Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo rzymskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-PS5-1PRZ Kod Erasmus / ISCED: 10.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo rzymskie
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty obowiązkowe
PR.Stacj. 1 rok sem. Letni
Punkty ECTS i inne: 7.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Historia prawa prywatnego 370-PS5-1HPB
Historia prawa publicznego 370-PS5-1HPA
Prawoznawstwo 370-PS5-1PWO

Założenia (opisowo):

Przed przystąpieniem do studium prawa rzymskiego student powinien legitymować się rozumieniem podstawowych instytucji prawa - tj. zdolność prawa, zdolność do czynności prawnych, czynności prawne oraz ich podział a także potrafić wskazać różnicę między prawem prywatnym i publicznym.

Ogólna wiedza z historii prawa publicznego i prywatnego, w szczególności dotycząca recepcji prawa rzymskiego w XVI oraz XIX w., ułatwi poznanie i zrozumienie systematyki pandektowej.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Prawo rzymskie ma ułatwić przyszłemu adeptowi prawa pozytywnego zrozumienie reguł i zasad obecnych we współczesnych kodyfikacja prawa prywatnego. Ponadto umożliwia studentowi rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, a także zapoznaje z fundamentalnymi instytucjami prawa prywatnego. Wszechstronnie wykształcony prawnik powinien zdawać sobie sprawę z faktu, że korzenie współczesnego prawa cywilnego sięgają antyku. Studium prawa rzymskiego pozwala nie tylko na poznanie prawideł i reguł, nierzadko wykorzystywanych współcześnie, ale przede wszystkim rozwija abstrakcyjne myślenie, niezbędne do wykonywania wolnego zawodu (np. adwokata, radcy prawnego, prokuratora, sędziego, notariusza).

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki; Forma studiów - stacjonarne; Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy; Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne, Rok studiów/sem. - rok I/sem. II; Wymagania wstępne Historia prawa publicznego, Historia prawa prywatnego, Prawoznawstwo.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - Wykład - 40 godzin, ćwiczenia - 30 godzin. Metody dydaktyczne - wykład tradycyjny, wykład konwersatoryjny, wykład problemowy, zastosowanie technik multimedialnych, dyskusja, studium przypadku (oparte na analizie źródeł prawniczych), praca w grupach, konsultacje.

Punkty ECTS - 7. Bilans nakładu pracy studenta: udział w zajęciach - 70 godz. (40 godz. wykład + 30 godz. ćwiczenia), przygotowanie do zajęć i egzaminu - 87,5 godz. udział w konsultacjach -15,5 godz., egzamin - 2 godziny. Razem = 175 godzin (7 pkt ECTS). Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego - 87,5 godz., co odpowiada 3,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta nie wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego - 87,5 godz., co odpowiada 3,5 pkt ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Wołodkiewicz W., Zabłocka M., Prawo Rzymskie. Instytucje5, Warszawa 2009.

Literatura uzupełniająca:

2. Bojarski W., Prawo rzymskie, Toruń 1999.

3. Kolańczyk K., Prawo rzymskie, Warszawa 2000 (red. J. Kodrębski).

4. Kuryłowicz M., Wiliński A., Rzymskie prawo prywatne, Kraków 2001.

5. Rozwadowski W., Prawo rzymskie. Zarys wykładu wraz z wyborem źródeł, Poznań 1992.

Podręczniki do ćwiczeń:

1. Bojarski W., Dajczak W., Sokala A., Verba iuris. Reguły i kazusy prawa rzymskiego, Toruń 1995; 2000; 2007.

2. Kacprzak A., Krzynówek J., Prawo Rzymskie. Pytania, kazusy, tablice, Warszawa 2008; 2011.

3. Misztal-Konecka J., Wójcik M., Rzymskie prawo prywatne. Kazusy i ćwiczenia, Warszawa 2007.

4. Palmirski T., Pabis R., Reszczyński J., Prawo Rzymskie. Repetytorium, Kraków 1999.

5. Prawo rzymskie teksty źródłowe do ćwiczeń, przekł. Rominkiewicz J., Szymoszek E., Żeber.I., Wrocław 1998.

6. Wasyl A. M., Palmirski T., Responsa prudentium. Wybór tekstów źródłowych zawierających poglądy rzymskiej jurysprudencji, Kraków 2000.

