Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Łacińska terminologia prawnicza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-PS5-1LTP Kod Erasmus / ISCED: 10.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Łacińska terminologia prawnicza
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty obowiązkowe
PR.Stacj. 1 rok sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy ze znaczeniem podstawowych łacińskich terminów, zwrotów i sentencji dotyczących materii prawnej. Zdobyta wiedza ma pomóc w zrozumieniu sensu posługiwania się łacińską terminologią we współczesnym języku prawniczym, szczególnie jako wspólnej płaszczyzny komunikowania się prawników wywodzących się z różnych systemów prawnych. Ma stanowić również ważny komponent profesjonalnego warsztatu współczesnego prawnika.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów - stacjonarne

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne

Rok studiów/semestr - rok I/semestr I

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 30 godz. ćwiczeń (w tym 15 godz. e-learningu)

Metody dydaktyczne - ćwiczenia, konsultacje; zajęcia e-learningowe

Punkty ECTS - 3

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w zajęciach - 30 godz. (w tym 15 godz. e-learningu)

przygotowanie do zajęć - 37,5 godz.;

udział w konsultacjach związanych z zajęciami - 22,5 godz.;

Razem: 75 godz., co odpowiada 3 pkt ECTS

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 37,5 godz., co odpowiada 1,5 pkt ECTS;

nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela - 37,5 godz., co odpowiada 1,5 pkt ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. E. Gajda, B. Lubińska, Łacińska terminologia prawnicza. Ignorantia iuris nocet, pod red. naukową E. Gajdy, Toruń 2014.

2. J. Zajadło (red.), Łacińska terminologia prawnicza, Warszawa 2009.

3. W. Wołodkiewicz (red.), Regulae Iuris. Łacińskie inskrypcje na kolumnach Sądu Najwyższego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2010.

4. M. Kuryłowicz, Słownik terminów, zwrotów i sentencji łacińskich i pochodzenia łacińskiego, Warszawa 2012.

Literatura uzupełniająca:

1. J. Sondel, Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków, Kraków 1997.

2. W. Wołodkiewicz, J. Krzynówek (red.), Łacińskie paremie w europejskiej kulturze prawnej i orzecznictwie sądów polskich, Warszawa 2001.

3. K. Burczak, A. Dębiński, M. Jońca, Łacińskie sentencje i powiedzenia prawnicze, Warszawa 2007.

4. M. Zabłocka, Rzymskie korzenie współczesnego języka prawniczego, w: Prawo, język, etyka, red. A. Mróz, A. Niewiadomski, M. Pawelec, Warszawa 2010, s. 9-16.

Efekty uczenia się:

Wiedza, absolwent:

- zna i rozumie podstawową terminologię prawniczą (KA7_WK2);

- zna i rozumie terminologie właściwą dla poszczególnych dyscyplin prawa (KA7_WK3).

Umiejętności, absolwent:

- potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawnych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach określonej dziedziny prawa (KA7_UW1);

- potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawnych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ujęciu interdyscyplinarnym (KA7_UW2).

Kompetencje społeczne, absolwent:

- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób (KA7_KO1);

- potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role (KA7_KR1).

Metody i kryteria oceniania:

Obserwacja ciągła podczas zajęć; praca w grupach; sprawdziany pisemne ze znajomości prezentowanych na ćwiczeniach łacińskich terminów, zwrotów i sentencji prawniczych; ocena aktywności na zajęciach e-learningowych.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kołodko, Krzysztof Szczygielski
Prowadzący grup: Piotr Kołodko, Mariusz Mohyluk, Krzysztof Szczygielski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy ze znaczeniem podstawowych łacińskich terminów, zwrotów i sentencji dotyczących materii prawnej. Zdobyta wiedza ma pomóc w zrozumieniu sensu posługiwania się łacińską terminologią we współczesnym języku prawniczym, szczególnie jako wspólnej płaszczyzny komunikowania się prawników wywodzących się z różnych systemów prawnych. Ma stanowić również ważny komponent profesjonalnego warsztatu współczesnego prawnika.

Pełny opis:

1. Omówienie alfabetu, zasad wymowy i akcentowania wyrazów w języku łacińskim. Czytanie tekstów

źródłowych o tematyce prawniczej.

