Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia najnowsza państwa i prawa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-PS5-2HNP
Kod Erasmus / ISCED: 10.002 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia najnowsza państwa i prawa
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty fakultatywne
PR.Stacj. 2 rok sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Wymagania (lista przedmiotów):

Historia prawa prywatnego 370-PS5-1HPB

Założenia (opisowo):

Przekazanie wiedzy dotyczącej najnowszej ewolucji prawa sądowego i ustrojowego w Europie ze szczególnym uwzględnieniem prawa polskiego, w tym ukazanie kierunków zmian prawa na przełomie XX i XXI wieku oraz perspektyw jego rozwoju.


Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu przedstawienie wybranych zagadnień z najnowszej historii prawa, nie objętych ani wykładem z historii prawa publicznego, ani z historii prawa prywatnego. Zagadnienia omawiane w trakcie kursu obejmują zarówno historię prawa i ustroju polskiego, jak i powszechną historię ustroju i prawa, ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń w Europie po II wojnie światowej.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - fakultatywny.

Dziedzina/dyscyplina nauki - nauki społeczne/nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok II/sem. I.

Wymagania wstępne - brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć -

15 godzin konwersatorium

Metody dydaktyczne - wykład, konsultacje.

Punkty ECTS - 3.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 15 godz. , przygotowanie do zajęć i napisanie eseju zaliczeniowego 37,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 22,5 godz.. Razem: 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godzin, co odpowiada 1,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz., co odpowiada 1,5 pkt ECTS.

Literatura:

1. K. Sójka-Zielińska, Wielkie kodyfikacje cywilne. Historia i współczesność, Warszawa 2009.

2. A. Lityński, Prawo Rosji i ZSRR czyli historia wszechzwiązkowego komunistycznego prawa (bolszewików). Krótki kurs, 3 wyd., Warszawa 2017 (fragmenty).

3. Prawo karne stanu wojennego, red. A. Grześkowiak, Lublin 2003 ,(wybrane teksty).

4. Trudne rozliczenia z przeszłością, red. K. Wigura, J. Kuisz, W. Sadurski, t. I-II, Warszawa 2018 (wybrane teksty).

5. P. Tuleja, P. Radziewicz, Konstytucyjny spór o granice zmian organizacji i zasad działania Trybunału Konstytucyjnego: czerwiec 2015 - marzec 2016, Warszawa 2017.

6. Trybunał Konstytucyjny na straży wartości konstytucyjnych 1986-2016, red.

A. Szmyt, R. Piotrowski, Warszawa 2018.

7. J. Zaleśny, Tworzenie konstytucji z 1997 roku. Przejaw kooperacji czy rywalizacji elit politycznych, "Przegląd Sejmowy" 2017, nr 6(143), s. 1777-206.

8. Materiały internetowe.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

KP7_WG2 - ma pogłębioną wiedzę z zakresu prawniczych dyscyplin ogólnych (prawoznawstwo, logika prawnicza, teoria i filozofia prawa, doktryny polityczno-prawne, teoria prawa i demokracji), prawniczych dyscyplin historycznych (historia prawa polskiego, powszechna historia prawa, prawo rzymskie),

KP7_WG6 - ma pogłębioną wiedzę o źródłach prawa polskiego, o procesie jego tworzenia i przeprowadzania zmian,

KP7_WK2 - zna i rozumie podstawową terminologię prawniczą.

Umiejętności:

KP7_UW2 - potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ujęciu interdyscyplinarnym,

KP7_UU1 - rozumie i potrafi dokonać samodzielnej analizy przyczyn i przebiegu zmian zachodzących w prawie; poddaje merytorycznej ocenie wybrane regulacje, wykorzystując metody badawcze stosowane w naukach prawnych,

KP7_UU2 - dostrzega związki między zjawiskami prawnymi, a innymi zjawiskami kulturowymi i społecznymi

Kompetencje społeczne:

KP7_KO1 - rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób

KP7_KK2 - potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia konwersatorium będą referaty w formie ustnej przedstawiane podczas zajęć oraz esej w formie pisemnej dotyczący jednego z zagadnień omawianych na zajęciach.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zagadnienia – tematy esejów

