Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fenomenologia kryminalna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-KS2-1FEN
Kod Erasmus / ISCED: 10.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fenomenologia kryminalna
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 2L stac.II st.studia kryminologia - przedmioty obowiązkowe
KRYM.Stacj. 1 rok 2 stopnia sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy z zakresu fenomenu współczesnej przestępczości w Polsce (struktura, dynamika, przejawy, tendencje i geograficzny obraz zjawiska, sposoby popełniania przestępstw, organizacja świata przestępczego), ewolucji i prognoz rozwoju wybranych kategorii przestępczości w Polsce (przestępczość kryminalna, narkotykowa i ekonomiczna zarówno w formach zorganizowanych, jak i niezorganizowanych, przestępczość w ruchu drogowym, przestępczość korupcyjna, przestępczość w województwie podlaskim, przestępczość wybranych kategorii sprawców), powiązań patologii społecznych z przestępczością.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy.

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok I/sem. I.

Wymagania wstępne - brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 30 godz. wykładu i 15 godz. ćwiczeń

Metody dydaktyczne - wykład klasyczny, dyskusja moderowana

Punkty ECTS - 5.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 45 godz., przygotowanie do zajęć, zaliczenia i egzaminu 50 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 28 godz., egzamin 2 godz. Razem: 125 godzin, co odpowiada 5 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godz., co odpowiada 2 pkt ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa

B. Hołyst, Kryminologia, Wolters Kluwer, Warszawa 2022.

J. Widacki, W. Dadak, M. Grzyb, A. Szuba-Boroń, Kryminologia, Zarys systemu, C.H. Beck, Warszawa 2022.

E. W. Pływaczewski, S. Redo, E. M. Guzik-Makaruk, K. Laskowska, W. Filipkowski, E. Glińska, E. Jurgielewicz- Delegacz, M. Perkowska, Kryminologia, Wolters Kluwer, Warszawa 2019.

A. Siemaszko, B. Gruszczyńska, M. Marczewski, Atlas przestępczości 5, Warszawa 2015.

M. Kuć, Kryminologia, Warszawa 2013.

J. Błachut, A. Gaberle, K. Krajewski, Kryminologia, Gdańsk 2004.

Literatura uzupełniająca

E. Pływaczewski (red.), Przestępczość zorganizowana, Warszawa 2011.

W. Jasiński, W. Mądrzejowski, K. Wiciak (red.), Przestępczość zorganizowana. Fenomen, współczesne zagrożenia, zwalczanie, ujęcie praktyczne, Szczytno 2013.

W. Mądrzejowski, Przestępczość zorganizowana. System zwalczania, Warszawa 2008.

B. Hołyst, Terroryzm, t.1 i t. 2, Warszawa 2011.

K. Jałoszyński (red.), Współczesne zagrożenia terroryzmem, Szczytno 2013.

L. Mazowiecka (red.), Ofiary handlu ludźmi, Warszawa 2014.

A. Andrzejewska, Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń realnych i wirtualnych. Aspekty teoretyczne i empiryczne, Warszawa 2014.

B. Gulla, M. Wysocka- Pleczyk (red.), Przestępczość nieletnich, Kraków 2009.

J. Polanowski, Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Prawo i praktyka, Warszawa 2012.

E. Kowalewska- Borys (red.), Problematyka przemocy w rodzinie, Warszawa 2012.

Efekty uczenia się:

Wiedza, absolwent zna i rozumie:

- w pogłębionym stopniu aspekty interdyscyplinarności kryminologii ze względu na szerokie spektrum badanych zjawisk społecznych zarówno na płaszczyźnie krajowej, jak i międzynarodowej - KP7_WG1;

- w pogłębionym stopniu wpływ zmian prawnospołeczno-ekonomiczno-politycznych na ewolucję, skalę, dynamikę i skutki przestępczości - KP7_WG3;

- w prawidłowy sposób dokonywać oceny, krytycznej analizy, syntezy, interpretacji i prezentacji danych ilościowych i jakościowych charakteryzujących przestępczość - KP7_UW2;

- przystosować istniejące lub opracować nowe metody i narzędzia związane z prognozowaniem rozwoju przestępczości - KP7_UW5;

- samodzielnie uzupełniać wiedzę i umiejętności w aspekcie interdyscyplinarnym - KP7_UU2;

Kompetencje społeczne, absolwent jest gotów do:

- krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści, dotyczących prawnych, politycznych, ekonomicznych, psychologicznych i kulturowych przyczyn rozwoju przestępczości lub jej stanu na poziomie krajowym lub międzynarodowym - KP7_KK1;

- inicjowania działań na rzecz interesu publicznego poprzez uwzględnianie kosztów społecznych i ekonomicznych przestępczości - KP7_KO3;

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: egzamin pisemny

Ćwiczenia - przygotowanie referatu na zadany temat

W zależności od obowiązujących regulacji, zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia końcowego lub egzaminu końcowego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Laskowska
Prowadzący grup: Mateusz Gąsowski, Katarzyna Laskowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Laskowska
Prowadzący grup: Katarzyna Laskowska, Justyna Omeljaniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)