Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Filozofia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-PN5-1FIL Kod Erasmus / ISCED: 10.001 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Filozofia
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 5L niestac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty obowiązkowe
Prawo Niestacjonarne 1 rok 1 stopień sem. Letni
Strona przedmiotu: https://www.prawo.uwb.edu.pl/dr-karol-kuzmicz
Punkty ECTS i inne: 7.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

humanizujące
kształcenia ogólnego
obowiązkowe
ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Omówienie studentom I roku prawa przedmiotu, głównych działów i problematyki filozoficznej, zwłaszcza z zakresu etyki i filozofii polityki. Przedstawienie poglądów wybranych filozofów oraz najważniejszych szkół, kierunków i systemów filozoficznych, wskazując na ich doniosłość kulturotwórczą i cywilizacyjną. Zapoznanie studentów z terminologią filozoficzną oraz wybranymi tekstami źródłowymi. Wykazanie twórczego charakteru myślenia filozoficznego i ukazanie związków pomiędzy filozofią a rozwojem kultury i cywilizacji. Zapoznanie i omówienie najważniejszej terminologii filozoficznej:terminologii:absolut, agnostycyzm, akcydens, aletheia, apatia, aposterioryzm, apeiron, aprioryzm, arche, arystokracja, ateizm, autarkia, autonomia, autorytaryzm, byt, cywilizacja, deizm, dialektyka, doświadczenie, dowody na istnienie Boga, dualizm, duch, dusza, dyskurs, dyskusja, egzystencja, empiryzm, epistemologia, esencjalizm, estetyka, etyka, europocentryzm, fenomen, fenomenologia, filozofia, gnoza, gnozeologia, hedonizm, heteronomia, hylemorfizm, hilozoizm, idea, idealizm obiektywny, idealizm subiektywny, idealizm transcendentalno-logiczny, ideologia, iluminacja, immanencja, imperatyw, intelekt, intuicja, irracjonalizm, istnienie, istota, jaźń, kategoria, komunizm, kosmogeneza, kosmologia, kultura, liberalizm, logika, logos, mądrość, materia, materializm, monady, monizm, moralność, naturalizm, nauka, obiektywność, ortodoksja, paradygmat, panteizm, paruzja, pierwsze zasady, piękno, pluralizm, poznanie, prawda, prawo, prawo natury (naturalne), racjonalizm, realizm, rozciągłość, rozum, stan natury, subiektywność, substancja, świadomość, światopogląd, teizm, totalitaryzm, transcendencja, transhumanizm, umowa społeczna, umysł, utopia, utylitaryzm, uzasadnienie, wiedza, zasada.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Omówienie studentom I roku prawa przedmiotu i problematyki głównych działów filozofii, kładąc szczególny nacisk na zagadnienia z zakresu etyki i filozofii polityki. Przedstawienie poglądów wybranych filozofów oraz najważniejszych szkół, kierunków i systemów filozoficznych, wskazując na ich doniosłość dla rozwoju kultury prawnej i politycznej. Zapoznanie studentów z terminologią filozoficzną oraz wybranymi tekstami źródłowymi. Wykazanie twórczego charakteru filozofii i jej wpływu na rozwój myśli prawnej.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne

Rodzaj studiów: obowiązkowy

Dziedzina/dyscyplina naukowa: nauki humanistyczne/filozofia

Rok studiów: I, semestr II.

Wymagania dodatkowe:brak

Liczba godzin: 20 godz. - wykład.

Punkty ECTS - 7.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 20 godz., przygotowanie do zajęć i egzaminu 87,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 66 godz., egzamin 1,5 godz. Razem: 175 godzin, co odpowiada 7 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 87,5 godzin, co odpowiada 3,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 87,5 godz., co odpowiada 3,5 pktECTS.

Razem 7pkt ECTS.

Literatura:

I. Literatura podstawowa:

1. A j d u k i e w i c z Kazimierz, Zagadnienia i kierunki filozofii: teoria poznania, metafizyka, Wydaw. Antyk, Kęty 2003.

2. J. B o c h e ń s k i, Zarys historii filozofii, Philed, Kraków 1993.

3. P o p k i n Richard H., S t r o l l A., Filozofia: najpopularniejszy na świecie podręcznik filozofii dla niefilozofów, Zysk i S-ka Wydaw., Poznań 1996.

