Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pomoc społeczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-KN2-1PSE Kod Erasmus / ISCED: 10.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pomoc społeczna
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 2L stac.II st.studia kryminologia - przedmioty obowiązkowe
Kryminologia Niestacjonarna 1 rok 2 stopnia sem.Letni
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem realizowanego przedmiotu jest opanowanie przez studenta podstaw teorii i umiejętności rozpoznawania w prawie obowiązującym instytucji pomocy społecznej, roli i funkcji państwa w zabezpieczeniu niezbędnych potrzeb osobom, które własnymi siłami nie mogę przezwyciężyć trudności życiowych.


Metody dydaktyczne: konserwatorium, konsultacje Punkty ECTS 4 Bilans nakładu pracy studenta - udział w konserwatoriach 15 godzin , przygotowanie do zajęć i zaliczenia 50 godzin , udział w konsultacjach związanych z zajęciami 35, razem 100 godzin co odpowiada 4 pkt ECTS


Przedmiot ma na celu przekazanie wiedzy z zakresu pomocy społecznej. Szczegółowa tematyka: 1 Pojęcie i zadania pomocy społecznej w Polsce i Europie 2. Ustrój pomocy społecznej w Polsce 3. Kompetencje organów pomocy społecznej 4. Pracownicy pomocy społecznej 5. Świadczenia z zakresu pomocy społecznej. 6. Procedury przyznawania świadczeń z zakresu pomocy społecznej

Skrócony opis:

Celem realizowanego przedmiotu jest opanowanie przez studenta teorii, zasad oraz instytucji pomocy społecznej.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki Forma studiów: niestacjonarne Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: nauki prawne Rok studiów I, semestr 2. Wymagania wstępne: student przed przystąpieniem do nauki przedmiotu powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu prawa. Powinien również posiadać umiejętności z zakresu obsługi programu LEX w tym wyszukiwania aktów prawnych i orzecznictwa sądowego

Metody dydaktyczne: konserwatorium, konsultacje Punkty ECTS 4 Bilans nakładu pracy studenta - udział w konserwatoriach 15 godzin , przygotowanie do zajęć i zaliczenia 50 godzin , udział w konsultacjach związanych z zajęciami 35, razem 100 godzin co odpowiada 4 pkt ECTS

Wskaźniki ilościowe- nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godzin co odpowiada 2 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 50 co odpowiada 2 pkt ECTS

Przedmiot ma na celu przekazanie wiedzy z zakresu pomocy społecznej.

Szczegółowa tematyka: 1 Pojęcie i zadania pomocy społecznej w Polsce i Europie 2. Ustrój pomocy społecznej w Polsce 3. Kompetencje organów pomocy społecznej 4. Pracownicy pomocy społecznej 5. Świadczenia z zakresu pomocy społecznej. 6. Procedury przyznawania świadczeń z zakresu pomocy społecznej

Literatura:

I. Sierpowska, Prawo pomocy społecznej , Warszawa 2011

Maciejko Zaborniak, Ustawa o pomocy społecznej. Komentarz Warszawa 2013

Efekty uczenia się:

Wiedza : KA7_WG2, KA7_WK2, - ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji prawa administracyjnego i konstytucyjnego oraz procedur sądowoadministracyjnych i administracyjnych - weryfikacja w trakcie egzaminu ustnego.

KA7_WK3, KA7 UK1 zaawansowana wiedza w zakresie procedur administracyjnych i prawa materialnego administracyjnego - weryfikacja w trakcie egzaminu ustnego

Umiejętności:

KA7_UO2, KA7_UU1, - potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenie określonych norm prawnych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach określonej dziedziny prawa.

KA7_KR1 rozumie i potrafi dokonać samodzielnej analizy przyczyn i przebiegu zmian zachodzących w prawie, poddaje merytorycznej ocenie wybrane regulacje , wykorzystując metody badawcze stosowane w naukach prawnych. Weryfikacja owej umiejętności w trakcie egzaminu pisemnego.

Kompetencje społeczne:

KA7_KR1 - potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności. Weryfikacja tej umiejętności w trakcie egzaminu.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin w formie ustnej z uwzględnieniem zajęć e-learning

w zależności od sytuacji epidemiologicznej zastrzega się zmianę formy egzaminu i przeprowadzenie przy pomocy platformy edu-portal

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Wincenciak
Prowadzący grup: Mirosław Wincenciak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Wincenciak
Prowadzący grup: Mirosław Wincenciak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Wincenciak
Prowadzący grup: Mirosław Wincenciak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.