Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-KN1-3PRD Kod Erasmus / ISCED: 10.003 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo rodzinne i opiekuńcze
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 3L niestac.I st.studia kryminologia - przedmioty obowiązkowe
Kryminologia Niestacjonarna 3 rok 1stopnia sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Głównym założeniem przedmiotu jest nabycie przez studentów umiejętności stosowania norm prawa rodzinnego i opiekuńczego. Celem przekazania treści przedmiotu jest nabycie przez studentów umiejętność posługiwania się aktami prawnymi z zakresu prawa rodzinnego, w tym kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.


Skrócony opis:

Przedmiot dotyczy zagadnień z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, tj. małżeństwa, pokrewieństwa, adopcji, obowiązku alimentacyjnego, opieki i kurateli.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - niestacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy.

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok III/sem. V.

Wymagania wstępne - brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 14 godzin wykładu (w tym 7 godzin w e-learningu).

Metody dydaktyczne - wykład, konsultacje.

Punkty ECTS - 4.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 14 godz. (w tym 7 godzin w e-learningu), przygotowanie do zajęć i egzaminu 50 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 41 godz., egzamin 2 godz. Razem: 100 godzin, co odpowiada 4 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godz., co odpowiada 2 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godz., co odpowiada 2 pkt ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

- T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2016.

- A. K. Bieliński, Prawo rodzinne, Warszawa 2016.

- A. Andrzejewski, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2014.

Literatura uzupełniająca:

- J. Ignaczewski (red.), Małżeńskie prawo majątkowe, Warszawa 2016.

- J. Ignaczewski, Władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem, Warszawa 2015.

- J. Grzelińska, Rozwód i separacja pomiędzy małżonkami: aspekty prawne i majątkowe, Warszawa 2010.

Efekty uczenia się:

wiedza - sposób sprawdzenia: egzamin

K_W06 - ma pogłębioną wiedzę z zakresu innych dziedzin prawa i wybranych zagadnień z innych nauk społecznych

K_W08 - zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin prawa

K_W10 - ma wiedzę o różnych rodzajach stosunków prawnych i rządzących między nimi prawidłowości a także, w zależności od swoich zainteresowań, pogłębioną wiedzę na temat kategorii stosunków prawnych

K_W09 - zna system prawa polskiego, istniejące powiązania wewnątrz tego systemu oraz relacje i powiązania polskiego prawa z prawem Unii Europejskiej i z prawem międzynarodowym

umiejętności- sposób sprawdzenia: egzamin

K_U04 - Rozumie i potrafi dokonać samodzielnej analizy przyczyn i przebiegu zmian zachodzących w prawie; poddaje merytorycznej ocenie wybrane regulacje, wykorzystując metody badawcze stosowane w naukach prawnych

K_U05 - Sprawnie porusza się w systemie polskiego prawa, wykorzystuje normy poszczególnych dziedzin prawa do samodzielnego rozwiązywania konkretnych problemów; w zależności od własnych zainteresowań (wybranych przedmiotów specjalizacyjnych) posiada rozszerzone umiejętności rozwiązywania skomplikowanych problemów praktycznych z zakresu określonej dziedziny prawa

K_U06 - Wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów prawnych, spraw niejednoznacznych interpretacyjnie; potrafi wskazać możliwe rozwiązania, z zachowaniem norm etycznych,

kompetencje społeczne- sposób sprawdzenia: egzamin

K_K03 - potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny przeprowadzony za pomocą platformy internetowej (on line); 50% ocena dostateczna, 75% ocena dobra od 90% bdb

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Bagan-Kurluta
Prowadzący grup: Katarzyna Bagan-Kurluta, Monika Drozdowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Bagan-Kurluta
Prowadzący grup: Katarzyna Bagan-Kurluta, Faustyna Jamiołkowska, Katarzyna Konopka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Bagan-Kurluta
Prowadzący grup: Katarzyna Bagan-Kurluta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.