4. S z y s z k o w s k a Maria, Dzieje filozofii, Białystok 2009.

5. S z y s z k o w s k a Maria, Filozofia w Europie, Temida 2 , Białystok 1998.

6. R u s s e l l Bertrand, Dzieje filozofii Zachodu i jej związki z rzeczywistością polityczno-społeczną od czasów najdawniejszych do dnia dzisiejszego, przeł. Tadeusz Baszniak, Adam Lipszyc i Michał Szczubiałka, Warszawa 2000.

7. T a t a r k i e w i c z Władysław, Historia filozofii, T. 1: Filozofia starożytna i średniowieczna, Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa 1997.

8. T a t a r k i e w i c z Władysław, Historia filozofii, T. 2: Filozofia nowożytna do roku 1830, Wydaw. Naukowe PWN , Warszawa 1997.

9. T a t a r k i e w i c z Władysław, Historia filozofii, T. 3: Filozofia XIX wieku i współczesna, Wydaw. Naukowe PWN , Warszawa1997.

10. Mała encyklopedia filozofii. Pojęcia, problemy, kierunki, szkoły, S. Jedynak (red.), Bydgoszcz 1996.

II. Literatura uzupełniająca:

1. C a c k o w s k i Zdzisław, Główne zagadnienia i kierunki filozofii, Książka i Wiedza, Warszawa1977.

2. C a c k o w s k i Zdzisław, Zasadnicze zagadnienia filozofii, Książka i Wiedza, Warszawa1989.

3. H e m p o l i ń s k i Michał, Filozofia współczesna: wprowadzenie do zagadnień i kierunków, [T.].1, Państ. Wydaw. Naukowe, Warszawa 1989.

4. M i ś Andrzej, Filozofia współczesna: główne nurty, Wydaw. Naukowe Scholar, Warszawa 2000.

5. O l s z e w s k i H., Słownik twórców idei, Poznań 2001.

6. R u s s e l l Bertrand, Problemy filozofii, przeł. Wojciech Sady, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.

7. S o l o m o n Robert C., Kathleen M. H i g g i n s, Krótka historia filozofii, przeł. [z ang.] Natalia Szczucka-Kubisz, Prószyński i S-ka , Warszawa 1997.

8. S t ę p i e ń Antoni Bazyli, Wstęp do filozofii, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2001.

9. S t o k e s P., 100 największych filozofów, tłum. J. Korpanty, Warszawa 2007.

10. S z a h a j Andrzej, J a k u b o w s k i Marek N., Filozofia polityki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.

11. V a r d y Peter, G r o s c h Paul, Etyka. Poglądy i problemy, przeł. Jerzy Łoziński, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 1995.

12. V o g t Matthias, Historia filozofii dla wszystkich, przeł. M. Sklaska, Warszawa 2007.

III. Teksty źródłowe:

1. D. L a e r t i o s, Żywoty i poglądy słynnych filozofów, tłum. Irena Krońska, Kazimierz Leśniak, Witold Olszewski, Warszawa 1988 (fragmenty).

2. P l a t o n, Obrona Sokratesa, tłum. W. Witwicki, Warszawa 1992.

3. S e n e k a, Myśli, tłum. S. Stabryła, Kraków 2003 (fragmenty).

4. M. A u r e l i u s z, Rozmyślania, tłum. M. Reiter, Warszawa 1988 (fragmenty).

5. Św. A u g u s t y n, Wyznania, tłum. Z. Kubiak, Kraków 1998 (fragmenty).

6. Erazm z Rotterdamu, Pochwała głupoty, tłum. Edwin Jędrkiewicz, Warszawa 2001.

7. K a r t e z j u s z, Rozprawa o metodzie właściwego kierowania rozumem i poszukiwania prawdy w naukach, tłum. Tadeusz Żeleński-Boy, Kęty 2002.

