Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo administracyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-PN5-2PAD
Kod Erasmus / ISCED: 10.002 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Prawo administracyjne
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 5L niestac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty obowiązkowe
Prawo Niestacjonarne 2 rok 1 stopień sem. Letni
Prawo Niestacjonarne 2 rok 1 stopień sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 9.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

podstawowe

Założenia (opisowo):

Przedstawienie zasad funkcjonowania i prawnych podstaw funkcjonowania administracji publicznej.

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z zasadami działania i prawnymi podstawami funkcjonowania administracji publicznej, w tym z pojęciami i instytucjami prawa administracyjnego, w połączeniu ze stosowaniem przepisów prawa administracyjnego dla identyfikowania tych instytucji.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: nauki prawne

Rok studiów: II (semestr I i II)

Wymagania wstępne: student przed przystąpieniem do nauki przedmiotu powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu wstępu do nauk prawnych. Powinien również posiadać umiejętności z zakresu obsługi programu LEX w tym wyszukiwania aktów prawnych i orzecznictwa sądowego.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć –32 godzin wykładu (w tym 10 godz. zdalnych synchronicznych i 6 godz. zdalne asynchroniczne) i 16 godzin ćwiczeń (w tym 5 godz. zdalnych synchronicznych i 3 godz. zdalne asynchroniczne).

Metody dydaktyczne: wykłady, ćwiczenia, konsultacje.

Punkty ECTS: 9

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 48 godz. (w tym 15 godz. zdalnych synchronicznych i 9 godz. zdalnych asynchronicznych ), przygotowanie do zajęć i egzaminu 112,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 71,5 godz., egzamin 2 godz. Razem: 225 godzin, co odpowiada 9 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 112,5 godzin, co odpowiada 4,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 112,5 godz., co odpowiada 4,5 pkt ECTS.

Praktyczne sprawdzanie przyswojenia zagadnień objętych wykładem w oparciu o akty normatywne, orzeczenia sądowe oraz kazusy, wybrane i przygotowane przez prowadzących ćwiczenia – równomiernie z porządkiem i harmonogramem wykładu.

Tematyka zajęć:

1. Pojęcie i cechy administracji publicznej

2. Zasady prawa administracyjnego

3. Źródła prawa administracyjnego. Konstytucja RP i ustawa.

4. Rozporządzenia

5. Źródła prawa UE i ich stosowanie przez polską administrację publiczną

6. Akty prawa miejscowego

7. Źródła prawa wewnętrznie obowiązującego. Zwyczaj i orzecznictwo.

8. Ustrojowe prawo administracyjne. Podstawowe pojęcia: organ administracji publicznej, rodzaje, zadania, kompetencja, właściwość.

9. Podział terytorialny dla celów administracji publicznej.

10. Samorząd; cechy samorządu, zadania i funkcje samorządu, podstawy prawne i zadania samorządu terytorialnego. Niepubliczne podmioty wykonujące zadania publiczne.

11. Stosunek administracyjnoprawny.

12. Prawne formy działania administracji

13. Akt administracyjny

14. Akt normatywny

15. Umowy i porozumienia w administracji, czynności materialno techniczne; 16. System kontroli administracji publicznej; pojęcie, kryteria, rodzaje kontroli.

Literatura:

1. Jan Zimmermann, Prawo administracyjne, Warszawa 2016

2. Eugeniusz Ochendowski, Prawo administracyjne. Część ogólna, Toruń 2009

3. Jan Boć (red.), Prawo administracyjne, Wrocław 2010

4. Marek Wierzbowski (red.), Prawo administracyjne, Warszawa 2015

5. Józef Filipek, Prawo administracyjne. Instytucje ogólne, Kraków 2003

6. P. J. Suwaj (red.) Prawo administracyjne podręcznik do ćwiczeń, Warszawa, 2011 r.

7. I. Kraśnicka (red.) Kazusy i wzory pism, Warszawa 2011 r.,

Zbiory kazusów przygotowane przez każdego z prowadzących ćwiczenia z prawa administracyjnego

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent :

- ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu prawa karnego, cywilnego, administracyjnego, konstytucyjnego oraz procedur sądowych i administracyjnych - KA7_WG3

- zna i rozumie podstawową terminologię prawniczą - KA7_WK2

- zna metody i narzędzia, w tym techniki, pozyskiwania danych właściwych dla nauk prawnych, metody badawcze stosowane w naukach prawnych - KA7_WK6

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent:

- potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach określonej dziedziny prawa - KA7_UW1

- rozumie i potrafi dokonać samodzielnej analizy przyczyn i przebiegu zmian zachodzących w prawie; poddaje merytorycznej ocenie wybrane regulacje, wykorzystując metody badawcze stosowane w naukach prawnych - KA7_UU1

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent:

- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób - KA7_KO1

- prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu - KA7_KR2

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia: zaliczenie końcowe - zaliczenie pisemne w formie testu oraz rozwiązywania kazusów.

Wykład: egzamin końcowy - egzamin pisemny w formie testu oraz rozwiązywania kazusów (I etap) i egzamin ustny (II etap).

W zależności od obowiązujących regulacji, zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia końcowego lub egzaminu końcowego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Kierznowski, Krzysztof Teszner
Prowadzący grup: Łukasz Kierznowski, Krzysztof Teszner, Małgorzata Wenclik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Teszner
Prowadzący grup: Łukasz Kierznowski, Łukasz Nasiadka, Krzysztof Teszner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)