Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do interpretacji prawniczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-PS5-1WDI Kod Erasmus / ISCED: 10.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do interpretacji prawniczych
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty fakultatywne
PR.Stacj. 1 rok sem. Letni
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Wymagania (lista przedmiotów):

Prawoznawstwo 370-PS5-1PWO

Założenia (opisowo):

Konserwatorium służy ukazaniu i przedyskutowaniu podstawowych problemów interpretacji prawniczej: zagadnień związanych ze sposobem rozumienia tekstu prawnego, założeń i domniemań interpretacyjnych, pojęcia i metod wykładni prawa. Omówione zostaną związki zasad redagowania tekstu prawnego i dyrektyw interpretacyjnych wykładni prawa, sposób dokonywania wykładni językowej, systemowej i funkcjonalnej oraz podstawy dyskursu prawnego i prawniczego. Poruszone zostaną również zagadnienia dotyczące roli orzecznictwa sądowego w procesie wykładni i stosowania prawa. Wskazana będzie rola paradygmatu wykładni prawa w praktyce prawniczej.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Wykładnia prawa jest jedną z podstawowych umiejętności prawnika. Otwartość semantyczna norm prawnych powoduje konieczność ustalania ich znaczenia w procesie stosowania prawa. Uzyskanie konkluzywnej (jednoznacznej) normy prawnej jest koniecznym warunkiem prawidłowej kwalifikacji prawnej. Błędna wykładnia przepisów prawnych (norm prawnych) prowadzi do przyjęcia nieprawidłowej kwalifikacji prawnej stanu faktycznego i nieprawidłowego wyroku. Znajomość problematyki wykładni prawa i argumentacji prawniczej jest również wymagana od studentów kierunku Prawo przy rozwiązywaniu kazusów. W trakcie konwersatorium studenci mają możliwość poznania terminologii z zakresu problematyki wykładni prawa, metod dokonywania wykładni, roli założeń, domniemań i dyrektyw interpretacyjnych.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - fakultatywny

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok I/sem. II.

Wymagania wstępne - znajomość podstawowych zagadnień z zakresu prawoznawstwa.

Konwersatorium: 15 godzin.

Metody dydaktyczne - konwersatorium, konsultacje.

Punkty ECTS - 3.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 15 godz., przygotowanie do zajęć i egzaminu 37 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 22 godz., egzamin 1 godz. Razem: 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 38 godzin, co odpowiada 1,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 37 godz., co odpowiada 1,5 pkt ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. M. Zieliński, Wykładnia prawa. Zasady. Reguły. Wskazówki, wyd. 7, Wolters Kluwer, Warszawa 2017 (część pierwsza, część druga rozdział I i część piąta).

2. L. Leszczyński, Operatywna wykładnia prawa a wielość normatywnych podstaw stosowania prawa (przepis, kryterium otwarte, precedens), [w:] L. Leszczyński (red.), A. Szot (red.), Wykładnia operatywna prawa - perspektywa teoretyczna i dogmatyczna, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017

Literatura dodatkowa:

1. T. Gizbert – Studnicki, Dyrektywy wykładni drugiego stopnia, [w:] A. Choduń, St. Czepita (red.), W poszukiwaniu dobra wspólnego. Księga pamiątkowa Profesora Macieja Zielińskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010.

2. J. Stelmach, Kodeks argumentacyjny dla prawników, Zakamycze 2003

Efekty uczenia się:

KA7_WG2: ma pogłębioną wiedzę z zakresu prawniczych dyscyplin ogólnych (prawoznawstwo, logika prawnicza)

KA7_WK2: zna i rozumie podstawową terminologię prawniczą

KA7_UW1: potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach określonej dziedziny prawa

KA7_KK2: potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny: 60 minut, 2 zagadnienia z listy podanych uprzednio zagadnień. Maksymalnie można uzyskać 10 pkt, zaliczenie od 5 pkt.