Skala trudności: A- przeciętne, B – skomplikowane, C – bardzo trudne

1. Rozwój prawa cywilnego w Europie Zachodniej po II wojnie światowej. A

2. Rola prawa własności w prawie cywilnym i w doktrynie w Europie Zachodniej po II wojnie światowej. B

3. Rozwój prawa rodzinnego w Europie Zachodniej po II wojnie światowej. A

4. Unormowanie związków partnerskich oraz małżeństw jednopłciowych we Francji. B

5. Związki partnerskie prawie państw europejskich. B

6. Małżeństwa jednopłciowe w prawie państw europejskich. B

7. Ewolucja orzecznictwa ETPCz w sprawie związków partnerskich i małżeństw jednopłciowych. B

8. Problem kodyfikacji prawa cywilnego w państwach byłego bloku radzieckiego. C

9. Problem kodyfikacji prawa cywilnego w Polsce po 1989 r. B

10. Reprywatyzacja w Polsce po 1989 r. C

11. Podstawy prawne i kwestia legalności wprowadzenia stanu wojennego w Polsce w 1981 r. Odpowiedzialność za jego wprowadzenie. B

12. Przestępstwa i kary w prawie karnym stanu wojennego w Polsce 1981-83. B

13. Prawo karne procesowe w okresie stanu wojennego. A

14. Orzecznictwo Sądu Najwyższego w okresie stanu wojennego. A

15. Czy prokurator i sędzia może odpowiadać za stosowanie prawa ?Problem rozliczeń z wymiarem sprawiedliwości Polski Ludowej. B

16. Orzeczenie SN z 20.XII 2007 r. I KZP 37/07 ws. odpowiedzialności sędziów i glosa A. Sakowicza: „Miscellanea Historico-Iuridica” 2009, t. VII. B

17. Ustawa z 1985 r. o szczególnej odpowiedzialności karnej, tzw. epizodyczna. B

18. Podstawowe rozwiązania tzw. Małej konstytucji z 1992 r. A

19. Uchwalenie konstytucji RP z 1997 r. A

20. Aksjologia polskiej konstytucji w zakresie: a/ godności człowieka b/ demokratycznego państwa prawa, c/ niezależności sądów i niezawisłości sędziów, d/ państwa świeckiego. Proszę wybrać jedną z zasad. B

21. Nowelizacje i postulaty nowelizacji konstytucji RP. B

22. Proces rozpadu ZSRR. B

23. Kwestia sukcesji międzynarodowej po upadku ZSRR. C

24. Przekształcenia pozycji prawnej: a/ sądów powszechnych, b/Sądu Najwyższego, c/ Krajowej Rady Sądownictwa, d/ Trybunału Konstytucyjnego od 2015 r. i ich ocena. Wybieramy tylko jedną z instytucji abcd! C

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Fiedorczyk
Prowadzący grup: Piotr Fiedorczyk, Michał Stokowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu przedstawienie wybranych zagadnień z najnowszej historii prawa, nie objętych ani wykładem z historii prawa publicznego, ani z historii prawa prywatnego. Zagadnienia omawiane w trakcie kursu obejmują zarówno historię prawa i ustroju polskiego, jak i powszechną historię ustroju i prawa, ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń w Europie po II wojnie światowej.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - fakultatywny.

Dziedzina/dyscyplina nauki - nauki społeczne/nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok II/sem. I.

Wymagania wstępne - brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć -

15 godzin konwersatorium

Metody dydaktyczne - wykład, konsultacje.

Punkty ECTS - 3.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 15 godz. , przygotowanie do zajęć i napisanie eseju zaliczeniowego 37,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 22,5 godz.. Razem: 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godzin, co odpowiada 1,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz., co odpowiada 1,5 pkt ECTS.

Literatura:

1. K. Sójka-Zielińska, Wielkie kodyfikacje cywilne. Historia i współczesność, Warszawa 2009.

2. A. Lityński, Prawo Rosji i ZSRR czyli historia wszechzwiązkowego komunistycznego prawa (bolszewików). Krótki kurs, 3 wyd., Warszawa 2017 (fragmenty).

3. Prawo karne stanu wojennego, red. A. Grześkowiak, Lublin 2003 (wybrane teksty).

4. Trudne rozliczenia z przeszłością, red. K. Wigura, J. Kuisz, W. Sadurski, t. I-II, Warszawa 2018 (wybrane teksty).

5. P. Tuleja, P. Radziewicz, Konstytucyjny spór o granice zmian organizacji i zasad działania Trybunału Konstytucyjnego: czerwiec 2015 - marzec 2016, Warszawa 2017.

6. Trybunał Konstytucyjny na straży wartości konstytucyjnych 1986-2016, red.

A. Szmyt, R. Piotrowski, Warszawa 2018.

7. J. Zaleśny, Tworzenie konstytucji z 1997 roku. Przejaw kooperacji czy rywalizacji elit politycznych, "Przegląd Sejmowy" 2017, nr 6(143), s. 1777-206.