Słowniki:

a) Kuryłowicz M., Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego, Kraków 1999.

b) Litewski W., Słownik encyklopedyczny prawa rzymskiego, Kraków 1998.

c) Sondel J., Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków, Kraków 1997.

d) Wołodkiewicz W. (red.), Prawo rzymskie-słownik encyklopedyczny, Warszawa 1986.

Przekłady tekstów źródłowych:

• Zabłocka M. i J., Ustawa XII Tablic. Tekst, tłumaczenie, objaśnienia, Warszawa 2000; 2003.

• Instytucje Gaiusa, przeł. Kunderewicz C., Warszawa 1982.

• Instytucje Justyniana, przeł. Kunderewicz C., Warszawa 1986.

• Fontes Iuris Cognoscendi, I, Gai Institutiones, przeł. W. Rozwadowski, Poznań 2003.

• O początkach prawa i wszystkich urzędów oraz następstwie prawników – II tytuł I księgi Digestów. Tekst – tłumaczenie – komentarz, Zeszyty Prawnicze [UKSW] 3.1, 2003, s. 197-243.

• O sprawiedliwości i prawie – 1 tytuł 1 księgi Digestów. Tekst- tłumaczenie – komentarz, Zeszyty Prawnicze [UKSW] 3.2, 2003, s. 357-370.

• ‘Leges regiae’. Tekst – tłumaczenie – komentarz, Zeszyty Prawnicze [UKSW] 4.1, 2004, s. 233-261.

• O ustawach, uchwałach senatu i zakorzenionym zwyczaju – 3 tytuł 1 księgi Digestów. Tekst – tłumaczenie – komentarz, Zeszyty Prawnicze [UKSW] 4.2, 2004, s. 255-273.

• Czym jest wniosek, czym ustawa, czym plebiscyt, czym przywilej. Aulus Gelius, Noce Attyckie 10,2. Tekst – tłumaczenie – komentarz, Zeszyty Prawnicze [UKSW] 10.1, 2010, s. 325-330.

• O różnych regułach dawnego prawa – 17 tytuł księgi Digestów. Tekst – tłumaczenie – komentarz, Zeszyty Prawnicze [UKSW] 7.1, 2007, s. 311-375.

• O podziale rzeczy i ich przymiotach – 8 tytuł księgi Digestów. Tekst – tłumaczenie – komentarz, Zeszyty Prawnicze [UKSW] 9.2, 2009, s. 363-375.

• O przysposobieniach i emancypacjach oraz o innych sposobach ustania władzy ojcowskiej. 7- Tytuł 1 księgi Digestów. Tekst – tłumaczenie – komentarz, Zeszyty Prawnicze [UKSW] 10.1, 2010, s. 275-305.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

-ma rozszerzoną wiedzę o charakterze nauk prawnych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk (KA7_WG1);

-ma pogłębioną wiedzę z zakresu prawniczych dyscyplin ogólnych (prawoznawstwo), prawniczych dyscyplin historycznych (historia prawa polskiego, powszechna historia prawa), (KA7_WG2);

-zna i rozumie podstawową terminologię prawniczą (KA7_WK2)

UMIEJĘTNOŚCI:

-umie wykorzystać wiedzę teoretyczną z poszczególnych dziedzin prawa (KA7_UW3);

-wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów prawnych, spraw niejednoznacznych interpretacyjnie; potrafi wskazać możliwe rozwiązania, z zachowaniem norm etycznych (KA7_UW4);

-posiada pogłębioną umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych dotyczących materii prawnej oraz zagadnień z pogranicza prawa i wybranych innych dziedzin nauki, wykorzystując przy tym zdobytą wiedzę teoretyczną, korzystając z materiałów pozyskanych samodzielnie (KA7_UK1);

-sprawnie porusza się w systemie polskiego prawa, wykorzystuje normy poszczególnych dziedzin prawa do samodzielnego rozwiązywania konkretnych problemów; w zależności od własnych zainteresowań (wybranych przedmiotów specjalizacyjnych) posiada rozszerzone umiejętności rozwiązywania skomplikowanych problemów praktycznych z zakresu określonej dziedziny prawa (KA7_UO1);

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

-potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania (KA7_KK1).

