Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Sądowa kontrola administracji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-AS2-2JZ
Kod Erasmus / ISCED: 10.002 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Sądowa kontrola administracji
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 2L stac.II st.studia administracji-przedm.specjalizacyjne-specjalizacja administracja rządowa
ADM.Stacj.2 rok 2 stopnia sem. Letni
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe specjalistyczne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Uzyskanie teoretycznej wiedzy z zakresu sądowej kontroli administracji oraz praktycznych umiejętności w zakresie sporządzania pism procesowych, tj. skarg do wojewódzkiego sądu administracyjnego oraz odpowiedzi na skargi w poszczególnych typach spraw przed tym sądem oraz sporządzania

pism procesowych. Przedmiot ma służyć poszerzeniu wiedzy i umiejętności w zakresie wykładni przepisów, które są podstawą sądowej kontroli administracji publicznej, oraz w zakresie uprawnień i obowiązków procesowych.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów – stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu – fakultatywny

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok 2/ 2 stopnia/sem. letni

Wymagania wstępne - brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć –15 godzin konwersatorium.

Metody dydaktyczne – konwersatorium, konsultacje.

Punkty ECTS – 2

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 15 godz., przygotowanie do zajęć i egzaminu 25 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 5 godz., egzamin 1 godz. Razem: 46 godzin, co odpowiada 2 punktom ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 21 godz., co odpowiada 1 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 25 godz., co odpowiada 1 pkt ECTS.

Literatura:

H. Knysiak-Sudyka (red.), Postępowanie sądowoadministracyjne. Zarys wykładu, wyd. 2, Warszawa 2020, ISBN 13 978-83-8223-285-1,

M. Wierzbowski (red.), Postępowanie administracyjne, egzekucyjne i sądowoadministracyjne, wyd. 2, Warszawa 2022, ISBN: 978-83-8286-328-4.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

- student posiada pogłębioną wiedzę o zasadach i instytucjach prawa

administracyjnego (materialnego, ustrojowego i procesowego) (KA7_WG1),

- student posiada pogłębioną wiedzę z zakresu zasad, instrumentów i terminologii nauk prawnych, w szczególności w obszarze prawa administracyjnego (materialnego, ustrojowego i procesowego) (KA7_WG2)

- student posiada uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu prawa administracyjnego (materialnego, ustrojowego

i procesowego) (KA7_WG3)

UMIEJĘTNOŚCI:

- student wykorzystuje posiadaną wiedzę – by formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach przez: – właściwy dobór źródeł prawa administracyjnego (aktów normatywnych, poglądów doktryny, orzecznictwa sądowoadministracyjnego) i informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy, syntezy, twórczej interpretacji i prezentacji tych informacji (KA7_UW1),

- student wykorzystujeć posiadaną wiedzę z zakresu prawa administracyjnego (materialnego, ustrojowego i procesowego) – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach przez: – dobór oraz stosowanie właściwych metod wykładni prawa administracyjnego i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych (KA7_UW2)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- student dokonuje krytycznej oceny prezentowanych zagadnień problemowych z zakresu prawa administracyjnego (materialnego, ustrojowego i procesowego) oraz przedmiotu działania administracji publicznej. (KA7_KK1),

- student dostrzega znaczenia nabytej wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych z zakresu prawa administracyjnego (materialnego, ustrojowego

i procesowego) oraz przedmiotu działania administracji publicznej. (KA7_KK2)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Nasiadka
Prowadzący grup: Łukasz Nasiadka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
specjalistyczne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Uzyskanie teoretycznej wiedzy z zakresu sądowej kontroli administracji oraz praktycznych umiejętności w zakresie sporządzania pism procesowych, tj. skarg do wojewódzkiego sądu administracyjnego oraz odpowiedzi na skargi w poszczególnych typach spraw przed tym sądem oraz sporządzania

pism procesowych. Przedmiot ma służyć poszerzeniu wiedzy i umiejętności w zakresie wykładni przepisów, które są podstawą sądowej kontroli administracji publicznej, oraz w zakresie uprawnień i obowiązków procesowych.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów – stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu – fakultatywny

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok 2/ 2 stopnia/sem. letni

Wymagania wstępne - brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć –15 godzin konwersatorium.

Metody dydaktyczne – konwersatorium, konsultacje.

Punkty ECTS – 2

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 15 godz., przygotowanie do zajęć i egzaminu 25 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 5 godz., egzamin 2 godz. Razem: 75 godzin, co odpowiada 2 punktom ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 20 godz., co odpowiada 1 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 25 godz., co odpowiada 1 pkt ECTS.

Literatura:

H. Knysiak-Sudyka (red.), Postępowanie sądowoadministracyjne. Zarys wykładu, wyd. 2, Warszawa 2020, ISBN 13 978-83-8223-285-1,

M. Wierzbowski (red.), Postępowanie administracyjne, egzekucyjne i sądowoadministracyjne, wyd. 2, Warszawa 2022, ISBN: 978-83-8286-328-4.

Uwagi:

Zaliczenie w formie testu. Test składać się będzie z 20 pytań jednokrotnego wyboru.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Pietrasz
Prowadzący grup: Piotr Pietrasz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)