Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo administracyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-PS5-2PAD
Kod Erasmus / ISCED: 10.002 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo administracyjne
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty obowiązkowe
PR.Stacj. 2 rok sem. Letni
PR.Stacj. 2 rok sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 9.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

podstawowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Informatyczne bazy prawnicze 0700-PS5-1INB
Prawoznawstwo 0700-PS5-1PWO

Założenia (lista przedmiotów):

Informatyczne bazy prawnicze 0700-PS5-1INB
Prawoznawstwo 0700-PS5-1PWO

Założenia (opisowo):

Przekazanie wiedzy z zakresu prawa administracyjnego, w szczególności w zakresie pojęcia i cech administracji publicznej oraz pojęcia, cech, źródeł, norm, zasad i systematyki prawa administracyjnego i systematyki norm prawa administracyjnego, ego, systematyka norm prawa administracyjnego, a także przedstawienie ustrojowego prawo administracyjnego, stosunku administracyjnoprawnego, prawnych formy działania administracji, systemu

kontroli administracji publicznej, personelu administracji publicznej oraz odpowiedzialność w administracji.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem realizowanego przedmiotu jest opanowanie przez studenta podstaw teorii i umiejętności rozpoznawania w prawie obowiązującym, w dokumentach urzędowych, zwłaszcza w orzeczeniach sądowych i administracyjnych, zasad, pojęć i instytucji prawa administracyjnego, połączonej ze zdolnością oceniania prawidłowości ich wykorzystania.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: nauki prawne

Rok studiów: II (semestr III i IV)

Wymagania wstępne: student przed przystąpieniem do nauki przedmiotu powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu wstępu do nauk prawnych. Powinien również posiadać umiejętności z zakresu obsługi programu LEX w tym wyszukiwania aktów prawnych i orzecznictwa sądowego.

Metody dydaktyczne: wykłady, ćwiczenia, konsultacje.

Punkty ECTS: 9

Bilans nakładu pracy studenta - udział w wykładach 52 godz., udział w ćwiczeniach 48 godz., przygotowanie do zajęć i egzaminu 112,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 10,5 godz., egzamin 2 godz. Razem: 225 godzin, co odpowiada 9 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 112,5 godzin, co odpowiada 4,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 112,5 godz., co odpowiada 4,5 pkt ECTS.

Przedmiot ma na celu przekazanie wiedzy z zakresu prawa administracyjnego, w szczególności w zakresie pojęcia i cech administracji publicznej oraz pojęcia, cech, źródeł, norm, zasad i systematyki prawa administracyjnego i systematyki norm prawa administracyjnego, ego, systematyka norm prawa administracyjnego, a także przedstawienie ustrojowego prawo administracyjnego, stosunku administracyjnoprawnego, prawnych formy działania administracji, systemu kontroli administracji publicznej, personelu administracji publicznej oraz odpowiedzialność w administracji.

Szczegółowa tematyka:

1. Pojęcie i cechy administracji publicznej;

2. Pojęcie i cechy prawa administracyjnego; pojęcie normy i przepisu prawnego, systematyka norm prawa administracyjnego;

3. Zasady prawa administracyjnego;

4. Źródła prawa administracyjnego;

5. Ustrojowe prawo administracyjne (organ administracji publicznej, podział terytorialny dla celów administracji publicznej, samorząd, niepubliczne podmioty wykonujące zadania publiczne, relacje między jednostkami organizacyjnymi wykonującymi administrację publiczną);

6. Stosunek administracyjnoprawny;

7. Prawne formy działania administracji;

8. Materialne prawo administracyjne a działy administracji rządowej;

9. System kontroli administracji publicznej;

10 Personel administracji publicznej, odpowiedzialność w administracji.

11. Administracyjne kary pieniężne; dostęp do informacji publicznej; planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

Literatura:

1. Jan Zimmermann, Prawo administracyjne, najnowsze wydanie

2. Eugeniusz Ochendowski, Prawo administracyjne. Część ogólna, najnowsze wydanie

3. Jan Boć (red.), Prawo administracyjne, najnowsze wydanie

4. Marek Wierzbowski (red.), Prawo administracyjne, najnowsze wydanie

5. Józef Filipek, Prawo administracyjne. Instytucje ogólne, najnowsze wydanie

6. P. J. Suwaj (red.) Prawo administracyjne podręcznik do ćwiczeń, najnowsze wydanie

7. I. Kraśnicka (red.) Kazusy i wzory pism, najnowsze wydanie

Zbiory kazusów przygotowane przez każdego z prowadzących ćwiczenia z prawa administracyjnego

Efekty uczenia się:

KP7_WG3,

ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji

z zakresu prawa karnego, cywilnego,

administracyjnego, konstytucyjnego

oraz procedur sądowych i administracyjnych

KP7_WK2,

zna i rozumie podstawową terminologię

prawniczą

KP7_WK6,

zna metody i narzędzia, w tym techniki,

pozyskiwania danych właściwych dla nauk

prawnych, metody badawcze stosowane

w naukach prawnych

KP7_UW1,

potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać

znaczenia określonych norm prawych

oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami

w ramach określonej dziedziny prawa

KP7_UU1,

rozumie i potrafi dokonać samodzielnej analizy

przyczyn i przebiegu zmian zachodzących

w prawie; poddaje merytorycznej ocenie wybrane

regulacje, wykorzystując metody badawcze

stosowane w naukach prawnych

KP7_KO1,

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie,

potrafi inspirować i organizować proces uczenia

się innych osób

KP7_KR2

prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy

związane z wykonywaniem zawodu

Weryfikacja zgodna zasadami określonymi w sylabusie

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia: zaliczenie końcowe - zaliczenie pisemne w formie testu oraz rozwiązywania kazusów.

Wykład: egzamin końcowy - egzamin pisemny w formie testu oraz rozwiązywania kazusów (I etap) i egzamin ustny (II etap).

W zależności od obowiązujących regulacji, zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia końcowego lub egzaminu końcowego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 48 godzin więcej informacji
Wykład, 52 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Modrzejewski
Prowadzący grup: Ewa Czech, Agnieszka Daniluk, Łukasz Kierznowski, Artur Kosicki, Dominik Kościuk, Justyna Kulikowska-Kulesza, Artur Modrzejewski, Joanna Radwanowicz-Wanczewska, Krzysztof Teszner, Mirosław Wincenciak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 48 godzin więcej informacji
Wykład, 52 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Modrzejewski, Mirosław Wincenciak
Prowadzący grup: Ewa Czech, Agnieszka Daniluk, Łukasz Kierznowski, Artur Kosicki, Justyna Kulikowska-Kulesza, Artur Modrzejewski, Krzysztof Teszner, Mirosław Wincenciak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Celem realizowanego przedmiotu jest opanowanie przez studenta podstaw teorii i umiejętności rozpoznawania w prawie obowiązującym, w dokumentach urzędowych, zwłaszcza w orzeczeniach sądowych i administracyjnych, zasad, pojęć i instytucji prawa administracyjnego, połączonej ze zdolnością oceniania prawidłowości ich wykorzystania.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: nauki prawne

Rok studiów: II (semestr III i IV)

Wymagania wstępne: student przed przystąpieniem do nauki przedmiotu powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu wstępu do nauk prawnych. Powinien również posiadać umiejętności z zakresu obsługi programu LEX w tym wyszukiwania aktów prawnych i orzecznictwa sądowego.

Metody dydaktyczne: wykłady, ćwiczenia, konsultacje.

Punkty ECTS: 9

Bilans nakładu pracy studenta - udział w wykładach 52 godz., udział w ćwiczeniach 48 godz., przygotowanie do zajęć i egzaminu 112,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 10,5 godz., egzamin 2 godz. Razem: 225 godzin, co odpowiada 9 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 112,5 godzin, co odpowiada 4,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 112,5 godz., co odpowiada 4,5 pkt ECTS.

Przedmiot ma na celu przekazanie wiedzy z zakresu prawa administracyjnego, w szczególności w zakresie pojęcia i cech administracji publicznej oraz pojęcia, cech, źródeł, norm, zasad i systematyki prawa administracyjnego i systematyki norm prawa administracyjnego, ego, systematyka norm prawa administracyjnego, a także przedstawienie ustrojowego prawo administracyjnego, stosunku administracyjnoprawnego, prawnych formy działania administracji, systemu kontroli administracji publicznej, personelu administracji publicznej oraz odpowiedzialność w administracji.