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia: praca w grupach, zaliczenie pisemne (kolokwium na platformie BLACKBOARD)

Wykład: egzamin pisemny zgodnie z harmonogramem sesji egzaminacyjnej, na platformie BLACKBOARD.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kołodko, Piotr Niczyporuk
Prowadzący grup: Piotr Kołodko, Piotr Niczyporuk, Krzysztof Szczygielski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Prawo rzymskie ma ułatwić przyszłemu adeptowi prawa pozytywnego zrozumienie reguł i zasad obecnych we współczesnych kodyfikacjach prawa prywatnego. Ponadto umożliwia studentowi rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, a także zapoznaje z fundamentalnymi instytucjami prawa prywatnego. Studium prawa rzymskiego pozwala nie tylko na poznanie prawideł i reguł, nierzadko wykorzystywanych współcześnie, ale przede wszystkim rozwija abstrakcyjne myślenie, niezbędne do wykonywania wolnego zawodu prawniczego.

Pełny opis:

Przedmiot składa się z dwóch modułów -wykładów oraz ćwiczeń.

I. Wykład:

Celem wykładu jest zapoznanie studenta z historią źródeł prawa rzymskiego oraz poszczególnymi instytucjami prawa, z poszczególnych gałęzi prawa prywatnego (czynności prawne, prawo osobowe, prawo familijne, prawo rzeczowe, prawo zobowiązań oraz rzymski proces cywilny).

W ramach wykładanej materii przewiduje się korzystanie z następujących metod dydaktycznych:

wykład tradycyjny,

wykład konwersatoryjny,

wykład problemowy, zastosowanie technik multimedialnych.

II. Ćwiczenia:

Celem ćwiczeń jest praktyczne zastosowanie wiedzy nabytej na wykładach poprzez rozwiązywanie kazusów, studiów przypadku, sporządzania formułek procesowych czy też wzorów testamentów rzymskich.

W trakcie realizacji tych zamierzeń planuje się wykorzystanie następujących metod dydaktycznych:

dyskusja,

studium przypadku (oparte na analizie źródeł prawniczych),

praca w grupach.

Przyswojenie i zrozumienie prawa rzymskiego wymaga od studenta systematycznego zaangażowania w edukację poszczególnych gałęzi prawa rzymskiego, które to student określi samodzielnie, znając swoje zdolności percepcyjne.

Warto jednak pamiętać o podstawowej zasadzie: repetitio est mater studiorum!!!!!

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Wołodkiewicz W., Zabłocka M., Prawo Rzymskie. Instytucje5, Warszawa 2009.

Literatura uzupełniająca:

2. Bojarski W., Prawo rzymskie, Toruń 1999.

3. Kolańczyk K., Prawo rzymskie, Warszawa 2000 (red. J. Kodrębski).

4. Kuryłowicz M., Wiliński A., Rzymskie prawo prywatne, Kraków 2001.

5. Rozwadowski W., Prawo rzymskie. Zarys wykładu wraz z wyborem źródeł, Poznań 1992.

Podręczniki do ćwiczeń:

1. Bojarski W., Dajczak W., Sokala A., Verba iuris. Reguły i kazusy prawa rzymskiego, Toruń 1995; 2000; 2007.

2. Kacprzak A., Krzynówek J., Prawo Rzymskie. Pytania, kazusy, tablice, Warszawa 2008; 2011.

3. Misztal-Konecka J., Wójcik M., Rzymskie prawo prywatne. Kazusy i ćwiczenia, Warszawa 2007.

4. Palmirski T., Pabis R., Reszczyński J., Prawo Rzymskie. Repetytorium, Kraków 1999.

5. Prawo rzymskie teksty źródłowe do ćwiczeń, przekł. Rominkiewicz J., Szymoszek E., Żeber.I., Wrocław 1998.

6. Wasyl A. M., Palmirski T., Responsa prudentium. Wybór tekstów źródłowych zawierających poglądy rzymskiej jurysprudencji, Kraków 2000.