8. G. B e r k e l e y, Traktat o zasadach poznania, tłum. J. Leszczyński, Warszawa 1956 (fragmenty).

9. B. P a s c a l, Myśli, tłum. Tadeusz Żeleński-Boy, Warszawa 1972 (fragmenty).

10. J. J. R o u s s e a u, Traktat o naukach i sztukach, [w:] Trzy rozprawy z filozofii społecznej, tłum. H. Elzenberg, Warszawa 1956.

11. I. K a n t, Uzasadnienie metafizyki moralności, tłum. M. Wartenberg, Kęty 2001.

12. G. W. F. H e g e l, Fenomenologia ducha, tłum. A. Landman, Warszawa 1963 (fragmenty).

13. S. K i e r k e g a a r d, Albo-Albo, tłum. A. Buchner, Warszawa 1976 (fragmenty).

14. K. M a r k s, Tezy o Feuerbachu, [w:] K. Marks, F. Engels, Dzieła, t. 3, Warszawa 1961.

15. F. N i e t z s c h e, Poza dobrem i złem, tłum. S. Wyrzykowski, Warszawa 1990.

16. E. F r o m m, Ucieczka od wolności, tłum. O. i A. Ziemilscy, Warszawa 1970 (fragmenty).

17. K. R. P o p p e r, Wiedza a zagadnienia ciała i umysłu, tłum. T. Basznia, Warszawa 1998 (fragmenty).

18. L. K o ł a k o w s k i, Horror metaphysicus, Warszawa 1990 (fragmenty).

19. W. T a t a r k i e w i c z, O szczęściu, Warszawa 1990.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

KA7_WG1: ma rozszerzoną wiedzę o charakterze nauk prawnych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk - weryfikacja w formie testu

KA7_WG2: ma pogłębioną wiedzę z zakresu prawniczych dyscyplin ogólnych (prawoznawstwo, logika prawnicza, teoria i filozofia prawa, doktryny polityczno-prawne, teoria prawa i demokracji), prawniczych dyscyplin historycznych (historia prawa polskiego, powszechna historia prawa, prawo rzymskie) - weryfikacja w formie testu

Umiejętności:

KA7_UW4: wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów prawnych, spraw niejednoznacznych interpretacyjnie; potrafi wskazać możliwe rozwiązania, z zachowaniem norm etycznych - weryfikacja w formie testu

KA7_UU2: dostrzega związki między zjawiskami prawnymi, a innymi zjawiskami kulturowymi i społecznymi- weryfikacja w formie testu

Kompetencje społeczne:

KA7_KK2: potrafi samodzielni i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny - weryfikacja w formie testu

KA7_KO1: rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób - weryfikacja w formie testu.

Metody i kryteria oceniania:

Kryterium oceniania stanowi znajomość podstawowej terminologii filozoficznej oraz najważniejszych problemów i kierunków filozoficznych. Zaliczenie w formie testu - I termin. Zaliczenie w formie ustnej w II terminie (3 pytania).

Test:Punktacja: 25-24 – bdb; 23-21 – db plus; 20-18 – db; 17-15 – dst plus; 14-12 – dst, 11-10-ndst plus; poniżej 10 – ndst.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karol Kuźmicz
Prowadzący grup: Karol Kuźmicz
Strona przedmiotu: http://www.prawo.uwb.edu.pl/katedra-nauk-historyczno-prawnych-teorii-i-filozofii-prawa-oraz-komparatystyki-prawniczej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Omówienie studentom I roku prawa przedmiotu i problematyki głównych działów filozofii, kładąc szczególny nacisk na zagadnienia z zakresu etyki i filozofii polityki. Przedstawienie poglądów wybranych filozofów oraz najważniejszych szkół, kierunków i systemów filozoficznych, wskazując na ich doniosłość dla rozwoju kultury prawnej i politycznej. Zapoznanie studentów z terminologią filozoficzną oraz wybranymi tekstami źródłowymi. Wykazanie twórczego charakteru filozofii i jej wpływu na rozwój myśli prawnej.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne

Rodzaj studiów: obowiązkowy

Dziedzina/dyscyplina naukowa: nauki humanistyczne/filozofia

Rok studiów: I, semestr II.

Wymagania dodatkowe:brak

Liczba godzin:20 godz. - wykład.

