Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wiktymologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-KS1-2WIK Kod Erasmus / ISCED: 10.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wiktymologia
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 3L stac.I st.studia kryminologia - przedmioty obowiązkowe
KRYM.Stacj. 2 rok 1 stopnia sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Założeniem i celem zajęć jest poznanie wyników badań wiktymologicznych dotyczących roli ofiar przestępstw w procesie karnym, przyswojenia podstawowej siatki pojęciowej wiktymologii, doświadczeń innych krajów i standardów europejskich dla umiejętnego posługiwanie się nimi w przyszłej pracy

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy.

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok II/sem. III.

Wymagania wstępne - brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 30 godzin wykładu, w tym 15 godz. e-learningu; 15 godz. ćwiczeń, w tym 7 godz. e-learningu

Metody dydaktyczne - wykład, wykład e-learningowy, konsultacje.

Punkty ECTS - 6.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 23 godz., przygotowanie do zajęć i zaliczenia 75 godz. (w tym 21 godz. e-learningu),

udział w konsultacjach związanych z zajęciami 52 godz. Razem: 150 godzin, co odpowiada 6 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 75 godzin, co

odpowiada 3,0 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 75 godz., co odpowiada 3,0

pkt ECTS.

Literatura:

1. C. Kulesza, Rola pokrzywdzonego w procesie karnym w świetle ustawodawstwa i praktyki wybranych krajów zachodnich, Białystok 1995

2. E. Bieńkowska, C. Kulesza, Europejskie standardy kształtowania sytuacji ofiar przestępstw. Białystok 1997

3. B. Hołyst, Wiktymologia, wyd. IV, Warszawa 2011

4. E. Bieńkowska, Wiktymologia, Warszawa 2018

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent zna i rozumie:

- status człowieka jako sprawcy lub ofiary przestępstwa (pokrzywdzonego) – KA6_WG3

- aspekty profilaktyki przestępczości i patologii społecznych – KA6_WG7

- powiązania kryminologii z innymi dziedzinami i dyscyplinami nauki – KA6_WK3

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi:

- właściwie dobierać oraz stosować właściwe metody i narzędzia do rozwiązywania złożonych oraz nietypowych problemów, w tym zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne – KA6_UK3

- samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie - KA6_UU1

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów do:

- działania na rzecz interesu publicznego poprzez opracowywanie i inicjowanie programów w zakresie zapobiegania przestępczości oraz patologiom społecznym - KA6_KO1

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: egzamin pisemny, ocena aktywności na zajęciach e-learningowych

Ćwiczenia: zaliczenie pisemne, ocena aktywności na zajęciach e-learningowych

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Kużelewski
Prowadzący grup: Dariusz Kużelewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Kużelewski
Prowadzący grup: Dariusz Kużelewski, Marcin Sowała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Kużelewski
Prowadzący grup: Dariusz Kużelewski, Marcin Sowała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.