Słowniki:

a) Kuryłowicz M., Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego, Kraków 1999.

b) Litewski W., Słownik encyklopedyczny prawa rzymskiego, Kraków 1998.

c) Sondel J., Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków, Kraków 1997.

d) Wołodkiewicz W. (red.), Prawo rzymskie-słownik encyklopedyczny, Warszawa 1986.

Przekłady tekstów źródłowych:

• Zabłocka M. i J., Ustawa XII Tablic. Tekst, tłumaczenie, objaśnienia, Warszawa 2000; 2003.

• Instytucje Gaiusa, przeł. Kunderewicz C., Warszawa 1982.

• Instytucje Justyniana, przeł. Kunderewicz C., Warszawa 1986.

• Fontes Iuris Cognoscendi, I, Gai Institutiones, przeł. W. Rozwadowski, Poznań 2003.

• O początkach prawa i wszystkich urzędów oraz następstwie prawników – II tytuł I księgi Digestów. Tekst – tłumaczenie – komentarz, Zeszyty Prawnicze [UKSW] 3.1, 2003, s. 197-243.

• O sprawiedliwości i prawie – 1 tytuł 1 księgi Digestów. Tekst- tłumaczenie – komentarz, Zeszyty Prawnicze [UKSW] 3.2, 2003, s. 357-370.

• ‘Leges regiae’. Tekst – tłumaczenie – komentarz, Zeszyty Prawnicze [UKSW] 4.1, 2004, s. 233-261.

• O ustawach, uchwałach senatu i zakorzenionym zwyczaju – 3 tytuł 1 księgi Digestów. Tekst – tłumaczenie – komentarz, Zeszyty Prawnicze [UKSW] 4.2, 2004, s. 255-273.

• Czym jest wniosek, czym ustawa, czym plebiscyt, czym przywilej. Aulus Gelius, Noce Attyckie 10,2. Tekst – tłumaczenie – komentarz, Zeszyty Prawnicze [UKSW] 10.1, 2010, s. 325-330.

• O różnych regułach dawnego prawa – 17 tytuł księgi Digestów. Tekst – tłumaczenie – komentarz, Zeszyty Prawnicze [UKSW] 7.1, 2007, s. 311-375.

• O podziale rzeczy i ich przymiotach – 8 tytuł księgi Digestów. Tekst – tłumaczenie – komentarz, Zeszyty Prawnicze [UKSW] 9.2, 2009, s. 363-375.

• O przysposobieniach i emancypacjach oraz o innych sposobach ustania władzy ojcowskiej. 7- Tytuł ! księgi Digestów. Tekst – tłumaczenie – komentarz, Zeszyty Prawnicze [UKSW] 10.1, 2010, s. 275-305.

Uwagi:

NIEOBECNOŚĆ studenta na czterech zajęciach (niezależnie czy absencje były "pod rząd" czy też nie) uniemożliwia przystąpienie do zaliczenia ćwiczeń z prawa rzymskiego.

Wszelkie absencje należy NIEZWŁOCZNIE zaliczać w ramach konsultacji u osoby prowadzącej ćwiczenia zdaną grupą.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Niczyporuk
Prowadzący grup: Piotr Kołodko, Piotr Niczyporuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Prawo rzymskie ma ułatwić przyszłemu adeptowi prawa pozytywnego zrozumienie reguł i zasad obecnych we współczesnych kodyfikacjach prawa prywatnego. Ponadto umożliwia studentowi rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, a także zapoznaje z fundamentalnymi instytucjami prawa prywatnego. Studium prawa rzymskiego pozwala nie tylko na poznanie prawideł i reguł, nierzadko wykorzystywanych współcześnie, ale przede wszystkim rozwija abstrakcyjne myślenie, niezbędne do wykonywania wolnego zawodu prawniczego.

Pełny opis:

Przedmiot składa się z dwóch modułów -wykładów oraz ćwiczeń.

I. Wykład:

Celem wykładu jest zapoznanie studenta z historią źródeł prawa rzymskiego oraz poszczególnymi instytucjami prawa, z poszczególnych gałęzi prawa prywatnego (czynności prawne, prawo osobowe, prawo familijne, prawo rzeczowe, prawo zobowiązań oraz rzymski proces cywilny).