Punkty ECTS - 7.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 20 godz., przygotowanie do zajęć i egzaminu 87,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 66 godz., egzamin 1,5 godz. Razem: 175 godzin, co odpowiada 7 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 87,5 godzin, co odpowiada 3,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 87,5 godz., co odpowiada 3,5pktECTS.

Razem 7pkt ECTS.

Literatura:

I. Literatura podstawowa:

1. A j d u k i e w i c z Kazimierz, Zagadnienia i kierunki filozofii: teoria poznania, metafizyka, Wydaw. Antyk, Kęty 2003.

2. J. B o c h e ń s k i, Zarys historii filozofii, Philed, Kraków 1993.

3. P o p k i n Richard H., S t r o l l A., Filozofia: najpopularniejszy na świecie podręcznik filozofii dla niefilozofów, Zysk i S-ka Wydaw., Poznań 1996.

4. S z y s z k o w s k a Maria, Dzieje filozofii, Białystok 2009.

5. S z y s z k o w s k a Maria, Filozofia w Europie, Temida 2 , Białystok 1998.

6. R u s s e l l Bertrand, Dzieje filozofii Zachodu i jej związki z rzeczywistością polityczno-społeczną od czasów najdawniejszych do dnia dzisiejszego, przeł. Tadeusz Baszniak, Adam Lipszyc i Michał Szczubiałka, Warszawa 2000.

7. T a t a r k i e w i c z Władysław, Historia filozofii, T. 1: Filozofia starożytna i średniowieczna, Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa 1997.

8. T a t a r k i e w i c z Władysław, Historia filozofii, T. 2: Filozofia nowożytna do roku 1830, Wydaw. Naukowe PWN , Warszawa 1997.

9. T a t a r k i e w i c z Władysław, Historia filozofii, T. 3: Filozofia XIX wieku i współczesna, Wydaw. Naukowe PWN , Warszawa1997.

10. Mała encyklopedia filozofii. Pojęcia, problemy, kierunki, szkoły, S. Jedynak (red.), Bydgoszcz 1996.

II. Literatura uzupełniająca:

1. C a c k o w s k i Zdzisław, Główne zagadnienia i kierunki filozofii, Książka i Wiedza, Warszawa1977.

2. C a c k o w s k i Zdzisław, Zasadnicze zagadnienia filozofii, Książka i Wiedza, Warszawa1989.

3. H e m p o l i ń s k i Michał, Filozofia współczesna: wprowadzenie do zagadnień i kierunków, [T.].1, Państ. Wydaw. Naukowe, Warszawa 1989.

4. M i ś Andrzej, Filozofia współczesna: główne nurty, Wydaw. Naukowe Scholar, Warszawa 2000.

5. O l s z e w s k i H., Słownik twórców idei, Poznań 2001.

6. R u s s e l l Bertrand, Problemy filozofii, przeł. Wojciech Sady, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.

7. S o l o m o n Robert C., Kathleen M. H i g g i n s, Krótka historia filozofii, przeł. [z ang.] Natalia Szczucka-Kubisz, Prószyński i S-ka , Warszawa 1997.

8. S t ę p i e ń Antoni Bazyli, Wstęp do filozofii, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2001.

9. S t o k e s P., 100 największych filozofów, tłum. J. Korpanty, Warszawa 2007.

10. S z a h a j Andrzej, J a k u b o w s k i Marek N., Filozofia polityki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.

11. V a r d y Peter, G r o s c h Paul, Etyka. Poglądy i problemy, przeł. Jerzy Łoziński, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 1995.

12. V o g t Matthias, Historia filozofii dla wszystkich, przeł. M. Sklaska, Warszawa 2007.

III. Teksty źródłowe:

1. D. L a e r t i o s, Żywoty i poglądy słynnych filozofów, tłum. Irena Krońska, Kazimierz Leśniak, Witold Olszewski, Warszawa 1988 (fragmenty).

2. P l a t o n, Obrona Sokratesa, tłum. W. Witwicki, Warszawa 1992.

3. S e n e k a, Myśli, tłum. S. Stabryła, Kraków 2003 (fragmenty).

4. M. A u r e l i u s z, Rozmyślania, tłum. M. Reiter, Warszawa 1988 (fragmenty).

5. Św. A u g u s t y n, Wyznania, tłum. Z. Kubiak, Kraków 1998 (fragmenty).

