału Prawa, (http://www.student.lex.pl/)

7. Prezentacja systemu informacji prawnej LEGALIS dostępnego przez serwer Wydziału Prawa, (http://www.student.legalis.pl/)

8. Źródła poznania orzeczeń (urzędowe zbiory oraz elektroniczne bazy):

a) Sądu Najwyższego (http://www.sn.pl/SitePages/Strona_startowa.aspx)

b) Trybunału Konstytucyjnego (http://otk.trybunal.gov.pl/orzeczenia/)

c) sądów administracyjnych

(http://orzeczenia.nsa.gov.pl/cbo/query)

d) sądów apelacyjnych

(http://orzeczenia.waw.sa.gov.pl/ )

e) Trybunału Sprawiedliwości UE (http://curia.europa.eu/juris/recherche.jsf?language=pl)

f) Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

(http://www.echr.coe.int/echr/en/hudoc )

9. Rejestry publiczne prowadzone w formie elektronicznej (wybór) ( http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje)

a) Krajowy Rejestr Sądowy

b) Krajowy Rejestr Karny

c) Rejestr Zastawów

d) Nowa księga wieczysta

e) Lista sądów powszechnych

f) Tłumacze przysięgli

g) Lista komorników sądowych

h) Lista osób posiadających licencję syndyka

10. Dostęp do aktów prawnych Unii Europejskiej

(http://eur-lex.europa.eu/pl/index.htm )

11. Procesy informatyzacji administracji publicznej w Polsce – projekt informatyczny Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej ePUAP – kanał udostępniania usług publicznych przez organy administracji publicznej dla obywateli, podmiotów gospodarczych (http://epuap.gov.pl/wps/portal/)

Literatura:

1. Instrukcja obsługi Systemu Informacji Prawnej LEGALIS ON-LINE http://www.prawo.uwb.edu.pl/pliki/download/uploads/Legalis%20On-line_instrukcja.pdf

2. Instrukcja obsługi Systemu Informacji Prawnej LEX ON-LINE

3. http://www.prawo.uwb.edu.pl/pliki/download/uploads/LEX_instrukcja_20150701.pdf

4. Technologia informacyjna dla prawników, praca zbiorowa A. Burdziak, Ł. Cieślak, Ł. Goździaszek, S. Kotecka, P. Pęcherzewski, P. Rodziewicz, A. Zalesińska http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/publication?id=36856&from=&dirids=53&tab=1&lp=1&QI=

5. System informacji prawnej w pracy sędziego, M. Kokoszyński, G, Wierczyński, LEX Wolters Kluwer Warszawa 2011

6. Informatyka prawnicza. Technologia informacyjna dla prawników i administracji publicznej, Wojciech Wiewiórowski, Grzegorz Wierczyński, Wyd. 2, Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska - OFICYNA, Stan prawny: 1.07.2008 r.

7. ePuap w praktyce praca zbiorowa Wrocław 2011

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)