8. Materiały internetowe.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Fiedorczyk
Prowadzący grup: Piotr Fiedorczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu przedstawienie wybranych zagadnień z najnowszej historii prawa, nie objętych ani wykładem z historii prawa publicznego, ani z historii prawa prywatnego. Zagadnienia omawiane w trakcie kursu obejmują zarówno historię prawa i ustroju polskiego, jak i powszechną historię ustroju i prawa, ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń w Europie po II wojnie światowej.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - fakultatywny.

Dziedzina/dyscyplina nauki - nauki społeczne/nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok II/sem. I.

Wymagania wstępne - brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć -

15 godzin konwersatorium

Metody dydaktyczne - wykład, konsultacje.

Punkty ECTS - 3.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 15 godz. , przygotowanie do zajęć i napisanie eseju zaliczeniowego 37,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 22,5 godz.. Razem: 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godzin, co odpowiada 1,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz., co odpowiada 1,5 pkt ECTS.

Literatura:

1. K. Sójka-Zielińska, Wielkie kodyfikacje cywilne. Historia i współczesność, Warszawa 2009.

2. A. Lityński, Prawo Rosji i ZSRR czyli historia wszechzwiązkowego komunistycznego prawa (bolszewików). Krótki kurs, 3 wyd., Warszawa 2017 (fragmenty).

3. Prawo karne stanu wojennego, red. A. Grześkowiak, Lublin 2003 (wybrane teksty).

4. Trudne rozliczenia z przeszłością, red. K. Wigura, J. Kuisz, W. Sadurski, t. I-II, Warszawa 2018 (wybrane teksty).

5. P. Tuleja, P. Radziewicz, Konstytucyjny spór o granice zmian organizacji i zasad działania Trybunału Konstytucyjnego: czerwiec 2015 - marzec 2016, Warszawa 2017.

6. Trybunał Konstytucyjny na straży wartości konstytucyjnych 1986-2016, red.

A. Szmyt, R. Piotrowski, Warszawa 2018.

7. J. Zaleśny, Tworzenie konstytucji z 1997 roku. Przejaw kooperacji czy rywalizacji elit politycznych, "Przegląd Sejmowy" 2017, nr 6(143), s. 1777-206.

8. Materiały internetowe.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Fiedorczyk
Prowadzący grup: Piotr Fiedorczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu przedstawienie wybranych zagadnień z najnowszej historii prawa, nie objętych ani wykładem z historii prawa publicznego, ani z historii prawa prywatnego. Zagadnienia omawiane w trakcie kursu obejmują zarówno historię prawa i ustroju polskiego, jak i powszechną historię ustroju i prawa, ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń w Europie po II wojnie światowej.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - fakultatywny.

Dziedzina/dyscyplina nauki - nauki społeczne/nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok II/sem. I.

Wymagania wstępne - brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć -

15 godzin konwersatorium

Metody dydaktyczne - wykład, konsultacje.

Punkty ECTS - 3.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 15 godz. , przygotowanie do zajęć i napisanie eseju zaliczeniowego 37,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 22,5 godz.. Razem: 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godzin, co odpowiada 1,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz., co odpowiada 1,5 pkt ECTS.

Literatura:

1. K. Sójka-Zielińska, Wielkie kodyfikacje cywilne. Historia i współczesność, Warszawa 2009.

2. A. Lityński, Prawo Rosji i ZSRR czyli historia wszechzwiązkowego komunistycznego prawa (bolszewików). Krótki kurs, 3 wyd., Warszawa 2017 (fragmenty).

3. Prawo karne stanu wojennego, red. A. Grześkowiak, Lublin 2003 (wybrane teksty).

4. Trudne rozliczenia z przeszłością, red. K. Wigura, J. Kuisz, W. Sadurski, t. I-II, Warszawa 2018 (wybrane teksty).

5. P. Tuleja, P. Radziewicz, Konstytucyjny spór o granice zmian organizacji i zasad działania Trybunału Konstytucyjnego: czerwiec 2015 - marzec 2016, Warszawa 2017.

6. Trybunał Konstytucyjny na straży wartości konstytucyjnych 1986-2016, red.

A. Szmyt, R. Piotrowski, Warszawa 2018.

7. J. Zaleśny, Tworzenie konstytucji z 1997 roku. Przejaw kooperacji czy rywalizacji elit politycznych, "Przegląd Sejmowy" 2017, nr 6(143), s. 1777-206.

8. Materiały internetowe.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)