6. Erazm z Rotterdamu, Pochwała głupoty, tłum. Edwin Jędrkiewicz, Warszawa 2001.

7. K a r t e z j u s z, Rozprawa o metodzie właściwego kierowania rozumem i poszukiwania prawdy w naukach, tłum. Tadeusz Żeleński-Boy, Kęty 2002.

8. G. B e r k e l e y, Traktat o zasadach poznania, tłum. J. Leszczyński, Warszawa 1956 (fragmenty).

9. B. P a s c a l, Myśli, tłum. Tadeusz Żeleński-Boy, Warszawa 1972 (fragmenty).

10. J. J. R o u s s e a u, Traktat o naukach i sztukach, [w:] Trzy rozprawy z filozofii społecznej, tłum. H. Elzenberg, Warszawa 1956.

11. I. K a n t, Uzasadnienie metafizyki moralności, tłum. M. Wartenberg, Kęty 2001.

12. G. W. F. H e g e l, Fenomenologia ducha, tłum. A. Landman, Warszawa 1963 (fragmenty).

13. S. K i e r k e g a a r d, Albo-Albo, tłum. A. Buchner, Warszawa 1976 (fragmenty).

14. K. M a r k s, Tezy o Feuerbachu, [w:] K. Marks, F. Engels, Dzieła, t. 3, Warszawa 1961.

15. F. N i e t z s c h e, Poza dobrem i złem, tłum. S. Wyrzykowski, Warszawa 1990.

16. E. F r o m m, Ucieczka od wolności, tłum. O. i A. Ziemilscy, Warszawa 1970 (fragmenty).

17. K. R. P o p p e r, Wiedza a zagadnienia ciała i umysłu, tłum. T. Basznia, Warszawa 1998 (fragmenty).

18. L. K o ł a k o w s k i, Horror metaphysicus, Warszawa 1990 (fragmenty).

19. W. T a t a r k i e w i c z, O szczęściu, Warszawa 1990.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karol Kuźmicz
Prowadzący grup: Karol Kuźmicz
Strona przedmiotu: http://www.prawo.uwb.edu.pl/katedra-nauk-historyczno-prawnych-teorii-i-filozofii-prawa-oraz-komparatystyki-prawniczej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Omówienie studentom I roku prawa przedmiotu i problematyki głównych działów filozofii, kładąc szczególny nacisk na zagadnienia z zakresu etyki i filozofii polityki. Przedstawienie poglądów wybranych filozofów oraz najważniejszych szkół, kierunków i systemów filozoficznych, wskazując na ich doniosłość dla rozwoju kultury prawnej i politycznej. Zapoznanie studentów z terminologią filozoficzną oraz wybranymi tekstami źródłowymi. Wykazanie twórczego charakteru filozofii i jej wpływu na rozwój myśli prawnej.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne

Rodzaj studiów: obowiązkowy

Dziedzina/dyscyplina naukowa: nauki humanistyczne/filozofia

Rok studiów: I, semestr II.

Wymagania dodatkowe:brak

Liczba godzin:20 godz. - wykład.

Punkty ECTS - 7.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 20 godz., przygotowanie do zajęć i egzaminu 87,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 66 godz., egzamin 1,5 godz. Razem: 175 godzin, co odpowiada 7 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 87,5 godzin, co odpowiada 3,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 87,5 godz., co odpowiada 3,5pktECTS.

Razem 7pkt ECTS.

Literatura:

I. Literatura podstawowa:

1. A j d u k i e w i c z Kazimierz, Zagadnienia i kierunki filozofii: teoria poznania, metafizyka, Wydaw. Antyk, Kęty 2003.

2. J. B o c h e ń s k i, Zarys historii filozofii, Philed, Kraków 1993.

3. P o p k i n Richard H., S t r o l l A., Filozofia: najpopularniejszy na świecie podręcznik filozofii dla niefilozofów, Zysk i S-ka Wydaw., Poznań 1996.

