Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dostęp do informacji publicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-AS2-2KF
Kod Erasmus / ISCED: 10.002 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dostęp do informacji publicznej
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 2L stac.II st.studia administracji-przedm.specjalizacyjne-specjalizacja administracja rządowa
ADM.Stacj.2 rok 2 stopnia sem. Letni
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe specjalistyczne

Założenia (opisowo):

Student zapozna się z regułami dostępu do informacji publicznej i ograniczeniami tego dostępu. Będzie wiedział co to jest informacja publiczna, Jak funkcjonuje i jakie są zadania Biuletynu Informacji Publicznej. Jak wyglada składanie wniosku do organów administracji publicznej o udzielenie informacji publicznej. Kiedy mamy do czynienia z bezczynnością podmiotu zobowiązanego do udzielania informacji publicznej . W jakich okolicznościach podmiot zobowiązany może odmówić dostępu do informacji publiczne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot zakłada zapoznanie się z zasadami dostępu do informacji publicznej w polskiej przestrzeni prawnej na podstawie zasady jawności funkcjonowania administracji publicznej.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów - stacjonarne

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy specjalistyczny

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne

Rok studiów II semestr IV

Wymagania wstępne: student przed przystąpieniem do przedmiotu powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu prawa konstytucyjnego i prawa administracyjnego. Umiejętności z zakresu obsługi programu LEX w tym wyszukiwanie aktów prawnych i orzecznictwa sądowego.Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 godzin zajęć konwersatoryjnych w tym 8 godzin zajęć zdalnych asynchronicznych - w zależności od sytuacji pandemicznej zajęcia odbędą się w formie zdalnej.

Metody dydaktyczne - konwersatorium z wykorzystaniem metod heurystycznych, metoda problemowa, rozwiązywanie kazusów - w ramach zajęć asynchronicznych.

Bilans nakładu pracy studenta 15 godzin w tym 8 godzin asynchronicznych, udział w zajęciach 15 godzin, przygotowanie do zajęć 35 godzin co razem daje 50 godzin co odpowiada 2 puntom ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

P. Sitniewski, Dostęp do informacji publicznej w pytaniach i odpowiedziach, Wolters Kluwer 2020 r.

J. Wyporska-Frnakiewicz, A. Piskorz-Ryń, E. Jarzęcka-Siwik, Dostęp do informacji publicznej w praktyce jednostek samorządu terytorialnego, Wolters Kluwer 2019

P. Sitniewski, P. Ruszewski, Dostęp do informacji publicznej. Poradnik. Suwałki 2007 r.

www.jawnosc.pl

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent:

• ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu prawa karnego, cywilnego, administracyjnego, konstytucyjnego oraz procedur sądowych i administracyjnych

• zna i rozumie podstawową terminologię prawniczą

• ma wiedzę o różnych rodzajach stosunków prawnych i rządzących między nimi prawidłowości a także, w zależności od swoich zainteresowań, pogłębioną wiedzę na temat kategorii stosunków prawnych.- KA6_WG1 student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady i instytucje prawa związane z obszarem prawa

Sposób wersyfikacji – zaliczenie końcowe, w przypadku zajęć asynchronicznych sprawdzenie zadań, korekta kazusów.

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent: KA6_UW1 student potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę- formułować i rozwiązywać nietypowe problemy oraz innowacyjnie wykonywać zadania w warunkach

- umiejętność właściwego doboru źródeł prawnych z zakresu prawa administracyjnego (aktów prawnych, dorobku doktryny i orzecznictwa organów sądów i działających w obszarze bezpieczeństwo) i informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny i krytycznej analizy i syntezy tych informacji);

Sposób weryfikacji: rozwiązywanie kazusów, przygotowanie prac indywidualnych i grupowych, ocena zadań wykonywanych w trakcie zajęć zdalnych, testy

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent:

- KA6_KK1 student jest gotowy do krytycznej oceny prezentowanych zagadnień problemowych dotyczących prawa (materialnego, ustrojowego i procesowego) oraz przedmiotu działania podmiotów (organów i sądów) realizujących kompetencje związane z dostępem do informacji publicznej

Sposoby weryfikacji: aktywny udział w zajęciach, zaliczenie końcowe

Metody i kryteria oceniania:

METODY I KRYTERIA OCENY

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest test pisemny 10 pkt.

część przedmiotu w formie e-zajęć: zadani do modułów - 8 pkt.

aktywność na zajęciach - 4 pkt. Udział w debacie oksfordzkiej

Cały przedmiot 22 pkt, w tym 22-21 pkt – 5; 20-19 pkt - 4,5; 18-17 pkt - 4, 16-15 pkt - 3,5; 14-13 pkt - 3

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Wenclik
Prowadzący grup: Małgorzata Wenclik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Wenclik
Prowadzący grup: Małgorzata Wenclik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)