Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język rosyjski cz. IV

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-PS5-2LJR4
Kod Erasmus / ISCED: 10.002 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język rosyjski cz. IV
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - lektoraty
PR.Stacj. 2 rok sem. Letni
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: rosyjski
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty

Założenia (opisowo):

Celem lektoratu jest wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym, a także umiejętności rozumienia i stosowania terminologii prawniczej. Lektorat na poziomie B2.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem lektoratu jest wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym, a także umiejętności rozumienia i stosowania terminologii prawniczej.

Pełny opis:

Język rosyjski cz. IV

Jednostka - Wydział Prawa

Kierunek - Prawo

Studia jednolite magisterskie

Profil ogólnoakademicki

Studia stacjonarne

Kod przedmiotu - 370-PS5-2LJR4

Przedmiot obowiązkowy. MK_21.

Dziedzina nauk humanistycznych

Dyscyplina – językoznawstwo

II rok/IV semestr

Student powinien posiadać wiedzę z zakresu słownictwa i struktur gramatycznych umożliwiającą podjęcie lektoratu na poziomie B2 według ESKJO oraz zaliczyć trzecią część przedmiotu oznaczoną kodem 370-PS5-2LJR3.

Liczba godzin: 30

Forma prowadzenia zajęć: ćwiczenia (w sali), w zależności od sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia ćwiczeń przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem systemu platformy eduPortal.

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń, rozwijających wszystkie sprawności językowe: mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie.

3 pkt ECTS

Bilans nakładu pracy studenta: udział w zajęciach 30 godz., przygotowanie się do zajęć 37,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 7,5 godz. - razem 75 godz., co odpowiada 3 pkt ECTS

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 37,5 godz., co odpowiada 1,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela - 37,5 godz., co odpowiada 1,5 pkt ECTS

Efekty uczenia się:

KA7_WK2: Zna i rozumie podstawową terminologię prawniczą.

KA7_UK2: Zna język obcy na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego.

KA7_KO1: Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób.

KA7_KR1: Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.

Metody i kryteria oceniania:

Praktyczne ćwiczenia rozwijają wszystkie sprawności językowe: mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie. Wiedza sprawdzana jest w formie testów pisemnych, wypowiedzi pisemnych lub ustnych.

Formy zaliczenia przedmiotu: egzamin po IV semestrze.

Egzamin pisemny w formie testu, w zależności od sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia egzaminu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Gocha Kvantaliani
Prowadzący grup: Gocha Kvantaliani
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Gocha Kvantaliani
Prowadzący grup: Gocha Kvantaliani
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)