4. S z y s z k o w s k a Maria, Dzieje filozofii, Białystok 2009.

5. S z y s z k o w s k a Maria, Filozofia w Europie, Temida 2 , Białystok 1998.

6. R u s s e l l Bertrand, Dzieje filozofii Zachodu i jej związki z rzeczywistością polityczno-społeczną od czasów najdawniejszych do dnia dzisiejszego, przeł. Tadeusz Baszniak, Adam Lipszyc i Michał Szczubiałka, Warszawa 2000.

7. T a t a r k i e w i c z Władysław, Historia filozofii, T. 1: Filozofia starożytna i średniowieczna, Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa 1997.

8. T a t a r k i e w i c z Władysław, Historia filozofii, T. 2: Filozofia nowożytna do roku 1830, Wydaw. Naukowe PWN , Warszawa 1997.

9. T a t a r k i e w i c z Władysław, Historia filozofii, T. 3: Filozofia XIX wieku i współczesna, Wydaw. Naukowe PWN , Warszawa1997.

10. Mała encyklopedia filozofii. Pojęcia, problemy, kierunki, szkoły, S. Jedynak (red.), Bydgoszcz 1996.

II. Literatura uzupełniająca:

1. C a c k o w s k i Zdzisław, Główne zagadnienia i kierunki filozofii, Książka i Wiedza, Warszawa1977.

2. C a c k o w s k i Zdzisław, Zasadnicze zagadnienia filozofii, Książka i Wiedza, Warszawa1989.

3. H e m p o l i ń s k i Michał, Filozofia współczesna: wprowadzenie do zagadnień i kierunków, [T.].1, Państ. Wydaw. Naukowe, Warszawa 1989.

4. M i ś Andrzej, Filozofia współczesna: główne nurty, Wydaw. Naukowe Scholar, Warszawa 2000.

5. O l s z e w s k i H., Słownik twórców idei, Poznań 2001.

6. R u s s e l l Bertrand, Problemy filozofii, przeł. Wojciech Sady, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.

7. S o l o m o n Robert C., Kathleen M. H i g g i n s, Krótka historia filozofii, przeł. [z ang.] Natalia Szczucka-Kubisz, Prószyński i S-ka , Warszawa 1997.

8. S t ę p i e ń Antoni Bazyli, Wstęp do filozofii, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2001.

9. S t o k e s P., 100 największych filozofów, tłum. J. Korpanty, Warszawa 2007.

10. S z a h a j Andrzej, J a k u b o w s k i Marek N., Filozofia polityki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.

11. V a r d y Peter, G r o s c h Paul, Etyka. Poglądy i problemy, przeł. Jerzy Łoziński, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 1995.

12. V o g t Matthias, Historia filozofii dla wszystkich, przeł. M. Sklaska, Warszawa 2007.

III. Teksty źródłowe:

1. D. L a e r t i o s, Żywoty i poglądy słynnych filozofów, tłum. Irena Krońska, Kazimierz Leśniak, Witold Olszewski, Warszawa 1988 (fragmenty).

2. P l a t o n, Obrona Sokratesa, tłum. W. Witwicki, Warszawa 1992.

3. S e n e k a, Myśli, tłum. S. Stabryła, Kraków 2003 (fragmenty).

4. M. A u r e l i u s z, Rozmyślania, tłum. M. Reiter, Warszawa 1988 (fragmenty).

5. Św. A u g u s t y n, Wyznania, tłum. Z. Kubiak, Kraków 1998 (fragmenty).

6. Erazm z Rotterdamu, Pochwała głupoty, tłum. Edwin Jędrkiewicz, Warszawa 2001.

7. K a r t e z j u s z, Rozprawa o metodzie właściwego kierowania rozumem i poszukiwania prawdy w naukach, tłum. Tadeusz Żeleński-Boy, Kęty 2002.

8. G. B e r k e l e y, Traktat o zasadach poznania, tłum. J. Leszczyński, Warszawa 1956 (fragmenty).

9. B. P a s c a l, Myśli, tłum. Tadeusz Żeleński-Boy, Warszawa 1972 (fragmenty).

10. J. J. R o u s s e a u, Traktat o naukach i sztukach, [w:] Trzy rozprawy z filozofii społecznej, tłum. H. Elzenberg, Warszawa 1956.

