Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy socjologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-PS5-1PDS Kod Erasmus / ISCED: 10.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy socjologii
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty fakultatywne
PR.Stacj. 1 rok sem. Letni
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Zajęcia prowadzone w ramach przedmiotu mają przyczynić się do wyposażenia studentów w nich uczestniczących w tzw. wyobraźnię socjologiczną, niezbędną do rzetelnej i właściwej oceny otaczającej nas rzeczywistości.

Celem konwersatorium jest zapoznanie studentów z podstawowymi treściami analizowanymi na gruncie socjologii.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z takimi treściami jak: założenia twórców socjologii, główne teorie socjologiczne i ich przedstawiciele; socjalizacja jako podstawowy proces społeczny; socjologiczne rozumienie kultury; społeczeństwo nowoczesne a społeczeństwo tradycyjne - różnice; starzenie się społeczeństwa polskiego - przyczyny, przejawy i skutki problemu, kobiety i mężczyźni w społeczeństwie

Pełny opis:

Profil studiów ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne

Kod przedmiotu 370-PS5-1PDS

Język przedmiotu język polski

Rodzaj przedmiotu przedmiot do wyboru

Rok studiów /semestr I rok studiów; semestr letni

Dziedzina i dyscyplina nauki: dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauk prawnych (2,25 pkt ECTS) i dyscyplina nauk socjologicznych (0,75 pkt ECTS)

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 15 godzin wykładu prowadzonych w formie konwersatoriów

Metody dydaktyczne: wykład konwersatoryjny; konsultacje

Punkty ECTS: 3 punkty ECTS

Bilans nakładu pracy studenta: udział w zajęciach 15 godz., przygotowanie do zajęć i zaliczenia 37,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 21,5 godz., zaliczenie 1 godz. Razem: 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godziny, co odpowiada 1,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godziny, co odpowiada 1,5 pkt ECTS. Łącznie - 3 pkt. ECTS

Literatura:

1. J. Turner, Socjologia. Podstawowe pojęcia i ich zastosowanie, Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka 1994.

2. N. Goodman, Wstęp do socjologii, Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka 1997.

3. Z. Ziembiński, Elementy socjologii, Poznań: Wydawnictwo: Ars Boni et Aequi 1994

4. P.Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków: Wydawnictwo ZNAK 2012

5. B. Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Warszawa: Oficyna Naukowa 2003

6. F. Znaniecki, Socjologia wychowania, Warszawa 2001

7. E. Lisowska, Równouprawnienie kobiet i mężczyzn w społeczeństwie, Szkoła Główna Handlowa, Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2008.

8. C. M. Renzetti, D. Curran, Kobiety, mężczyźni i społeczeństwo, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005

9. A. Giddens, Socjologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007

10. E. Kramkowska, Człowiek stary jako ofiara przemocy w rodzinie, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2016

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

a) student ma pogłębioną wiedzę z zakresu wybranych zagadnień z nauk społecznych, a mianowicie z zakresu socjologii - KA7_WG5

UMIEJĘTNOŚCI:

a) student dostrzega związki między zjawiskami prawnymi, a innymi zjawiskami kulturowymi i społecznymi - KA7_UU2

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

a) student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób - KA7_KO1

b) potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny- KA7_KK2

Metody i kryteria oceniania:

Podczas konwersatoriów osoba je prowadząca omawia przygotowane treści z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, wykorzystuje filmy i prowadzi dyskusję.

Podstawą uzyskania oceny pozytywnej z przedmiotu jest pisemne zaliczenie testu kończącego przedmiot i sprawdzającego znajomość omawianych treści - forma zaliczenia: test wielokrotnego wyboru.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Emilia Kramkowska
Prowadzący grup: Emilia Kramkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z takimi treściami jak: założenia twórców socjologii, główne teorie socjologiczne i ich przedstawiciele; socjalizacja jako podstawowy proces społeczny; socjologiczne rozumienie kultury; społeczeństwo nowoczesne a społeczeństwo tradycyjne - różnice; starzenie się społeczeństwa polskiego - przyczyny, przejawy i skutki problemu, kobiety i mężczyźni w społeczeństwie.