Kryteria oceniania:

ocena 3: 5 pkt. Student/tka wykazuje znajomość podstawowej terminologii z zakresu interpretacji prawniczej.

ocena 3+: 6 pkt. Student/tka wykazuje znajomość podstawowej terminologii z zakresu interpretacji prawniczej oraz zna podstawowe założenia wykładni prawa i dyrektywy interpretacyjne.

ocena 4: 7 pkt. Student/tka poza znajomością podstaw, zna metody, rolę i znaczenie wykładni systemowej w procesie wykładni prawa.

ocena 4+: 8 pkt. Student/tka posiada pogłębioną wiedzę z zakresu interpretacji prawniczej, zna dyrektywy interpretacyjne wykładni językowej, systemowej i funkcjonalnej, rozumie rolę orzecznictwa sądowego w procesie wykładni prawa.

ocena 5: 9 - 10 pkt. Student/tka posiada pogłębioną wiedzę z zakresu interpretacji prawniczej, zna dyrektywy interpretacyjne wykładni językowej, systemowej i funkcjonalnej, rozumie rolę orzecznictwa sądowego w procesie wykładni prawa i paradygmatu wykładni prawa.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Oliwniak
Prowadzący grup: Sławomir Oliwniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Wykładnia prawa jest jedną z podstawowych umiejętności prawnika. Otwartość semantyczna norm prawnych powoduje konieczność ustalania ich znaczenia w procesie stosowania prawa. Uzyskanie konkluzywnej (jednoznacznej) normy prawnej jest koniecznym warunkiem prawidłowej kwalifikacji prawnej. Błędna wykładnia przepisów prawnych (norm prawnych) prowadzi do przyjęcia nieprawidłowej kwalifikacji prawnej stanu faktycznego i nieprawidłowego wyroku. Znajomość problematyki wykładni prawa i argumentacji prawniczej jest również wymagana od studentów kierunku Prawo przy rozwiązywaniu kazusów. W trakcie konwersatorium studenci mają możliwość poznania terminologii z zakresu problematyki wykładni prawa, metod dokonywania wykładni, roli założeń, domniemań i dyrektyw interpretacyjnych.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - fakultatywny

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok I/sem. II.

Wymagania wstępne - znajomość podstawowych zagadnień z zakresu prawoznawstwa.

Konwersatorium: 15 godzin.

Metody dydaktyczne - konwersatorium, konsultacje.

Punkty ECTS - 3.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 15 godz., przygotowanie do zajęć i egzaminu 37 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 22 godz., egzamin 1 godz. Razem: 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 38 godzin, co odpowiada 1,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 37 godz., co odpowiada 1,5 pkt ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. M. Zieliński, Wykładnia prawa. Zasady. Reguły. Wskazówki, wyd. 7, Wolters Kluwer, Warszawa 2017 (część pierwsza, część druga rozdział I i część piąta).

2. L. Leszczyński, Operatywna wykładnia prawa a wielość normatywnych podstaw stosowania prawa (przepis, kryterium otwarte, precedens), [w:] L. Leszczyński (red.), A. Szot (red.), Wykładnia operatywna prawa - perspektywa teoretyczna i dogmatyczna, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017

Literatura dodatkowa:

1. T. Gizbert – Studnicki, Dyrektywy wykładni drugiego stopnia, [w:] A. Choduń, St. Czepita (red.), W poszukiwaniu dobra wspólnego. Księga pamiątkowa Profesora Macieja Zielińskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010.

2. J. Stelmach, Kodeks argumentacyjny dla prawników, Zakamycze 2003

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Oliwniak
Prowadzący grup: Sławomir Oliwniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Wykładnia prawa jest jedną z podstawowych umiejętności prawnika. Otwartość semantyczna norm prawnych powoduje konieczność ustalania ich znaczenia w procesie stosowania prawa. Uzyskanie konkluzywnej (jednoznacznej) normy prawnej jest koniecznym warunkiem prawidłowej kwalifikacji prawnej. Błędna wykładnia przepisów prawnych (norm prawnych) prowadzi do przyjęcia nieprawidłowej kwalifikacji prawnej stanu faktycznego i nieprawidłowego wyroku. Znajomość problematyki wykładni prawa i argumentacji prawniczej jest również wymagana od studentów kierunku Prawo przy rozwiązywaniu kazusów. W trakcie konwersatorium studenci mają możliwość poznania terminologii z zakresu problematyki wykładni prawa, metod dokonywania wykładni, roli założeń, domniemań i dyrektyw interpretacyjnych.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - fakultatywny

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok I/sem. II.