11. I. K a n t, Uzasadnienie metafizyki moralności, tłum. M. Wartenberg, Kęty 2001.

12. G. W. F. H e g e l, Fenomenologia ducha, tłum. A. Landman, Warszawa 1963 (fragmenty).

13. S. K i e r k e g a a r d, Albo-Albo, tłum. A. Buchner, Warszawa 1976 (fragmenty).

14. K. M a r k s, Tezy o Feuerbachu, [w:] K. Marks, F. Engels, Dzieła, t. 3, Warszawa 1961.

15. F. N i e t z s c h e, Poza dobrem i złem, tłum. S. Wyrzykowski, Warszawa 1990.

16. E. F r o m m, Ucieczka od wolności, tłum. O. i A. Ziemilscy, Warszawa 1970 (fragmenty).

17. K. R. P o p p e r, Wiedza a zagadnienia ciała i umysłu, tłum. T. Basznia, Warszawa 1998 (fragmenty).

18. L. K o ł a k o w s k i, Horror metaphysicus, Warszawa 1990 (fragmenty).

19. W. T a t a r k i e w i c z, O szczęściu, Warszawa 1990.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Strona przedmiotu: http://www.prawo.uwb.edu.pl/katedra-nauk-historyczno-prawnych-teorii-i-filozofii-prawa-oraz-komparatystyki-prawniczej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Omówienie studentom I roku prawa przedmiotu i problematyki głównych działów filozofii, kładąc szczególny nacisk na zagadnienia z zakresu etyki i filozofii polityki. Przedstawienie poglądów wybranych filozofów oraz najważniejszych szkół, kierunków i systemów filozoficznych, wskazując na ich doniosłość dla rozwoju kultury prawnej i politycznej. Zapoznanie studentów z terminologią filozoficzną oraz wybranymi tekstami źródłowymi. Wykazanie twórczego charakteru filozofii i jej wpływu na rozwój myśli prawnej.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne

Rodzaj studiów: obowiązkowy

Dziedzina/dyscyplina naukowa: nauki humanistyczne/filozofia

Rok studiów: I, semestr II.

Wymagania dodatkowe:brak

Liczba godzin:20 godz. - wykład.

Punkty ECTS - 7.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 20 godz., przygotowanie do zajęć i egzaminu 87,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 66 godz., egzamin 1,5 godz. Razem: 175 godzin, co odpowiada 7 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 87,5 godzin, co odpowiada 3,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 87,5 godz., co odpowiada 3,5pktECTS.

Razem 7pkt ECTS.

Literatura:

I. Literatura podstawowa:

1. A j d u k i e w i c z Kazimierz, Zagadnienia i kierunki filozofii: teoria poznania, metafizyka, Wydaw. Antyk, Kęty 2003.

2. J. B o c h e ń s k i, Zarys historii filozofii, Philed, Kraków 1993.

3. P o p k i n Richard H., S t r o l l A., Filozofia: najpopularniejszy na świecie podręcznik filozofii dla niefilozofów, Zysk i S-ka Wydaw., Poznań 1996.

4. S z y s z k o w s k a Maria, Dzieje filozofii, Białystok 2009.

5. S z y s z k o w s k a Maria, Filozofia w Europie, Temida 2 , Białystok 1998.

6. R u s s e l l Bertrand, Dzieje filozofii Zachodu i jej związki z rzeczywistością polityczno-społeczną od czasów najdawniejszych do dnia dzisiejszego, przeł. Tadeusz Baszniak, Adam Lipszyc i Michał Szczubiałka, Warszawa 2000.

7. T a t a r k i e w i c z Władysław, Historia filozofii, T. 1: Filozofia starożytna i średniowieczna, Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa 1997.

8. T a t a r k i e w i c z Władysław, Historia filozofii, T. 2: Filozofia nowożytna do roku 1830, Wydaw. Naukowe PWN , Warszawa 1997.

9. T a t a r k i e w i c z Władysław, Historia filozofii, T. 3: Filozofia XIX wieku i współczesna, Wydaw. Naukowe PWN , Warszawa1997.

