Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy procesu karnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-KS1-3PPR
Kod Erasmus / ISCED: 10.003 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy procesu karnego
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 3L stac.I st.studia kryminologia - przedmioty obowiązkowe
KRYM.Stacj. 3 rok 1 stopnia sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 8.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Założeniem i celem przedmiotu jest zrozumienie zasad prowadzenia procesu karnego i funkcjonowania organów procesowych;

Skrócony opis:

Założeniem i celem przedmiotu jest zrozumienie zasad prowadzenia procesu karnego i funkcjonowania organów procesowych; przyswojenia podstawowej siatki pojęciowej postępowania karnego dla umiejętnego posługiwania się nią podczas przyszłej pracy

Pełny opis:

fil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów - stacjonarne

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne

Rok studiów/sem. - rok III/sem. V

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 30 godzin wykładu , 30 ćwiczeń

Metody dydaktyczne - wykład, ćwiczenia, konsultacje, zajęcia zdalne synchroniczne i asynchroniczne.

Punkty ECTS – 8

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 60 (30 godz. wykład i 30 godz. ćwiczenia), przygotowanie do zajęć i egzaminu 100 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 39 godz., egzamin – 1 godz. Razem 200 godz., co odpowiada 8 pkt ECTS .

Wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 100 godz., co odpowiada 4 pkt. ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 100 godz., co odpowiada 4 pkt. ECTS.

Literatura:

Literatura:

1.C.Kulesza, P.Starzyński, Postępowanie karne, CH Beck, Warszawa 2020

2. T. Grzegorczyk, J Tylman, Polskie postępowanie karne, Warszawa 2015

3. A. Murzynowski., Istota i zasady procesu karnego. Warszawa 1994

4. S Waltoś, P. Hofmański, Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2023

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia

Wiedza, absolwent zna i rozumie:

KA6_WG1 - rozwiązania prawne i instytucjonalne dotyczące przestępczości,

KA6_WG4 – podstawowe pojęcia i instytucje wybranych gałęzi prawa,

Umiejętności, absolwent potrafi:

KA6_UW2 – formułować i rozwiązywać złożone oraz nietypowe problemy związane procesami prawno-społeczno-polityczno-ekonomicznymi,

KA6_UK3 - komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii z zakresu praw,

KA6_UO1 – współudział z innymi osobami w ramach prac zespołowych (także o charakterze interdyscyplinarnym)

KA6_UO1 – samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie.

Kompetencje społeczne, absolwent jest gotów do:

KA6_KO1 - działania na rzecz interesu publicznego poprzez opracowanie i inicjowanie programów w zakresie zapobiegania i przestępczości oraz patologiom społecznym

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin testowy pisemny lub ustny.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia egzaminu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Cezary Kulesza
Prowadzący grup: Cezary Kulesza, Marcin Sowała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Cezary Kulesza
Prowadzący grup: Cezary Kulesza, Marcin Sowała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)