2. Podstawowe wiadomości z gramatyki języka łacińskiego.

3. Wyjaśnienie znaczeń terminów ius i lex.

4. Wyjaśnienie podstawowych terminów, zwrotów i sentencji z zakresu prawa osobowego.

5. Wyjaśnienie podstawowych terminów, zwrotów i sentencji z zakresu prawa rodzinnego.

6. Wyjaśnienie podstawowych terminów, zwrotów i sentencji z zakresu prawa rzeczowego.

7. Wyjaśnienie podstawowych terminów, zwrotów i sentencji z zakresu prawa spadkowego.

8. Wyjaśnienie podstawowych terminów, zwrotów i sentencji z zakresu prawa zobowiązań.

9. Wyjaśnienie podstawowych terminów, zwrotów i sentencji z zakresu prawa karnego.

10. Wyjaśnienie podstawowych terminów, zwrotów i sentencji z zakresu procesu cywilnego i karnego.

11. Wykorzystanie łacińskiej terminologii prawniczej w orzecznictwie sądów i trybunałów polskich (Sąd Najwyższy, sądy apelacyjne, wojewódzkie sądy administracyjne, Trybunał Konstytucyjny) i europejskich (Europejski Trybunał Praw Człowieka, Europejski Trybunał Sprawiedliwości).

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. E. Gajda, B. Lubińska, Łacińska terminologia prawnicza. Ignorantia iuris nocet, pod red. naukową E. Gajdy, Toruń 2014.

2. J. Zajadło (red.), Łacińska terminologia prawnicza, Warszawa 2009.

3. W. Wołodkiewicz (red.), Regulae Iuris. Łacińskie inskrypcje na kolumnach Sądu Najwyższego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2010.

4. M. Kuryłowicz, Słownik terminów, zwrotów i sentencji łacińskich i pochodzenia łacińskiego, Warszawa 2012.

Literatura uzupełniająca:

1. J. Sondel, Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków, Kraków 1997.

2. W. Wołodkiewicz, J. Krzynówek (red.), Łacińskie paremie w europejskiej kulturze prawnej i orzecznictwie sądów polskich, Warszawa 2001.

3. K. Burczak, A. Dębiński, M. Jońca, Łacińskie sentencje i powiedzenia prawnicze, Warszawa 2007.

4. M. Zabłocka, Rzymskie korzenie współczesnego języka prawniczego, w: Prawo, język, etyka, red. A. Mróz, A. Niewiadomski, M. Pawelec, Warszawa 2010, s. 9-16.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zuzanna Fliszkiewicz, Mariusz Mohyluk, Krzysztof Szczygielski
Prowadzący grup: Zuzanna Fliszkiewicz, Mariusz Mohyluk, Krzysztof Szczygielski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy ze znaczeniem podstawowych łacińskich terminów, zwrotów i sentencji dotyczących materii prawnej. Zdobyta wiedza ma pomóc w zrozumieniu sensu posługiwania się łacińską terminologią we współczesnym języku prawniczym, szczególnie jako wspólnej płaszczyzny komunikowania się prawników wywodzących się z różnych systemów prawnych. Ma stanowić również ważny komponent profesjonalnego warsztatu współczesnego prawnika.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów - stacjonarne

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne

Rok studiów/semestr - rok I/semestr I

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 30 godz. ćwiczeń (w tym 15 godz. e-learningu)

Metody dydaktyczne - ćwiczenia, konsultacje; zajęcia e-learningowe

Punkty ECTS - 3

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w zajęciach - 30 godz. (w tym 15 godz. e-learningu)

przygotowanie do zajęć - 37,5 godz.;

udział w konsultacjach związanych z zajęciami - 22,5 godz.;

Razem: 75 godz., co odpowiada 3 pkt ECTS

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 37,5 godz., co odpowiada 1,5 pkt ECTS;

nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela - 37,5 godz., co odpowiada 1,5 pkt ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. E. Gajda, B. Lubińska, Łacińska terminologia prawnicza. Ignorantia iuris nocet, pod red. naukową E. Gajdy, Toruń 2014.

2. J. Zajadło (red.), Łacińska terminologia prawnicza, Warszawa 2009.

3. W. Wołodkiewicz (red.), Regulae Iuris. Łacińskie inskrypcje na kolumnach Sądu Najwyższego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2010.

4. M. Kuryłowicz, Słownik terminów, zwrotów i sentencji łacińskich i pochodzenia łacińskiego, Warszawa 2012.

Literatura uzupełniająca:

1. J. Sondel, Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków, Kraków 1997.

2. W. Wołodkiewicz, J. Krzynówek (red.), Łacińskie paremie w europejskiej kulturze prawnej i orzecznictwie sądów polskich, Warszawa 2001.

3. K. Burczak, A. Dębiński, M. Jońca, Łacińskie sentencje i powiedzenia prawnicze, Warszawa 2007.

4. M. Zabłocka, Rzymskie korzenie współczesnego języka prawniczego, w: Prawo, język, etyka, red. A. Mróz, A. Niewiadomski, M. Pawelec, Warszawa 2010, s. 9-16.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.