10. Mała encyklopedia filozofii. Pojęcia, problemy, kierunki, szkoły, S. Jedynak (red.), Bydgoszcz 1996.

II. Literatura uzupełniająca:

1. C a c k o w s k i Zdzisław, Główne zagadnienia i kierunki filozofii, Książka i Wiedza, Warszawa1977.

2. C a c k o w s k i Zdzisław, Zasadnicze zagadnienia filozofii, Książka i Wiedza, Warszawa1989.

3. H e m p o l i ń s k i Michał, Filozofia współczesna: wprowadzenie do zagadnień i kierunków, [T.].1, Państ. Wydaw. Naukowe, Warszawa 1989.

4. M i ś Andrzej, Filozofia współczesna: główne nurty, Wydaw. Naukowe Scholar, Warszawa 2000.

5. O l s z e w s k i H., Słownik twórców idei, Poznań 2001.

6. R u s s e l l Bertrand, Problemy filozofii, przeł. Wojciech Sady, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.

7. S o l o m o n Robert C., Kathleen M. H i g g i n s, Krótka historia filozofii, przeł. [z ang.] Natalia Szczucka-Kubisz, Prószyński i S-ka , Warszawa 1997.

8. S t ę p i e ń Antoni Bazyli, Wstęp do filozofii, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2001.

9. S t o k e s P., 100 największych filozofów, tłum. J. Korpanty, Warszawa 2007.

10. S z a h a j Andrzej, J a k u b o w s k i Marek N., Filozofia polityki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.

11. V a r d y Peter, G r o s c h Paul, Etyka. Poglądy i problemy, przeł. Jerzy Łoziński, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 1995.

12. V o g t Matthias, Historia filozofii dla wszystkich, przeł. M. Sklaska, Warszawa 2007.

III. Teksty źródłowe:

1. D. L a e r t i o s, Żywoty i poglądy słynnych filozofów, tłum. Irena Krońska, Kazimierz Leśniak, Witold Olszewski, Warszawa 1988 (fragmenty).

2. P l a t o n, Obrona Sokratesa, tłum. W. Witwicki, Warszawa 1992.

3. S e n e k a, Myśli, tłum. S. Stabryła, Kraków 2003 (fragmenty).

4. M. A u r e l i u s z, Rozmyślania, tłum. M. Reiter, Warszawa 1988 (fragmenty).

5. Św. A u g u s t y n, Wyznania, tłum. Z. Kubiak, Kraków 1998 (fragmenty).

6. Erazm z Rotterdamu, Pochwała głupoty, tłum. Edwin Jędrkiewicz, Warszawa 2001.

7. K a r t e z j u s z, Rozprawa o metodzie właściwego kierowania rozumem i poszukiwania prawdy w naukach, tłum. Tadeusz Żeleński-Boy, Kęty 2002.

8. G. B e r k e l e y, Traktat o zasadach poznania, tłum. J. Leszczyński, Warszawa 1956 (fragmenty).

9. B. P a s c a l, Myśli, tłum. Tadeusz Żeleński-Boy, Warszawa 1972 (fragmenty).

10. J. J. R o u s s e a u, Traktat o naukach i sztukach, [w:] Trzy rozprawy z filozofii społecznej, tłum. H. Elzenberg, Warszawa 1956.

11. I. K a n t, Uzasadnienie metafizyki moralności, tłum. M. Wartenberg, Kęty 2001.

12. G. W. F. H e g e l, Fenomenologia ducha, tłum. A. Landman, Warszawa 1963 (fragmenty).

13. S. K i e r k e g a a r d, Albo-Albo, tłum. A. Buchner, Warszawa 1976 (fragmenty).

14. K. M a r k s, Tezy o Feuerbachu, [w:] K. Marks, F. Engels, Dzieła, t. 3, Warszawa 1961.

15. F. N i e t z s c h e, Poza dobrem i złem, tłum. S. Wyrzykowski, Warszawa 1990.

16. E. F r o m m, Ucieczka od wolności, tłum. O. i A. Ziemilscy, Warszawa 1970 (fragmenty).

17. K. R. P o p p e r, Wiedza a zagadnienia ciała i umysłu, tłum. T. Basznia, Warszawa 1998 (fragmenty).

18. L. K o ł a k o w s k i, Horror metaphysicus, Warszawa 1990 (fragmenty).

19. W. T a t a r k i e w i c z, O szczęściu, Warszawa 1990.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.