Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium - Kryminalistyczne aspekty przestępczości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-KS1-3SEMKM Kod Erasmus / ISCED: 10.003 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium - Kryminalistyczne aspekty przestępczości
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 3L stac.I st.studia kryminologia - przedmioty seminaryjne
KRYM.Stacj. 3 rok 1 stopnia sem. Letni
KRYM.Stacj. 3 rok 1 stopnia sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 8.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Skrócony opis:

Przekazanie wiedzy w zakresie metodologicznych zasad pisania prac dyplomowych (motywów podjęcia danej tematyki, stanu badań w danym zakresie, próby postawienia problemu badawczego, sformułowania tez głównych i szczegółowych), zasad prowadzenia kwerendy bibliotecznej oraz sposobu formułowania not bibliograficznych, kwestii technicznych pisania pracy magisterskiej, a także wyboru problematyki będącej przedmiotem analizy (problem naukowy lub problem praktyczny wynikający z kwestii związanych ze stosowaniem prawa) oraz prezentacja jej na zajęciach przez poszczególnych studentów.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów - stacjonarne

Rodzaj przedmiotu - semianrium

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne

Rok studiów/sem. - rok III/sem. V i VI

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 60 godzin wykładu (w tym 30 godz. zajęć asynchronicznych).

Metody dydaktyczne - metoda seminaryjna, konsultacje, e-learning.

Punkty ECTS - 8

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 60 godz. (w tym 30 godz. zajęć asynchronicznych), przygotowanie do zajęć 70 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 70 godz. Razem: 200 godzin, co odpowiada 8 pkt ECTS

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 100 godz., co odpowiada 4 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 100 godz., co odpowiada 4 pkt ECTS.

Literatura:

E. W. Pływaczewski, S. Redo, E. M. Guzik-Makaruk, K. Laskowska, W. Filipkowski, E. Glińska, E. Jurgielewicz-Delegacz, M. Perkowska, Kryminologia, WoltesKluwer, Warszawa 2019.

Ch. Frankfort-Nachmias, D. Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań 2001

E. Babie, Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2004,

J. Szumski, Wstęp do badań i technik badań społecznych, Kraków 1999,

R. Zenderowski, Praca magisterska. Jak pisać i obronić? Wskazówki metodologiczne, Warszawa 2004

S. Urban, W. Ładoński, Jak napisać dobrą pracę magisterską, Wrocław 2003

K. Wójcik, Piszę pracę magisterską. Poradnik dla autorów akademickich prac promocyjnych (licencjackich, magisterskich, doktorskich), Warszawa 2002

J. Boć, Jak pisać pracę magisterską, Wrocław 2001

B. Wierzbicki (red.) Praca magisterska - od irytacji do satysfakcji, Białystok 2001

J. Majchrzak, T. Mendel, Metoda pisania prac magisterskich i dyplomowych, Poznań 1999

Wskazówki dotyczące pisania prac magisterskich w Katedrze Prawa Karnego i Kryminologii

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent zna i rozumie:

KA6_WG6 - metody, techniki i narzędzia badań społecznych.

KA6_WK7 - podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego.

Umiejętności: absolwent potrafi:

KA6_UW2 - formułować i rozwiązywać złożone oraz nietypowe problemy związane z procesami prawno-społeczno-polityczno-ekonomicznymi.

KA6_UW3 - właściwie dobierać oraz stosować właściwe metody i narzędzia do rozwiązywania złożonych oraz nietypowych problemów, w tym zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne.

KA6_UK5 - komunikować się z użyciem terminologii specjalistycznej, w tym redagować opracowania pisemne i przygotowywać wystąpienia ustne z zakresu przedmiotów studiowanego kierunku.

KA6_UO1 - współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych (także o charakterze interdyscyplinarnym).

KA6_UU2 - samodzielnie uzupełniać nabytą wiedzę i umiejętności, a także rozwijać je interdyscyplinarnie.

Kompetencje: absolwent jest gotów do:

KA6_KK1 - samodzielnego oceniania znaczenia źródeł informacji, dokonywania ich krytycznej oceny oraz zasięgać opinii ekspertów.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena zostanie wystawiona na podstawie gotowej pracy licencjackiej przygotowanej na podstawie przekazanych kryteriów w ramach zajęć proseminaryjnych i seminaryjnych oraz zgodnie ze Wskazówkami dotyczącymi pisania prac magisterskich w Katedrze Prawa Karnego i Kryminologii i jej akceptacji przez Promotora, a także aktywności podczas zajęć stacjonarnych, zdalnych zajęć asynchronicznych.

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Nieobecność jest zaliczana na podczas konsultacji osoby prowadzącej seminarium, liczba godzin nieobecności kwalifikującej się do niezaliczenia przedmiotu: 8.

Analogicznie odrabiane jest niewykonanie zdań w ramach zajęć asynchronicznych.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Filipkowski
Prowadzący grup: Wojciech Filipkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Filipkowski
Prowadzący grup: Wojciech Filipkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Filipkowski
Prowadzący grup: Wojciech Filipkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.