W ramach wykładanej materii przewiduje się korzystanie z następujących metod dydaktycznych:

wykład tradycyjny,

wykład konwersatoryjny,

wykład problemowy, zastosowanie technik multimedialnych.

II. Ćwiczenia:

Celem ćwiczeń jest praktyczne zastosowanie wiedzy nabytej na wykładach poprzez rozwiązywanie kazusów, studiów przypadku, sporządzania formułek procesowych czy też wzorów testamentów rzymskich.

W trakcie realizacji tych zamierzeń planuje się wykorzystanie następujących metod dydaktycznych:

dyskusja,

studium przypadku (oparte na analizie źródeł prawniczych),

praca w grupach.

Przyswojenie i zrozumienie prawa rzymskiego wymaga od studenta systematycznego zaangażowania w edukację poszczególnych gałęzi prawa rzymskiego, które to student określi samodzielnie, znając swoje zdolności percepcyjne.

Warto jednak pamiętać o podstawowej zasadzie: repetitio est mater studiorum!!!!!

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Wołodkiewicz W., Zabłocka M., Prawo Rzymskie. Instytucje5, Warszawa 2009.

Literatura uzupełniająca:

2. Bojarski W., Prawo rzymskie, Toruń 1999.

3. Kolańczyk K., Prawo rzymskie, Warszawa 2000 (red. J. Kodrębski).

4. Kuryłowicz M., Wiliński A., Rzymskie prawo prywatne, Kraków 2001.

5. Rozwadowski W., Prawo rzymskie. Zarys wykładu wraz z wyborem źródeł, Poznań 1992.

Podręczniki do ćwiczeń:

1. Bojarski W., Dajczak W., Sokala A., Verba iuris. Reguły i kazusy prawa rzymskiego, Toruń 1995; 2000; 2007.

2. Kacprzak A., Krzynówek J., Prawo Rzymskie. Pytania, kazusy, tablice, Warszawa 2008; 2011.

3. Misztal-Konecka J., Wójcik M., Rzymskie prawo prywatne. Kazusy i ćwiczenia, Warszawa 2007.

4. Palmirski T., Pabis R., Reszczyński J., Prawo Rzymskie. Repetytorium, Kraków 1999.

5. Prawo rzymskie teksty źródłowe do ćwiczeń, przekł. Rominkiewicz J., Szymoszek E., Żeber.I., Wrocław 1998.

6. Wasyl A. M., Palmirski T., Responsa prudentium. Wybór tekstów źródłowych zawierających poglądy rzymskiej jurysprudencji, Kraków 2000.

Słowniki:

a) Kuryłowicz M., Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego, Kraków 1999.

b) Litewski W., Słownik encyklopedyczny prawa rzymskiego, Kraków 1998.

c) Sondel J., Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków, Kraków 1997.

d) Wołodkiewicz W. (red.), Prawo rzymskie-słownik encyklopedyczny, Warszawa 1986.

Przekłady tekstów źródłowych:

• Zabłocka M. i J., Ustawa XII Tablic. Tekst, tłumaczenie, objaśnienia, Warszawa 2000; 2003.

• Instytucje Gaiusa, przeł. Kunderewicz C., Warszawa 1982.

• Instytucje Justyniana, przeł. Kunderewicz C., Warszawa 1986.

• Fontes Iuris Cognoscendi, I, Gai Institutiones, przeł. W. Rozwadowski, Poznań 2003.

• O początkach prawa i wszystkich urzędów oraz następstwie prawników – II tytuł I księgi Digestów. Tekst – tłumaczenie – komentarz, Zeszyty Prawnicze [UKSW] 3.1, 2003, s. 197-243.

• O sprawiedliwości i prawie – 1 tytuł 1 księgi Digestów. Tekst- tłumaczenie – komentarz, Zeszyty Prawnicze [UKSW] 3.2, 2003, s. 357-370.

• ‘Leges regiae’. Tekst – tłumaczenie – komentarz, Zeszyty Prawnicze [UKSW] 4.1, 2004, s. 233-261.

