Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy public relations

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-PS5-2PLR
Kod Erasmus / ISCED: 10.002 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy public relations
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty fakultatywne
PR.Stacj. 2 rok sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Celem wykładu jest dostarczenie wiedzy z zakresu współczesnych teorii i modeli oddziaływania public relations, uwarunkowań efektywności wybranych narzędzi PR, jak również strategii skoncentrowanych na budowaniu silnego wizerunku organizacji.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot jest wprowadzeniem do tematyki komunikowania organizacji, instytucji, firm i stowarzyszeń z różnymi grupami w ich otoczeniu. Kurs ma zapoznać uczestników z podstawowymi koncepcjami, głównymi obszarami, narzędziami i technikami PR, wypracowanymi w teorii i w praktyce polskiej i zagranicznej.

Zadaniami przedmiotu są:

1/ zaprezentowanie PR jako jednej z zasadniczych funkcji zarządzania organizacjami z różnych sektorów,

2/ wskazanie ewolucji i form public relations, sposobów uprawiania, organizacji funkcji PR,

3/ przedstawienie zastosowań public relations w praktyce życia gospodarczego, społecznego, kulturalnego i politycznego.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki,

Forma studiów: studia stacjonarne,

Rodzaj przedmiotu: specjalizacyjny,

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki społeczne - nauki prawne

Rok studiów/semestr: rok IV/semestr VII,

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin dydaktycznych: 15 godz. (w tym 7 godz. w e-learningu)

Metody dydaktyczne: konwersatorium, konsultacje, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 15 godz. (w tym 6 godz. w e-learningu), przygotowanie do zajęć i zaliczenia 37,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 28,5 godz.. Razem 81 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz., co odpowiada 1,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz., co odpowiada 1,5 pkt ECTS.

Literatura:

1. J. Olędzki (red.) (2011). Public relations we współczesnym świecie: między służbą organizacji i społeczeństwu. Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa.

2. F. Seitel (2003). Public relations w praktyce. Felberg SJA, Warszawa

3. K. Wojcik (2013). Public relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem. Wolters Kluwer, Warszawa.

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent:

KA7_WG1 - ma rozszerzoną wiedzę o charakterze nauk prawnych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk, w tym społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem public relations.

KA7_WK2 - zna i rozumie podstawową terminologię prawniczą, w tym wykorzystywaną przez public relations.

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent:

KA7_UW4 - wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów prawnych, problemów w komunikacji interpersonalnej, spraw niejednoznacznych interpretacyjnie; potrafi wskazać możliwe rozwiązania, z zachowaniem norm etycznych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent:

KA7_KR2 - prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu; potrafi zarządzać kryzysem, potrafi budować wizerunek.

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się: pisemny projekt

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem dopuszczenia do końcowego zaliczenia konwersatorium jest posiadanie przez studenta nie więcej niż 2 godz. nieobecności na zajęciach. W przypadku opuszczenia przez studenta (z jakiejkolwiek przyczyny) więcej niż 2 godz. ćwiczeń, jest on zobowiązany do odrobienia nieobecności poprzez odpowiedź ustną na dyżurze (zdalnym) z zakresu materiału, który był opracowywany na przedmiotowych zajęciach. Odrabianie nieobecności powinno nastąpić w terminie 2 tygodni od chwili ustania przyczyny nieobecności na zajęciach.

Konwersatorium kończy się zaliczeniem pisemnym (forma projektu).

Studenci będą oceniani na podstawie obecności podczas zajęć, aktywności w dyskusjach oraz przedstawionego projektu.

Skala ocen od 2 do 5.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Ziemblicki
Prowadzący grup: Mateusz Ziemblicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Patryk Topolski
Prowadzący grup: Patryk Topolski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot jest wprowadzeniem do tematyki komunikowania organizacji, instytucji, firm i stowarzyszeń z różnymi grupami w ich otoczeniu. Kurs ma zapoznać uczestników z podstawowymi koncepcjami, głównymi obszarami, narzędziami i technikami PR, wypracowanymi w teorii i w praktyce polskiej i zagranicznej.

Zadaniami przedmiotu są:

1/ zaprezentowanie PR jako jednej z zasadniczych funkcji zarządzania organizacjami z różnych sektorów,

2/ wskazanie ewolucji i form public relations, sposobów uprawiania, organizacji funkcji PR,

3/ przedstawienie zastosowań public relations w praktyce życia gospodarczego, społecznego, kulturalnego i politycznego.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki,

Forma studiów: studia stacjonarne,

Rodzaj przedmiotu: specjalizacyjny,

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki społeczne - nauki prawne

Rok studiów/semestr: rok V/semestr IX.

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin dydaktycznych: 15 godz.

Metody dydaktyczne: konwersatorium, konsultacje, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 15 godz. (w tym 6 godz. w e-learningu), przygotowanie do zajęć i zaliczenia 37,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 28,5 godz.. Razem 81 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz., co odpowiada 1,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz., co odpowiada 1,5 pkt ECTS.

Literatura:

1. J. Olędzki (red.) (2011). Public relations we współczesnym świecie: między służbą organizacji i społeczeństwu. Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa.

2. F. Seitel (2003). Public relations w praktyce. Felberg SJA, Warszawa

3. K. Wojcik (2013). Public relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem. Wolters Kluwer, Warszawa.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Konrad Wnorowski
Prowadzący grup: Konrad Wnorowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot jest wprowadzeniem do tematyki komunikowania organizacji, instytucji, firm i stowarzyszeń z różnymi grupami w ich otoczeniu. Kurs ma zapoznać uczestników z podstawowymi koncepcjami, głównymi obszarami, narzędziami i technikami PR, wypracowanymi w teorii i w praktyce polskiej i zagranicznej.

Zadaniami przedmiotu są:

1/ zaprezentowanie PR jako jednej z zasadniczych funkcji zarządzania organizacjami z różnych sektorów,

2/ wskazanie ewolucji i form public relations, sposobów uprawiania, organizacji funkcji PR,

3/ przedstawienie zastosowań public relations w praktyce życia gospodarczego, społecznego, kulturalnego i politycznego.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki,

Forma studiów: studia stacjonarne,

Rodzaj przedmiotu: specjalizacyjny,

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki społeczne - nauki prawne

Rok studiów/semestr: rok V/semestr IX.

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin dydaktycznych: 15 godz.

Metody dydaktyczne: konwersatorium, konsultacje, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 15 godz. (w tym 6 godz. w e-learningu), przygotowanie do zajęć i zaliczenia 37,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 28,5 godz.. Razem 81 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz., co odpowiada 1,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz., co odpowiada 1,5 pkt ECTS.

Literatura:

1. J. Olędzki (red.) (2011). Public relations we współczesnym świecie: między służbą organizacji i społeczeństwu. Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa.

2. F. Seitel (2003). Public relations w praktyce. Felberg SJA, Warszawa

3. K. Wojcik (2013). Public relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem. Wolters Kluwer, Warszawa.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)