Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Suicydologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-KN2-2SUI
Kod Erasmus / ISCED: 10.002 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Suicydologia
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 2L niestac.II st.studia kryminologia - przedmioty obowiązkowe
Kryminologia Niestacjonarna 2 rok 2 stopnia sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy z zakresu pojęcia, celów i zadań suicydologii oraz samobójstwa, stosunku wybranych nauk do samobójstwa, sytuacji prawnej samobójstwa w polskim prawie karnym, obrazu zamachów samobójczych w Polsce, etiologii i sposobów ich dokonywania, specyfiki

samobójstw w wybranych grupach społecznych, leczenia i pomocy sprawców usiłowań samobójstw.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - niestacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy.

Dziedzina i dyscyplina nauki - dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok II/sem. III.

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 16 godzin wykład (zdalnych 8 godzin e-learning)

Metody dydaktyczne - wykład, konsultacje.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 16 godz. (8 godzin zdalnych - 8 synchronicznie), przygotowanie do zajęć i egzaminu 25 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 86 godz., egzamin 2 godz. Razem: 125 godzin, co odpowiada 5 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 25 godzin, co odpowiada 1 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 100 godz., co odpowiada 4 pkt ECTS.

Punkty ECTS - 5

Literatura:

Obowiązkowa:

1.Brunon Hołyst, Suicydologia, Warszawa 2011,

2. Konrad Burdziak, Samobójstwo w prawie Polskim, Warszawa 2019,

3. Suicydologia dla prawników i śledczych, red.: Ewa Monika Guzik-Makaruk, Ireneusz Sołtyszewski, Warszawa 2023.

Uzupełniająca:

1.Maria Jarosz, Samobójstwa. Ucieczka przegranych, Warszawa 2004,

2.Alan Carr, Depresja i próby samobójcze młodzieży. Sposoby przeciwdziałania i reagowania, Gdańsk 2004,

3.Rory O`Connor, Noel Sheehy, Zrozumieć samobójcę, Gdańsk 2002,

4.Magdalena Stawicka, Autodestruktywność dziecięca w świetle teorii przywiązania, Poznań 2008.

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent zna i rozumie:

- w pogłębionym stopniu aspekty interdyscyplinarności kryminologii ze względu na szerokie spektrum badanych zjawisk społecznych zarówno na płaszczyźnie krajowej, jak i międzynarodowej - KP7_WG1,

- teorie prawne oraz mechanizmy psychospołeczne

warunkujące życie człowieka i realizację jego potrzeb, w tym trudności z tym związane - KP7_WG4,

- w pogłębionym stopniu złożone uwarunkowania o charakterze prawno-społeczno-biologiczno-psychologicznym zachowań człowieka jako sprawcy i

ofiary przestępstwa - KP7_WG5,

- w pogłębionym stopniu wybrane problemy i zjawiska

związane z rodzajami środowisk kształtujących rozwój człowieka - KP7_WK1

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi:

- prowadzić debatę dotyczącą relacji między intensywnością negatywnych zjawisk społecznych a adekwatnością przedsięwzięć organizacyjno-prawnych

podejmowanych przez podmioty sektora publicznego i prywatnego - KP7_UK2,

- samodzielnie uzupełniać wiedzę i umiejętności w

aspekcie interdyscyplinarnym - KP7_UU2

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny, otwarte pytania opisowe.

W zależności od obowiązujących regulacji, zastrzega się możliwość przeprowadzenia egzaminu w formie zdalnej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Kryński
Prowadzący grup: Marcin Kryński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)