Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Techniki negocjacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-KS2-2TEN
Kod Erasmus / ISCED: 10.002 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Techniki negocjacyjne
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 2L stac.II st.studia kryminologia - przedmioty fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiotem zajęć jest charakterystyka negocjacji jako procesu ukierunkowanego na rozwiązanie konfliktu. W ramach zajęć omawiane są pojęcia negocjacji, komunikacji (werbalnej i niewerbalnej) i konfliktu, a także sposoby rozwiązywania konfliktów (rywalizacja, uleganie, unikanie, kompromis, współpraca). Ponadto negocjacje prezentowane są w kontekście innych procedur rozwiązywania konfliktów: facylitacji, mediacji, arbitrażu, rozstrzygnięcia sądowego. Prezentowane są także postawy przyjmowane podczas negocjacji (style negocjacji), etapy procesu negocjacyjnego i wybrane techniki negocjacyjne. Studentom wskazywane są też charakterystyczne cechy negocjacji w tzw. sytuacjach trudnych (np. negocjacje policyjne).

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - fakultatywny.

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok II/sem. III.

Wymagania wstępne - brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 10 godzin wykładu (w tym 5 godzin e-learningu) i 20 godzin ćwiczeń (w tym 10 godzin e-learningu).

Metody dydaktyczne - wykład, ćwiczenia, konsultacje.

Punkty ECTS - 4.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 30 godz. (w tym 15 godzin e-learningu), przygotowanie do zajęć i egzaminu 50 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 33 godz., egzamin 2 godz. Razem: 100 godzin, co odpowiada 4 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godzin, co odpowiada 2,0 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godz., co odpowiada 2,0 pkt ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

- L. Zbiegień-Maciąg, Taktyki i techniki negocjacyjne, Wydawnictwo AGH, Kraków 1993.

- K. Bargiel-Matusiewicz, Negocjacje i mediacje, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.

- K. Kałucki, Techniki negocjacyjne, Difin, Warszawa 2018.

Literatura uzupełniająca:

- Bercoff M.A (2007) Negocjacje. Warszawa: PWE

- Cenker E.M. (2002) Negocjacje. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania

- Kamiński J. (2003), Negocjowanie – techniki rozwiązywania konfliktów, Warszawa: Wydawnictwo POLTEXT,

- Nęcki Z. (1991) Negocjacje w biznesie, Kraków: P S B

- Nęcki Z. (1997) Komunikowanie się i rozmowa, Charaktery, nr 2

- Nierenberg G.I. (1997) Sztuka negocjacji, Warszawa: Studio EMKA

- Sikorski W. (2011) Niewerbalna komunikacja interpersonalna. Doskonalenie przez trening, Warszawa: Difin,

- Szopski M. (2005) Komunikowanie międzykulturowe, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa

- Trzaskalik T (2006) E-Negocjacje. Modelowanie, analiza i wspomaganie. Katowice: Wydawnictwo AE

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent zna i rozumie:

- w pogłębionym stopniu aspekty interdyscyplinarności kryminologii ze względu na szerokie spektrum badanych zjawisk społecznych zarówno na płaszczyźnie krajowej, jak i międzynarodowej - KA7_WG1;

- kluczowe zagadnienia o wielokierunkowych relacjach między człowiekiem a społeczeństwem oraz instytucjami państwowymi i wynikające z nich fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji - KA7_WK2;

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi:

- dobierać oraz stosować właściwe metody i narzędzia (w tym zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne) służące wyjaśnianiu przebiegu procesów prawno-społeczno-gospodarczo-politycznych, ich wpływu na przestępczość oraz prognozować jej rozwój - KA7_UW3;

- przygotować opracowanie pisemne lub prowadzić debatę na tematy prawne i kryminologiczne - KA7_UK3;

- współdziałać z innymi osobami i podejmować wiodącą rolę podczas prac zespołowych w celu efektywnej realizacji postawionych zadań - KA7_UO1;

- kierować się pracą zespołu oraz partycypować w kolegialnym przygotowaniu interdyscyplinarnych programów, strategii i polityk w sferze zapobiegania oraz zwalczania przestępczości z uwzględnieniem ich skutków społecznych - KA7_UO2;

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów do:

- wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania i organizowania działalności na rzecz środowiska społecznego w postaci opracowywania strategii profilaktycznych z uwzględnieniem aspektów prawnych i kryminologicznych - KA7_KO4;

Metody i kryteria oceniania:

Wykład:

Egzamin pisemny w formie testu składającego się z 15 pytań jednokrotnego wyboru, z uwzględnieniem wykonania zadań w e-learningu.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia/egzaminu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Ćwiczenia:

Zaliczenie na podstawie obserwacji ciągłej podczas zajęć, pracy w grupach, realizowanych zadań i aktywności podczas zajęć, ocena aktywności na zajęciach e-learningowych.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Woltanowski
Prowadzący grup: Piotr Woltanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)