• O ustawach, uchwałach senatu i zakorzenionym zwyczaju – 3 tytuł 1 księgi Digestów. Tekst – tłumaczenie – komentarz, Zeszyty Prawnicze [UKSW] 4.2, 2004, s. 255-273.

• Czym jest wniosek, czym ustawa, czym plebiscyt, czym przywilej. Aulus Gelius, Noce Attyckie 10,2. Tekst – tłumaczenie – komentarz, Zeszyty Prawnicze [UKSW] 10.1, 2010, s. 325-330.

• O różnych regułach dawnego prawa – 17 tytuł księgi Digestów. Tekst – tłumaczenie – komentarz, Zeszyty Prawnicze [UKSW] 7.1, 2007, s. 311-375.

• O podziale rzeczy i ich przymiotach – 8 tytuł księgi Digestów. Tekst – tłumaczenie – komentarz, Zeszyty Prawnicze [UKSW] 9.2, 2009, s. 363-375.

• O przysposobieniach i emancypacjach oraz o innych sposobach ustania władzy ojcowskiej. 7- Tytuł ! księgi Digestów. Tekst – tłumaczenie – komentarz, Zeszyty Prawnicze [UKSW] 10.1, 2010, s. 275-305.

Uwagi:

NIEOBECNOŚĆ studenta na czterech zajęciach (niezależnie czy absencje były "pod rząd" czy też nie) uniemożliwia przystąpienie do zaliczenia ćwiczeń z prawa rzymskiego.

Wszelkie absencje należy NIEZWŁOCZNIE zaliczać w ramach konsultacji u osoby prowadzącej ćwiczenia zdaną grupą.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kołodko, Piotr Niczyporuk
Prowadzący grup: Piotr Kołodko, Piotr Niczyporuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Prawo rzymskie ma ułatwić przyszłemu adeptowi prawa pozytywnego zrozumienie reguł i zasad obecnych we współczesnych kodyfikacjach prawa prywatnego. Ponadto umożliwia studentowi rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, a także zapoznaje z fundamentalnymi instytucjami prawa prywatnego. Studium prawa rzymskiego pozwala nie tylko na poznanie prawideł i reguł, nierzadko wykorzystywanych współcześnie, ale przede wszystkim rozwija abstrakcyjne myślenie, niezbędne do wykonywania wolnego zawodu prawniczego.

Pełny opis:

Przedmiot składa się z dwóch modułów -wykładów oraz ćwiczeń.

I. Wykład:

Celem wykładu jest zapoznanie studenta z historią źródeł prawa rzymskiego oraz poszczególnymi instytucjami prawa, z poszczególnych gałęzi prawa prywatnego (czynności prawne, prawo osobowe, prawo familijne, prawo rzeczowe, prawo zobowiązań oraz rzymski proces cywilny).

W ramach wykładanej materii przewiduje się korzystanie z następujących metod dydaktycznych:

wykład tradycyjny,

wykład konwersatoryjny,

wykład problemowy, zastosowanie technik multimedialnych.

II. Ćwiczenia:

Celem ćwiczeń jest praktyczne zastosowanie wiedzy nabytej na wykładach poprzez rozwiązywanie kazusów, studiów przypadku, sporządzania formułek procesowych czy też wzorów testamentów rzymskich.

W trakcie realizacji tych zamierzeń planuje się wykorzystanie następujących metod dydaktycznych:

dyskusja,

studium przypadku (oparte na analizie źródeł prawniczych),

praca w grupach.

Przyswojenie i zrozumienie prawa rzymskiego wymaga od studenta systematycznego zaangażowania w edukację poszczególnych gałęzi prawa rzymskiego, które to student określi samodzielnie, znając swoje zdolności percepcyjne.

Warto jednak pamiętać o podstawowej zasadzie: repetitio est mater studiorum!!!!!

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Wołodkiewicz W., Zabłocka M., Prawo Rzymskie. Instytucje5, Warszawa 2009.

