Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski cz. II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-KN1-2LJA
Kod Erasmus / ISCED: 10.002 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język angielski cz. II
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 3L niestac.I st.studia kryminologia - przedmioty lektoratowe
Kryminologia Niestacjonarna 2 rok 1stopnia sem. Zimowy
Kryminologia Niestacjonarna 2 rok 1stopnia sem.Letni
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe lektoraty

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Prowadzenie lektoratu w formie praktycznych ćwiczeń wszystkich sprawności językowych, takich jak: mówienie/komunikacja, pisanie, czytanie, słuchanie

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki : językoznawstwo

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Rok studiów: II ( semestr I i II )

wymagania wstępne:

Student powinien posiadać wiedzę z zakresu słownictwa i struktur gramatycznych języka obcego umożliwiającą podjęcie lektoratu na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego CEFR

Łączna liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 45 godzin, w tym 23 godz. zajęć w sali oraz 22 godz. zajęć zdalnych

Metody dydaktyczne: ćwiczenia, konsultacje, dyskusja moderowana, metoda heurystyczna, metoda problemowa, praca w grupie, metoda pokazu w ramach pracy asynchronicznej

Punkty ECTS: 3

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- udział w zajęciach - 45 godz. (w tym liczba godzin realizowanych zdalnie: 22 godziny)

- przygotowanie do zajęć i zaliczenia - 20 godzin,

- udział w konsultacjach -10 godzin,

Razem 75 godzin, co odpowiada 3 pkt. ECTS.

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 62,5 godziny, co odpowiada 2,5 ECTS.

Nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela: 12,5 godz., co odpowiada 0,5 ECTS.

Nakład pracy studenta w zajęciach o charakterze praktycznym: 75 godzin, co odpowiada 3 pkt. ECTS.

Literatura:

bazy danych z materiałami dla lektorów języka angielskiego:

www.onestopenglish.com (Macmillan Publishers)

www.linguahouse.com

www.ted.talks.com

czasopisma i gazety: „Newsweek”, „The Guardian”,

Literatura podstawowa - zagadnienia specjalistyczne:

Legal English: Niezbędnik Przyszłego Prawnika; Sierocka H.; Beck; 2014

Introduction to International Legal English; Krois-Lindner A., Firth M.; Cambridge; 2011

International Legal English; Krois-Lindner A., Firth M.; Cambridge; 2011

Career Paths: Law, Taylor J., Zeter J., Express Publishing, 2011

Career Paths: Police ,Taylor J.,Zeter J., Express Publishing ,2011

Career Paths:Personnel Security,Evans V.,Express Publishing,2011

The Lawyer's English Language Coursebook (Second Edition); Mason C., Atkins R.; Global Legal English, 2014

English for Legal Professionals; Frost A.; Oxford; 2009

Test Your Professional English: Law; Brieger N.; Penguin English Guides, 2002

Key Legal Words, Kossakowska-Pisarek S., Niepytalska B.; WSP i Z. Koźmiński, 2004

Efekty uczenia się:

WIEDZA

KP6-_WK3 absolwent zna i rozumie powiązania kryminologii z innymi dziedzinami i dyscyplinami nauki

UMIEJĘTNOŚCI

KP6_UK5 absolwent potrafi komunikować się z użyciem terminologii

specjalistycznej, w tym redagować opracowania pisemne lub przygotowywać wystąpienia ustne z zakresu przedmiotów studiowanego kierunku

KP6_UK6 absolwent potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

KP6_UU1 absolwent potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie

KP6_UU2 absolwent potrafi samodzielnie uzupełniać nabytą wiedzę i umiejętności ,a także rozwijać je interdyscyplinarnie

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia: ocena aktywności w trakcie zajęć; ocena efektów pracy zespołowej, ocena zadań e-learningowych, ,zaliczenie pisemne.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach (dopuszczalne jest 1 nieobecności w semestrze bez obowiązku odpracowania), przygotowanie do zajęć i aktywność na zajęciach. Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie w terminie testów z e-learningu na co najmniej 50%, zagadnienia z e-learningu są sprawdzane na testach kontrolnych lub egzaminach ustnych, zaliczenie pisemne na ocenę minimum dostateczną (51%) testu semestralnego po I semestrze.