Pełny opis:

Profil studiów ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne

Kod przedmiotu 370-PS5-1PDS

Język przedmiotu język polski

Rodzaj przedmiotu przedmiot do wyboru

Rok studiów /semestr I rok studiów; semestr letni

Dziedzina i dyscyplina nauki: dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauk prawnych (2,25 pkt ECTS) i dyscyplina nauk socjologicznych (0,75 pkt ECTS)

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 15 godzin wykładu prowadzonych w formie konwersatoriów

Metody dydaktyczne: wykład konwersatoryjny; konsultacje

Punkty ECTS: 3 punkty ECTS

Bilans nakładu pracy studenta: udział w zajęciach 15 godz., przygotowanie do zajęć i zaliczenia 37,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 21,5 godz., zaliczenie 1 godz. Razem: 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godziny, co odpowiada 1,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godziny, co odpowiada 1,5 pkt ECTS. Łącznie - 3 pkt. ECTS

Literatura:

1. J. Turner, Socjologia. Podstawowe pojęcia i ich zastosowanie, Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka 1994.

2. N. Goodman, Wstęp do socjologii, Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka 1997.

3. Z. Ziembiński, Elementy socjologii, Poznań: Wydawnictwo: Ars Boni et Aequi 1994

4. P.Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków: Wydawnictwo ZNAK 2012

5. B. Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Warszawa: Oficyna Naukowa 2003

6. F. Znaniecki, Socjologia wychowania, Warszawa 2001

7. E. Lisowska, Równouprawnienie kobiet i mężczyzn w społeczeństwie, Szkoła Główna Handlowa, Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2008.

8. C. M. Renzetti, D. Curran, Kobiety, mężczyźni i społeczeństwo, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005

9. A. Giddens, Socjologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007

10. E. Kramkowska, Człowiek stary jako ofiara przemocy w rodzinie, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2016

Uwagi:

Podczas konwersatoriów osoba je prowadząca omawia przygotowane treści z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, wykorzystuje filmy i prowadzi dyskusję. Podczas etapu pracy zdalnej, osoba prowadząca nagrywa i udostępnia studentom wykład na platformie Blackboard.

Podstawą uzyskania oceny pozytywnej z przedmiotu jest pisemne zaliczenie testu kończącego przedmiot i sprawdzającego znajomość omawianych treści - forma zaliczenia: test wielokrotnego wyboru.

Test zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem narzędzi dostępnych na platformie Blackboard, stanowiącej podstawę e-learningu w UwB.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Ferreira Fernandes
Prowadzący grup: Karolina Ferreira Fernandes
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z takimi treściami jak: założenia twórców socjologii, główne teorie socjologiczne i ich przedstawiciele; socjalizacja jako podstawowy proces społeczny; socjologiczne rozumienie kultury; społeczeństwo nowoczesne a społeczeństwo tradycyjne - różnice; starzenie się społeczeństwa polskiego - przyczyny, przejawy i skutki problemu, kobiety i mężczyźni w społeczeństwie.

Pełny opis:

Profil studiów ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne

Kod przedmiotu 370-PS5-1PDS

Język przedmiotu język polski

Rodzaj przedmiotu przedmiot do wyboru

Rok studiów /semestr I rok studiów; semestr letni

Dziedzina i dyscyplina nauki: dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauk prawnych (2,25 pkt ECTS) i dyscyplina nauk socjologicznych (0,75 pkt ECTS)

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 15 godzin wykładu prowadzonych w formie konwersatoriów

Metody dydaktyczne: wykład konwersatoryjny; konsultacje

Punkty ECTS: 3 punkty ECTS

Bilans nakładu pracy studenta: udział w zajęciach 15 godz., przygotowanie do zajęć i zaliczenia 37,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 21,5 godz., zaliczenie 1 godz. Razem: 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godziny, co odpowiada 1,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godziny, co odpowiada 1,5 pkt ECTS. Łącznie - 3 pkt. ECTS

Literatura:

1. J. Turner, Socjologia. Podstawowe pojęcia i ich zastosowanie, Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka 1994.