Szczegółowa tematyka:

1. Pojęcie i cechy administracji publicznej;

2. Pojęcie i cechy prawa administracyjnego; pojęcie normy i przepisu prawnego, systematyka norm prawa administracyjnego;

3. Zasady prawa administracyjnego;

4. Źródła prawa administracyjnego;

5. Ustrojowe prawo administracyjne (organ administracji publicznej, podział terytorialny dla celów administracji publicznej, samorząd, niepubliczne podmioty wykonujące zadania publiczne, relacje między jednostkami organizacyjnymi wykonującymi administrację publiczną);

6. Stosunek administracyjnoprawny;

7. Prawne formy działania administracji;

8. Materialne prawo administracyjne a działy administracji rządowej;

9. System kontroli administracji publicznej;

10 Personel administracji publicznej, odpowiedzialność w administracji.

11. Administracyjne kary pieniężne; dostęp do informacji publicznej; planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

Literatura:

1. Jan Zimmermann, Prawo administracyjne, najnowsze wydanie

2. Eugeniusz Ochendowski, Prawo administracyjne. Część ogólna, najnowsze wydanie

3. Jan Boć (red.), Prawo administracyjne, najnowsze wydanie

4. Marek Wierzbowski (red.), Prawo administracyjne, najnowsze wydanie

5. Józef Filipek, Prawo administracyjne. Instytucje ogólne, najnowsze wydanie

6. P. J. Suwaj (red.) Prawo administracyjne podręcznik do ćwiczeń, najnowsze wydanie

7. I. Kraśnicka (red.) Kazusy i wzory pism, najnowsze wydanie

Zbiory kazusów przygotowane przez każdego z prowadzących ćwiczenia z prawa administracyjnego

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 48 godzin więcej informacji
Wykład, 52 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Celem realizowanego przedmiotu jest opanowanie przez studenta podstaw teorii i umiejętności rozpoznawania w prawie obowiązującym, w dokumentach urzędowych, zwłaszcza w orzeczeniach sądowych i administracyjnych, zasad, pojęć i instytucji prawa administracyjnego, połączonej ze zdolnością oceniania prawidłowości ich wykorzystania.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: nauki prawne

Rok studiów: II (semestr III i IV)

Wymagania wstępne: student przed przystąpieniem do nauki przedmiotu powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu wstępu do nauk prawnych. Powinien również posiadać umiejętności z zakresu obsługi programu LEX w tym wyszukiwania aktów prawnych i orzecznictwa sądowego.

Metody dydaktyczne: wykłady, ćwiczenia, konsultacje.

Punkty ECTS: 9

Bilans nakładu pracy studenta - udział w wykładach 52 godz., udział w ćwiczeniach 48 godz., przygotowanie do zajęć i egzaminu 112,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 10,5 godz., egzamin 2 godz. Razem: 225 godzin, co odpowiada 9 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 112,5 godzin, co odpowiada 4,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 112,5 godz., co odpowiada 4,5 pkt ECTS.

Przedmiot ma na celu przekazanie wiedzy z zakresu prawa administracyjnego, w szczególności w zakresie pojęcia i cech administracji publicznej oraz pojęcia, cech, źródeł, norm, zasad i systematyki prawa administracyjnego i systematyki norm prawa administracyjnego, ego, systematyka norm prawa administracyjnego, a także przedstawienie ustrojowego prawo administracyjnego, stosunku administracyjnoprawnego, prawnych formy działania administracji, systemu kontroli administracji publicznej, personelu administracji publicznej oraz odpowiedzialność w administracji.

Szczegółowa tematyka:

1. Pojęcie i cechy administracji publicznej;

2. Pojęcie i cechy prawa administracyjnego; pojęcie normy i przepisu prawnego, systematyka norm prawa administracyjnego;

3. Zasady prawa administracyjnego;

4. Źródła prawa administracyjnego;

5. Ustrojowe prawo administracyjne (organ administracji publicznej, podział terytorialny dla celów administracji publicznej, samorząd, niepubliczne podmioty wykonujące zadania publiczne, relacje między jednostkami organizacyjnymi wykonującymi administrację publiczną);

6. Stosunek administracyjnoprawny;

7. Prawne formy działania administracji;

8. Materialne prawo administracyjne a działy administracji rządowej;

9. System kontroli administracji publicznej;

10 Personel administracji publicznej, odpowiedzialność w administracji.

11. Administracyjne kary pieniężne; dostęp do informacji publicznej; planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

Literatura:

1. Jan Zimmermann, Prawo administracyjne, najnowsze wydanie

2. Eugeniusz Ochendowski, Prawo administracyjne. Część ogólna, najnowsze wydanie

3. Jan Boć (red.), Prawo administracyjne, najnowsze wydanie

4. Marek Wierzbowski (red.), Prawo administracyjne, najnowsze wydanie

5. Józef Filipek, Prawo administracyjne. Instytucje ogólne, najnowsze wydanie

6. P. J. Suwaj (red.) Prawo administracyjne podręcznik do ćwiczeń, najnowsze wydanie

7. I. Kraśnicka (red.) Kazusy i wzory pism, najnowsze wydanie

Zbiory kazusów przygotowane przez każdego z prowadzących ćwiczenia z prawa administracyjnego

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)