Egzamin pisemny i ustny- w formie prezentacji w trakcie I i II semestru.

skala ocen:

100% - 91% - bardzo dobry (5.0)

90% - 81% - dobry plus (4.5)

80% - 71% - dobry (4.0)

70% - 61% - dostateczny plus (3.5)

60% - 51% - dostateczny (3.0)

W zależności od obowiązujących regulacji, zastrzega si e możliwość przeprowadzenia zaliczenia końcowego przy użyciu komunikacji elektronicznej, także w formie testu na internetowej platformie edukacyjnej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Antoniuk, Agnieszka Markowska
Prowadzący grup: Marta Antoniuk, Agnieszka Markowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe lektoraty

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Prowadzenie lektoratu w formie praktycznych ćwiczeń wszystkich sprawności językowych, takich jak: mówienie/komunikacja, pisanie, czytanie, słuchanie

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki : językoznawstwo

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Rok studiów: II ( semestr I i II )

Student powinien posiadać wiedzę z zakresu słownictwa i struktur gramatycznych języka obcego umożliwiającą podjęcie lektoratu na poziomie B2.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć Liczba godzin: 60 (2x30 godz.)

Forma prowadzenia zajęć: ćwiczenia w sali 50%, e-learning 50%

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń wszystkich sprawności językowych: mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie. Wiedza sprawdzana jest w formie testów pisemnych, wypowiedzi pisemnych, ustnych oraz na podstawie prezentacji z wybranej dziedziny nauk.

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w zajęciach (ćwiczeniach) 60 godzin

Przygotowanie do zajęć (ćwiczeń / laboratoriów i in.)20 godziny

Przygotowanie do kolokwium/testu kontrolnego 18 godzin

przygotowanie eseju/pracy pisemnej 12 godzin

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami 8 godzin

Przygotowanie do zaliczenia 14 godzin

Zaliczenie 4 godziny

odpowiada: 4pkt ECTS

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 64 godzin

odpowiada: 2,5 pkt ECTS

o charakterze praktycznym: 76 godzin odpowiada: 2,5 pkt ECTS

Literatura:

bazy danych z materiałami dla lektorów języka angielskiego:

www.onestopenglish.com (Macmillan Publishers)

www.linguahouse.com

www.ted.talks.com

czasopisma i gazety: „Newsweek”, „The Guardian”,

Literatura podstawowa - zagadnienia specjalistyczne:

Legal English: Niezbędnik Przyszłego Prawnika; Sierocka H.; Beck; 2014

Introduction to International Legal English; Krois-Lindner A., Firth M.; Cambridge; 2011

International Legal English; Krois-Lindner A., Firth M.; Cambridge; 2011

Career Paths: Law, Taylor J., Zeter J., Express Publishing, 2011

Career Paths: Police ,Taylor J.,Zeter J., Express Publishing ,2011

Career Paths:Personnel Security,Evans V.,Express Publishing,2011

The Lawyer's English Language Coursebook (Second Edition); Mason C., Atkins R.; Global Legal English, 2014

English for Legal Professionals; Frost A.; Oxford; 2009

Test Your Professional English: Law; Brieger N.; Penguin English Guides, 2002

Key Legal Words, Kossakowska-Pisarek S., Niepytalska B.; WSP i Z. Koźmiński, 2004

Professional English in Use: Law; Brown G. D., Rice S.; Cambridge; 2007

Academic Vocabulary in Use; McCarthy M., O'Dell F.; Cambridge University Press; 2008

A course in English for Academic Purposes; De Chazal E., McCarter S., Rogers L., Moore J.; Oxford EAP; 2012

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Antoniuk, Agnieszka Markowska
Prowadzący grup: Marta Antoniuk, Agnieszka Markowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe lektoraty

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Prowadzenie lektoratu w formie praktycznych ćwiczeń wszystkich sprawności językowych, takich jak: mówienie/komunikacja, pisanie, czytanie, słuchanie

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki : językoznawstwo

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Rok studiów: II ( semestr I i II )

wymagania wstępne:

Student powinien posiadać wiedzę z zakresu słownictwa i struktur gramatycznych języka obcego umożliwiającą podjęcie lektoratu na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego CEFR

Łączna liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 45 godzin, w tym 23 godz. zajęć w sali oraz 11 godz. zajęć zdalnych synchronicznych i 11 godz. zajęć zdalnych asynchronicznych

Metody dydaktyczne: ćwiczenia, konsultacje, dyskusja moderowana, metoda heurystyczna, metoda problemowa, praca w grupie, metoda pokazu w ramach pracy asynchronicznej

Punkty ECTS: 3

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- udział w zajęciach - 45 godz. (w tym liczba godzin realizowanych zdalnie: 22 godziny, z czego 11 godzin zajęć zdalnych synchronicznych i 11 godzin zajęć asynchronicznych),

- przygotowanie do zajęć i zaliczenia - 20 godzin,

- udział w konsultacjach -10 godzin,

Razem 75 godzin, co odpowiada 3 pkt. ECTS.

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 62,5 godziny, co odpowiada 2,5 ECTS.

Nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela: 12,5 godz., co odpowiada 0,5 ECTS.

