Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język niemiecki cz. IV

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-PS5-2LJN4
Kod Erasmus / ISCED: 10.002 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Język niemiecki cz. IV
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - lektoraty
PR.Stacj. 2 rok sem. Letni
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty
obowiązkowe
ogólnouniwersyteckie

Wymagania (lista przedmiotów):

Język niemiecki cz. IV 370-PS5-2LJN4

Założenia (lista przedmiotów):

Język niemiecki cz. IV 370-PS5-2LJN4

Założenia (opisowo):

Zakłada się znajomość języka niemieckiego: struktur leksykalnych i gramatycznych na poziomie B1 umożliwiającym kontynuowanie nauki na poziomie B1+/B2

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem lektoratu języka niemieckiego jest przygotowanie studentów do posługiwania się językiem niemieckim w kontaktach z użytkownikami tego języka: specjalistami, jak również w komunikacji z osobami spoza grona specjalistów. Ważne są również ćwiczenia w zakresie przygotowania do wystąpień ustnych. Istotna jest też komunikacja interkulturowa, także wybrane zagadnienia i podstawowa terminologia z zakresu nauk prawniczych.

Pełny opis:

Kierunek: Prawo

Poziom kształcenia: jednolite magisterskie

Moduł 1: Język obcy

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Moduł: ogólnouczelniany

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina: nauki humanistyczne

Dyscyplina: Językoznawstwo

Rok studiów/ semestr: II rok studiów (semestr I, II)

Wymagania wstępne: znajomość języka ogólnego na poziomie B 1

Liczba godzin: 60 w formie lektoratów (po 30 godzin w semestrze zimowym i letnim)

Punkty ECTS: część I - 3 punkty, semestr zimowy

część II - 3 punkty, semestr letni

Bilans nakładu pracy studenta związany z zajęciami w semestrze I:

- udział w zajęciach 30 godz., przygotowanie do zajęć 37,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 7,5 godz.

Razem: 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe w semestrze I:

- nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz., co odpowiada 1,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz., co odpowiada 1,5 pkt ECTS.

Literatura:

Grabowska Małgorzata, Sychowska - Piotrkowicz Monika, Grundwortschatz Recht, Niemiecki dla prawników, Poltext 2016

Ganczar Maciej, Rogowska Barbara, Prawo. Język niemiecki, ćwiczenia i słownictwo specjalistyczne, Hueber 2019

Bęza Stanisław, Blickpunkt Wirtschaft. Niemiecki w ekonomii i biznesie. Poltext 2016

Bęza Stanisaw, Kleinschmidt Anke, Deutsch im Büro, korespondencja handlowa, biuro elektroniczne, raporty i prezentacje, rozmowy kwalifikacujne, listy intemcyjne. Poltext 2018

Kiefer Karl-Hubert, Der Letzte Schliff. Intensivtraining für polnische

Deutschlerner in Studium und Beruf. Ostatni szlif. Intensywny trening dla Polaków uczących się języka niemieckiego na studiach i w pracy, Poltext, 2013

D A CH Kursbuch zur Landeskunde, Klett, Stuttgart 2020

Koithan Ute, Schmitz Helen, Aspekte neu, Mittelstufe Deutsch, Lehrbuch, Arbeitsbuch B2, Klett 2018,

Koithan Ute, Schmitz Helen, Aspekte neu, Mittelstufe Deutsch, Lehrbuch, Arbeitsbuch B2+, Klett 2018,

Perlmann-Baume Michaela, Schwalb Susanne, Niveau B2+ Sicher! Deutsch als Fremdsprache, Kursbuch, Arbeitsbuch, Hueber Verlag, 2018

Chrapek Luisa, Kołsut Sławomira, Kotnowska Jolanta, Wielka gramatyka niemiecka z ćwiczeniami.

A1, A2, B1, B2, C1. Hallo Welt! Pons, LektorKlett, 2019

Niebrzydowska Bożena, Repetytorium leksykalno – tematyczne dla znających podstawy i średnio zaawansowanych, Edgard, 2015

Bęza Stanisław, Nowe repetytorium z gramatyki języka niemieckiego. Wydanie poszerzone

Efekty uczenia się:

NIE_KA7_UK1: Ma umiejętności językowe zgodnie z wymaganiami określonymi dla danego obszaru i poziomu kształcenia Polskiej Ramy Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego; umiejętność słuchania i mówienia na poziomie C1, umiejętność czytania i pisania na poziomie B2.

NIE_KA7_UK3: Potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny ze specjalistami w zakresie prawai, jak i odbiorcami spoza grona specjalistów oraz skutecznie wykorzystywać tę umiejętności na rzecz własnego rozwoju.

NIE_KA7_UK4: Porozumiewa się z osobami z różnych środowisk, dialogowo rozwiązuje konflikty oraz tworzy dobrą atmosferę do komunikacji interpersonalnej.

NIE_KA7_KR2: Ustala obszary swojej pracy wymagające modyfikacji i ciągłego doskonalenia.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę po czwartym semestrze na podstawie: ocen z prac pisemnych: testów, prac domowych, aktywnego udziału w zajęciach

i obecności na zajęciach - student ma prawo do 2 nieusprawiedliwionych nieobecności w semestrze, pozostałe powinny być zaliczone ustnie podczas konsultacji.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Żmudzka
Prowadzący grup: Dorota Żmudzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Poskrobko
Prowadzący grup: Barbara Poskrobko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Poskrobko
Prowadzący grup: Barbara Poskrobko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 00 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)