Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prognozowanie kryminologiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-KN2-2PKR Kod Erasmus / ISCED: 10.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prognozowanie kryminologiczne
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 2L niestac.II st.studia kryminologia - przedmioty specjalizacyjne
Kryminologia Niestacjonarna 2 rok 2 stopnia sem.Letni
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Zakłada się zapoznanie studentów z historycznymi i współczesnymi metodami i technikami prognostycznymi na poziomie pojedynczych osób jak i zjawisk penalnych.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów - niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu - fakultatywny

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne

Rok studiów/sem. - rok II/sem. IV

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 12 godzin zajęć konwersatoryjnych (w tym 6 godz. elearningu)

Metody dydaktyczne - wykład, ćwiczenia, praca w grupach, konsultacje.

Punkty ECTS - 2

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 12 godz. (w tym 6 godz. elearningu), przygotowanie do zajęć i zaliczenia 19 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 17 godz., zaliczenie 2 godz. Razem: 50 godzin, co odpowiada 2 pkt ECTS

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 25 godz., co odpowiada 1 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 25 godz., co odpowiada 1 pkt ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Hołyst B., Kryminologia, LexisNexis, Warszawa 2017.

2. Jasiński J., Przewidywanie przestępczości jako zjawiska masowego, Warszawa 1980.

3. Zakrzewski P., Zagadnienie prognozy kryminologicznej, Warszawa 1964.

4. Hołyst B. (red.), Prognozowanie kryminologiczne w wymiarze społecznym, T. 1, Metodologia, analiza, tendencje rozwojowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017.

5. Hołyst B., Malec N., Wawrzyniak Z. M. (red.), Prognozowanie kryminologiczne w wymiarze społecznym, T. 2, Modele prognostyczne, przestępczość, wiktymizacja, profilaktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018.

6. Stukan J., Prognozowanie psychologiczno - kryminologiczne, Wyd. Aktywa, Nowy Sącz 2019.

7. E. W. Pływaczewski, S. Redo, E. M. Guzik-Makaruk, K. Laskowska, W. Filipkowski, E. Glińska, E. Jurgielewicz-Delegacz, M. Perkowska, Kryminologia, WoltesKluwer, Warszawa 2019.

Literatura uzupełniająca:

1. Friedman G., Następne 100 lat. Prognoza na XXI wiek, Warszawa 2009.

2. Krukowski A., Prognoza w kryminologii, [w:] W. Świda (red.), Kryminologia, Warszawa 1977.

3. Bałandynowicz A., Probacyjna sprawiedliwość karząca, Wolters Kluwer, Warszawa 2015

4. Wojewoda E., Tendencje i prognozy w zakresie zagrożenia zorganizowaną przestępczością kryminalną w Polsce, Przegląd Policyjny 2015, nr 1.

Efekty uczenia się:

Wiedza, absolwent zna i rozumie:

KA7_WG2 - w pogłębionym stopniu rolę organów i instytucji państwowych i organizacji społecznych w rozwiązywaniu problemów społecznych,

KA7_WK3 - w pogłębionym stopniu dylematy związane z instrumentami reakcji prawnej zarówno wobec sprawców, jak i ofiar przestępstw, a także sposobami reagowania na wyzwania globalne i regionalne w zakresie przestępczości,

KA7_WK4 - w pogłębionym stopniu aspekty prawne, organizacyjne i etyczne związane z funkcjonowaniem organów państwowych, międzynarodowych lub organizacji społecznych na rzecz bezpieczeństwa publicznego,

Umiejętności, absolwent potrafi:

KA7_UW5 - przystosować istniejące lub opracować nowe metody i narzędzia związane z prognozowaniem rozwoju przestępczości,

KA7_UO2 - kierować pracą zespołu oraz partycypować w kolegialnym przygotowywaniu interdyscyplinarnych programów, strategii i polityk w sferze zapobiegania oraz zwalczania,

KA7_UU1 - samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie oraz ukierunkowywać innych w tym zakresie,

Kompetencje społeczne, absolwent jest gotów do:

KA7_KO2 - inicjowania działań na rzecz interesu publicznego poprzez systemową analizę profilaktyki przestępczości,

KA7_KO3 - inicjowania działań na rzecz interesu publicznego poprzez uwzględnianie kosztów społecznych i ekonomicznych przestępczości

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Trzeszczkowska
Prowadzący grup: Magdalena Trzeszczkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Mroczko
Prowadzący grup: Piotr Mroczko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.