Nakład pracy studenta w zajęciach o charakterze praktycznym: 75 godzin, co odpowiada 3 pkt. ECTS.

Literatura:

bazy danych z materiałami dla lektorów języka angielskiego:

www.onestopenglish.com (Macmillan Publishers)

www.linguahouse.com

www.ted.talks.com

czasopisma i gazety: „Newsweek”, „The Guardian”,

Literatura podstawowa - zagadnienia specjalistyczne:

Legal English: Niezbędnik Przyszłego Prawnika; Sierocka H.; Beck; 2014

Introduction to International Legal English; Krois-Lindner A., Firth M.; Cambridge; 2011

International Legal English; Krois-Lindner A., Firth M.; Cambridge; 2011

Career Paths: Law, Taylor J., Zeter J., Express Publishing, 2011

Career Paths: Police ,Taylor J.,Zeter J., Express Publishing ,2011

Career Paths:Personnel Security,Evans V.,Express Publishing,2011

The Lawyer's English Language Coursebook (Second Edition); Mason C., Atkins R.; Global Legal English, 2014

English for Legal Professionals; Frost A.; Oxford; 2009

Test Your Professional English: Law; Brieger N.; Penguin English Guides, 2002

Key Legal Words, Kossakowska-Pisarek S., Niepytalska B.; WSP i Z. Koźmiński, 2004

Professional English in Use: Law; Brown G. D., Rice S.; Cambridge; 2007

Academic Vocabulary in Use; McCarthy M., O'Dell F.; Cambridge University Press; 2008

A course in English for Academic Purposes; De Chazal E., McCarter S., Rogers L., Moore J.; Oxford EAP; 2012

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe lektoraty

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Prowadzenie lektoratu w formie praktycznych ćwiczeń wszystkich sprawności językowych, takich jak: mówienie/komunikacja, pisanie, czytanie, słuchanie

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki : językoznawstwo

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Rok studiów: II ( semestr I i II )

wymagania wstępne:

Student powinien posiadać wiedzę z zakresu słownictwa i struktur gramatycznych języka obcego umożliwiającą podjęcie lektoratu na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego CEFR

Łączna liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 45 godzin, w tym 23 godz. zajęć w sali oraz 11 godz. zajęć zdalnych synchronicznych i 11 godz. zajęć zdalnych asynchronicznych

Metody dydaktyczne: ćwiczenia, konsultacje, dyskusja moderowana, metoda heurystyczna, metoda problemowa, praca w grupie, metoda pokazu w ramach pracy asynchronicznej

Punkty ECTS: 3

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- udział w zajęciach - 45 godz. (w tym liczba godzin realizowanych zdalnie: 22 godziny, z czego 11 godzin zajęć zdalnych synchronicznych i 11 godzin zajęć asynchronicznych),

- przygotowanie do zajęć i zaliczenia - 20 godzin,

- udział w konsultacjach -10 godzin,

Razem 75 godzin, co odpowiada 3 pkt. ECTS.

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 62,5 godziny, co odpowiada 2,5 ECTS.

Nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela: 12,5 godz., co odpowiada 0,5 ECTS.

Nakład pracy studenta w zajęciach o charakterze praktycznym: 75 godzin, co odpowiada 3 pkt. ECTS.

Literatura:

bazy danych z materiałami dla lektorów języka angielskiego:

www.onestopenglish.com (Macmillan Publishers)

www.linguahouse.com

www.ted.talks.com

czasopisma i gazety: „Newsweek”, „The Guardian”,

Literatura podstawowa - zagadnienia specjalistyczne:

Legal English: Niezbędnik Przyszłego Prawnika; Sierocka H.; Beck; 2014

Introduction to International Legal English; Krois-Lindner A., Firth M.; Cambridge; 2011

International Legal English; Krois-Lindner A., Firth M.; Cambridge; 2011

Career Paths: Law, Taylor J., Zeter J., Express Publishing, 2011

Career Paths: Police ,Taylor J.,Zeter J., Express Publishing ,2011

Career Paths:Personnel Security,Evans V.,Express Publishing,2011

The Lawyer's English Language Coursebook (Second Edition); Mason C., Atkins R.; Global Legal English, 2014

English for Legal Professionals; Frost A.; Oxford; 2009

Test Your Professional English: Law; Brieger N.; Penguin English Guides, 2002

Key Legal Words, Kossakowska-Pisarek S., Niepytalska B.; WSP i Z. Koźmiński, 2004

Professional English in Use: Law; Brown G. D., Rice S.; Cambridge; 2007

Academic Vocabulary in Use; McCarthy M., O'Dell F.; Cambridge University Press; 2008

A course in English for Academic Purposes; De Chazal E., McCarter S., Rogers L., Moore J.; Oxford EAP; 2012

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0 (2024-02-26)