2. N. Goodman, Wstęp do socjologii, Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka 1997.

3. Z. Ziembiński, Elementy socjologii, Poznań: Wydawnictwo: Ars Boni et Aequi 1994

4. P.Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków: Wydawnictwo ZNAK 2012

5. B. Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Warszawa: Oficyna Naukowa 2003

6. F. Znaniecki, Socjologia wychowania, Warszawa 2001

7. E. Lisowska, Równouprawnienie kobiet i mężczyzn w społeczeństwie, Szkoła Główna Handlowa, Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2008.

8. C. M. Renzetti, D. Curran, Kobiety, mężczyźni i społeczeństwo, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005

9. A. Giddens, Socjologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007

10. E. Kramkowska, Człowiek stary jako ofiara przemocy w rodzinie, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2016

Uwagi:

Podczas konwersatoriów osoba je prowadząca omawia przygotowane treści z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, wykorzystuje filmy i prowadzi dyskusję.

Podstawą uzyskania oceny pozytywnej z przedmiotu jest pisemne zaliczenie testu kończącego przedmiot i sprawdzającego znajomość omawianych treści - forma zaliczenia: test wielokrotnego wyboru.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Skarzyński
Prowadzący grup: Ryszard Skarzyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z takimi treściami jak: założenia twórców socjologii, główne teorie socjologiczne i ich przedstawiciele; socjalizacja jako podstawowy proces społeczny; socjologiczne rozumienie kultury; społeczeństwo nowoczesne a społeczeństwo tradycyjne - różnice; starzenie się społeczeństwa polskiego - przyczyny, przejawy i skutki problemu, kobiety i mężczyźni w społeczeństwie.

Pełny opis:

Profil studiów ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne

Kod przedmiotu 370-PS5-1PDS

Język przedmiotu język polski

Rodzaj przedmiotu przedmiot do wyboru

Rok studiów /semestr I rok studiów; semestr letni

Dziedzina i dyscyplina nauki: dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauk prawnych (2,25 pkt ECTS) i dyscyplina nauk socjologicznych (0,75 pkt ECTS)

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 15 godzin wykładu prowadzonych w formie konwersatoriów

Metody dydaktyczne: wykład konwersatoryjny; konsultacje

Punkty ECTS: 3 punkty ECTS

Bilans nakładu pracy studenta: udział w zajęciach 15 godz., przygotowanie do zajęć i zaliczenia 37,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 21,5 godz., zaliczenie 1 godz. Razem: 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godziny, co odpowiada 1,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godziny, co odpowiada 1,5 pkt ECTS. Łącznie - 3 pkt. ECTS

Literatura:

1. J. Turner, Socjologia. Podstawowe pojęcia i ich zastosowanie, Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka 1994.

2. N. Goodman, Wstęp do socjologii, Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka 1997.

3. Z. Ziembiński, Elementy socjologii, Poznań: Wydawnictwo: Ars Boni et Aequi 1994

4. P.Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków: Wydawnictwo ZNAK 2012

5. B. Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Warszawa: Oficyna Naukowa 2003

6. F. Znaniecki, Socjologia wychowania, Warszawa 2001

7. E. Lisowska, Równouprawnienie kobiet i mężczyzn w społeczeństwie, Szkoła Główna Handlowa, Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2008.

8. C. M. Renzetti, D. Curran, Kobiety, mężczyźni i społeczeństwo, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005

9. A. Giddens, Socjologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007

10. E. Kramkowska, Człowiek stary jako ofiara przemocy w rodzinie, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2016

Uwagi:

Podczas konwersatoriów osoba je prowadząca omawia przygotowane treści z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, wykorzystuje filmy i prowadzi dyskusję.

Podstawą uzyskania oceny pozytywnej z przedmiotu jest pisemne zaliczenie testu kończącego przedmiot i sprawdzającego znajomość omawianych treści - forma zaliczenia: test wielokrotnego wyboru.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.