Literatura uzupełniająca:

2. Bojarski W., Prawo rzymskie, Toruń 1999.

3. Kolańczyk K., Prawo rzymskie, Warszawa 2000 (red. J. Kodrębski).

4. Kuryłowicz M., Wiliński A., Rzymskie prawo prywatne, Kraków 2001.

5. Rozwadowski W., Prawo rzymskie. Zarys wykładu wraz z wyborem źródeł, Poznań 1992.

Podręczniki do ćwiczeń:

1. Bojarski W., Dajczak W., Sokala A., Verba iuris. Reguły i kazusy prawa rzymskiego, Toruń 1995; 2000; 2007.

2. Kacprzak A., Krzynówek J., Prawo Rzymskie. Pytania, kazusy, tablice, Warszawa 2008; 2011.

3. Misztal-Konecka J., Wójcik M., Rzymskie prawo prywatne. Kazusy i ćwiczenia, Warszawa 2007.

4. Palmirski T., Pabis R., Reszczyński J., Prawo Rzymskie. Repetytorium, Kraków 1999.

5. Prawo rzymskie teksty źródłowe do ćwiczeń, przekł. Rominkiewicz J., Szymoszek E., Żeber.I., Wrocław 1998.

6. Wasyl A. M., Palmirski T., Responsa prudentium. Wybór tekstów źródłowych zawierających poglądy rzymskiej jurysprudencji, Kraków 2000.

Słowniki:

a) Kuryłowicz M., Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego, Kraków 1999.

b) Litewski W., Słownik encyklopedyczny prawa rzymskiego, Kraków 1998.

c) Sondel J., Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków, Kraków 1997.

d) Wołodkiewicz W. (red.), Prawo rzymskie-słownik encyklopedyczny, Warszawa 1986.

Przekłady tekstów źródłowych:

• Zabłocka M. i J., Ustawa XII Tablic. Tekst, tłumaczenie, objaśnienia, Warszawa 2000; 2003.

• Instytucje Gaiusa, przeł. Kunderewicz C., Warszawa 1982.

• Instytucje Justyniana, przeł. Kunderewicz C., Warszawa 1986.

• Fontes Iuris Cognoscendi, I, Gai Institutiones, przeł. W. Rozwadowski, Poznań 2003.

• O początkach prawa i wszystkich urzędów oraz następstwie prawników – II tytuł I księgi Digestów. Tekst – tłumaczenie – komentarz, Zeszyty Prawnicze [UKSW] 3.1, 2003, s. 197-243.

• O sprawiedliwości i prawie – 1 tytuł 1 księgi Digestów. Tekst- tłumaczenie – komentarz, Zeszyty Prawnicze [UKSW] 3.2, 2003, s. 357-370.

• ‘Leges regiae’. Tekst – tłumaczenie – komentarz, Zeszyty Prawnicze [UKSW] 4.1, 2004, s. 233-261.

• O ustawach, uchwałach senatu i zakorzenionym zwyczaju – 3 tytuł 1 księgi Digestów. Tekst – tłumaczenie – komentarz, Zeszyty Prawnicze [UKSW] 4.2, 2004, s. 255-273.

• Czym jest wniosek, czym ustawa, czym plebiscyt, czym przywilej. Aulus Gelius, Noce Attyckie 10,2. Tekst – tłumaczenie – komentarz, Zeszyty Prawnicze [UKSW] 10.1, 2010, s. 325-330.

• O różnych regułach dawnego prawa – 17 tytuł księgi Digestów. Tekst – tłumaczenie – komentarz, Zeszyty Prawnicze [UKSW] 7.1, 2007, s. 311-375.

• O podziale rzeczy i ich przymiotach – 8 tytuł księgi Digestów. Tekst – tłumaczenie – komentarz, Zeszyty Prawnicze [UKSW] 9.2, 2009, s. 363-375.

• O przysposobieniach i emancypacjach oraz o innych sposobach ustania władzy ojcowskiej. 7- Tytuł ! księgi Digestów. Tekst – tłumaczenie – komentarz, Zeszyty Prawnicze [UKSW] 10.1, 2010, s. 275-305.

Uwagi:

NIEOBECNOŚĆ studenta na czterech zajęciach (niezależnie czy absencje były "pod rząd" czy też nie) uniemożliwia przystąpienie do zaliczenia ćwiczeń z prawa rzymskiego.

Wszelkie absencje należy NIEZWŁOCZNIE zaliczać w ramach konsultacji u osoby prowadzącej ćwiczenia zdaną grupą.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.