Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Proseminarium - Prawo finansów publicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-PN5-4PROPFP
Kod Erasmus / ISCED: 10.004 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Proseminarium - Prawo finansów publicznych
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 5L niestac.jednolite magisterskie studia prawnicze - seminaria i proseminaria
Pr. Niestac. 4 rok sem. ZIMOWY
Punkty ECTS i inne: 8.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

proseminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

W założeniu zajęcia mają doprowadzić do opracowania koncepcji dysertacji magisterskiej z zakresu prawa finansów publicznych. W tym celu prowadzący przedstawia zasady:

- wyboru tematu pracy (z zakresu finansów publicznych i prawa finansowego);

- uzasadnienia obranej problematyki;

- zakreślenia badanego obszaru badawczego;

- ustalania założeń badawczych;-

- konstruowania problemów badawczych (głównych oraz szczegółowych) oraz hipotezy badawczej;

- wyboru metod badawczych i ich uzasadnienia;

- sporządzania spisu treści.

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu przekazanie studentom wiedzy z zakresu metodologii pracy naukowej, w tym w szczególności poszczególnych metod badawczych stosowanych w pracy magisterskiej, konstrukcji pracy magisterskiej wraz z jej aspektami formalnymi, a także wybór tematu i przygotowanie planu

pracy magisterskiej.

Pełny opis:

1. Profil studiów: ogólnoakademicki

2. Forma studiów: studia niestacjonarne

3. Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

4. Punkty ECTS: 8

5. Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w zajęciach: 16 godz. (w tym 8 godz. zajęć e-learning )

- przygotowanie się do zajęć: 15 godz.

- udział w konsultacjach: 159 godz.

- przygotowanie do zaliczenia: 10 godz.

Łączny nakład pracy studenta: 200 godz.

10. Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 175 godz. punkty ECTS: 7

- nie wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 25 godz. punkty ECTS: 1

Studenci pod opieką naukową opracowują koncepcję rozprawy, która zawiera:

1. koncepcję opisową, w tym:

- uzasadnienie wyboru tematu pracy (z punktu widzenia prawnego, społecznego i ewentualnie ekonomicznego);

- wyjaśnienie zakresu badanego obszaru tematycznego (w uwzględnieniem ewentualnych wykluczeń badawczych);

- sformułowanie założeń badawczych (w tym wskazanie paradygmatów);

- cel pracy;

- wskazanie głównego/ch problemu/ów badawczego/ych oraz szczegółowych pytań niezbędnych do udzielenia odpowiedzi na pytanie główne;

- określenie hipotezy badawczej;

- wykazanie metod badawczych i ich uzasadnienia;

2. spis treści, zawierający co najmniej 4 rozdziały oraz inne niezbędne elementy (wprowadzenie oraz stosowne wykazy).

Literatura:

- E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa 2007.

- L. Kozioł, Z. Muszyński, Kompendium wiedzy o technice przygotowania pracy dyplomowej, Tarnów 2007

- B.R. Kuc, J. Paszkowski, Metody i techniki pisania prac dyplomowych (na studiach licencjackich, magisterskich, podyplomowych), Białystok 2007.

- J. Salachna, M. Tyniewicki (red.), Finanse publiczne. Komentarz, Warszawa 2023

Efekty uczenia się:

Wiedza, student zna i rozumie:

KA7_WK3: terminologię właściwą dla prawa finansów publicznych;

KA7_WK6: metody i narzędzia, w tym techniki, pozyskiwania danych właściwych dla nauk prawnych, metody badawcze stosowane w naukach prawnych;

KA7_WK7: pojęcia i zasady z zakresu prawa własności intelektualnej; rozumie konieczność należytej ochrony własności intelektualnej i zarządzania jej zasobami;

Student rozumie i potrafi:

KA7_UU1: dokonać samodzielnej analizy przyczyn i przebiegu zmian zachodzących w prawie; poddaje merytorycznej ocenie wybrane regulacje, wykorzystując metody badawcze stosowane w naukach prawnych;

KA7_UW4: wykorzystywać zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów

prawnych, spraw niejednoznacznych interpretacyjnie; potrafi wskazać możliwe rozwiązania, z zachowaniem norm etycznych;

KA7_UO2: prognozować zmiany w prawie, wykorzystując metody badawcze stosowane w naukach prawnych;

KA7_UK1: przygotowywać wystąpienia ustne dotyczące materii prawnej

oraz zagadnień z pogranicza prawa i wybranych innych dziedzin nauki, wykorzystując przy tym zdobytą wiedzę teoretyczną, korzystając z materiałów pozyskanych samodzielnie;

KA7_KK1: odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania.

Metody i kryteria oceniania:

a) obecność na zajęciach – wartość 15% oceny końcowej;

b) aktywność na zajęciach – wartość 20% oceny końcowej;

c) opracowanie i przedstawienie podstawowych założeń metodologicznych na wybrany na dysertacje magisterską temat - w formie roboczej wersji wstępu dysertacji (zawierającego m.in. przesłanki wyboru tematyki, założenia badawcze i cel pracy) oraz zarysu spisu treści – wartość 65% oceny końcowej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Pietrasz, Joanna Salachna
Prowadzący grup: Piotr Pietrasz, Joanna Salachna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu przekazanie studentom wiedzy z zakresu metodologii pracy naukowej, w tym w szczególności poszczególnych metod badawczych stosowanych w pracy magisterskiej, konstrukcji pracy magisterskiej wraz z jej aspektami formalnymi, a także wybór tematu i przygotowanie planu

pracy magisterskiej.

Pełny opis:

Studenci pod opieką naukową opracowują koncepcję rozprawy, która zawiera:

1. koncepcję opisową, w tym:

- uzasadnienie wyboru tematu pracy (z punktu widzenia prawnego, społecznego i ewentualnie ekonomicznego);

- wyjaśnienie zakresu badanego obszaru tematycznego (w uwzględnieniem ewentualnych wykluczeń badawczych);

- sformułowanie założeń badawczych (w tym wskazanie paradygmatów);

- cel pracy;

- wskazanie głównego/ch problemu/ów badawczego/ych oraz szczegółowych pytań niezbędnych do udzielenia odpowiedzi na pytanie główne;

- określenie hipotezy badawczej;

- wykazanie metod badawczych i ich uzasadnienia;

2. spis treści, zawierający co najmniej 4 rozdziały oraz inne niezbędne elementy (wprowadzenie oraz stosowne wykazy).

Literatura:

- E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa 2007.

- L. Kozioł, Z. Muszyński, Kompendium wiedzy o technice przygotowania pracy dyplomowej, Tarnów 2007

- B.R. Kuc, J. Paszkowski, Metody i techniki pisania prac dyplomowych (na studiach licencjackich, magisterskich, podyplomowych), Białystok 2007.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)