Wymagania wstępne - znajomość podstawowych zagadnień z zakresu prawoznawstwa.

Konwersatorium: 15 godzin.

Metody dydaktyczne - konwersatorium, konsultacje.

Punkty ECTS - 3.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 15 godz., przygotowanie do zajęć i egzaminu 37 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 22 godz., egzamin 1 godz. Razem: 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 38 godzin, co odpowiada 1,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 37 godz., co odpowiada 1,5 pkt ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. M. Zieliński, Wykładnia prawa. Zasady. Reguły. Wskazówki, wyd. 7, Wolters Kluwer, Warszawa 2017 (część pierwsza, część druga rozdział I i część piąta).

2. L. Leszczyński, Operatywna wykładnia prawa a wielość normatywnych podstaw stosowania prawa (przepis, kryterium otwarte, precedens), [w:] L. Leszczyński (red.), A. Szot (red.), Wykładnia operatywna prawa - perspektywa teoretyczna i dogmatyczna, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017

Literatura dodatkowa:

1. T. Gizbert – Studnicki, Dyrektywy wykładni drugiego stopnia, [w:] A. Choduń, St. Czepita (red.), W poszukiwaniu dobra wspólnego. Księga pamiątkowa Profesora Macieja Zielińskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010.

2. J. Stelmach, Kodeks argumentacyjny dla prawników, Zakamycze 2003

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Oliwniak
Prowadzący grup: Sławomir Oliwniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Wykładnia prawa jest jedną z podstawowych umiejętności prawnika. Otwartość semantyczna norm prawnych powoduje konieczność ustalania ich znaczenia w procesie stosowania prawa. Uzyskanie konkluzywnej (jednoznacznej) normy prawnej jest koniecznym warunkiem prawidłowej kwalifikacji prawnej. Błędna wykładnia przepisów prawnych (norm prawnych) prowadzi do przyjęcia nieprawidłowej kwalifikacji prawnej stanu faktycznego i nieprawidłowego wyroku. Znajomość problematyki wykładni prawa i argumentacji prawniczej jest również wymagana od studentów kierunku Prawo przy rozwiązywaniu kazusów. W trakcie konwersatorium studenci mają możliwość poznania terminologii z zakresu problematyki wykładni prawa, metod dokonywania wykładni, roli założeń, domniemań i dyrektyw interpretacyjnych.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - fakultatywny

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok I/sem. II.

Wymagania wstępne - znajomość podstawowych zagadnień z zakresu prawoznawstwa.

Konwersatorium: 15 godzin.

Metody dydaktyczne - konwersatorium, konsultacje.

Punkty ECTS - 3.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 15 godz., przygotowanie do zajęć i egzaminu 37 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 22 godz., egzamin 1 godz. Razem: 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 38 godzin, co odpowiada 1,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 37 godz., co odpowiada 1,5 pkt ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. M. Zieliński, Wykładnia prawa. Zasady. Reguły. Wskazówki, wyd. 7, Wolters Kluwer, Warszawa 2017 (część pierwsza, część druga rozdział I i część piąta).

2. L. Leszczyński, Operatywna wykładnia prawa a wielość normatywnych podstaw stosowania prawa (przepis, kryterium otwarte, precedens), [w:] L. Leszczyński (red.), A. Szot (red.), Wykładnia operatywna prawa - perspektywa teoretyczna i dogmatyczna, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017

Literatura dodatkowa:

1. T. Gizbert – Studnicki, Dyrektywy wykładni drugiego stopnia, [w:] A. Choduń, St. Czepita (red.), W poszukiwaniu dobra wspólnego. Księga pamiątkowa Profesora Macieja Zielińskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010.

2. J. Stelmach, Kodeks argumentacyjny dla prawników, Zakamycze 2003

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.