Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Diagnozowanie stanu psychicznego sprawcy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-KS2-1DSP Kod Erasmus / ISCED: 10.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Diagnozowanie stanu psychicznego sprawcy
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 2L stac.II st.studia kryminologia - przedmioty fakultatywne
KRYM.Stacj. 1 rok 2 stopnia sem. Letni
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Założeniem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu psychiatrii i psychologii kryminalistycznej oraz wybranych kwestii prawnych dla potrzeb prawa dowodowego.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów - stacjonarne

Rodzaj przedmiotu - fakultatywny

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki medyczne

Rok studiów/sem. - rok I/sem. II

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 20 godzin wykładu (w tym 10 godz. zajęć asynchronicznych).

Metody dydaktyczne - wykład, praca w grupach, konsultacje, e-learning.

Punkty ECTS - 3

Bilans nakładu pracy studenta -udział w zajęciach 20 godz. (w tym 10 godz. zajęć asynchronicznych), przygotowanie do zajęć i zaliczenia 27,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 27,5 godz. Razem: 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz., co odpowiada 1,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz., co odpowiada 1,5 pkt ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

E. Gruza, Psychologia sądowa dla prawników, Warszawa 2017

A. Czeredecka, J. K. Gierowski, T. Jaśkiewicz-Obydzyńska, Ekspertyza psychologiczna (w:) J. Wójcikiewicz (red.), Ekspertyza sądowa, Zagadnienia wybrane, Oficyna, Warszawa 2007, s. 387-448

J. Heitzman, Ekspertyza psychiatryczna (w:) J. Wójcikiewicz (red.), Ekspertyza sądowa, Zagadnienia wybrane, Oficyna, Warszawa 2007, s. 449-487

Literatura uzupełniająca:

B. Hołyst, Suicydologia, Warszawa 2011

B. Hołyst, Psychologia kryminalistyczna, Diagnoza i praktyka, Warszawa 2018

B. Hołyst, Psychologia kryminalistyczna, Warszawa 2009

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent zna i rozumie:

KA7_WG1 - pogłębionym stopniu aspekty interdyscyplinarności kryminologii ze względu na szerokie spektrum badanych zjawisk społecznych zarówno na płaszczyźnie krajowej, jak i międzynarodowej,

KA7_WG4 - teorie prawne oraz mechanizmy psychospołeczne warunkujące życie człowieka i realizację jego potrzeb, w tym trudności z tym związane,

KA7_WG5 -w pogłębionym stopniu złożone uwarunkowania o charakterze prawno-społeczno-biologicznopsychologicznym zachowań człowieka jako sprawcy i ofiary przestępstwa,

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi:

KA7_UW1 - we właściwy sposób dobierać źródła informacji o prawnych i kryminologicznych aspektach przestępczości,

KA7_UK1 - komunikować się ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców na tematy specjalistyczne, dotyczące funkcjonowania sektora bezpieczeństwa z wykorzystaniem języka prawniczego,

KA7_UU2 - samodzielnie uzupełniać wiedzę i umiejętności w aspekcie interdyscyplinarnym,

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów do:

KA7_KK1 - krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści, dotyczących prawnych, politycznych, ekonomicznych, psychologicznych i kulturowych przyczyn rozwoju przestępczości lub jej stanu na poziomie krajowym, międzynarodowym

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa jest oceną średnią ważoną z pozytywnych ocen cząstkowych za: aktywność podczas zajęć stacjonarnych lub zdalnych (20%), pracę pisemną dotyczącej wskazanego przez prowadzącego problemu, przygotowanej grupie 2- lub 3-osobowej (40%) oraz pisemne zaliczenie (trzy pytania opisowe o różnym stopniu trudności lub testu za pośrednictwem platformy e-learningowej) - 40%.

W zależności od sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia końcowego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Obecność na wykładzie nie jest obowiązkowa.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Filipkowski
Prowadzący grup: Wojciech Filipkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Filipkowski
Prowadzący grup: Wojciech Filipkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.