Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo Unii Europejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-PS5-3PEU
Kod Erasmus / ISCED: 10.003 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo Unii Europejskiej
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty obowiązkowe
PR.Stacj. 3 rok sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 7.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Założeniem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy dotyczącej specyfiki i funkcjonowania prawa Unii Europejskiej, zasad dokonywania interpretacji prawa UE, rozpoznawanie zależności między prawem UE a prawem międzynarodowym publicznym i prawem krajowym oraz wpojenie umiejętności jej zastosowania jak też wykształcenie zdolności rozwiązywania problemów praktycznych w tej mierze

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów – stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu – obowiązkowy.

Dziedzina i dyscyplina nauki – dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne.

Rok studiów/semestr – rok III/sem. V.

Wymagania wstępne – brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć – 40 godz. wykładu (50% e-learning, asynchronicznie), 45 godz. ćwiczeń (50% w formacie e-learning, asynchronicznie)

Metody dydaktyczne – wykład, ćwiczenia, konsultacje

Punkty ECTS – 7

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w zajęciach – 44 godz. (20 godz. wykład , 24 godz. ćwiczenia)

- e-learning - 41 godz. asynchronicznych (20 godz. wykład, 21 godz. ćwiczenia)

- udział w konsultacjach – 41,5 godz.

- udział w egzaminie - 2 godz.

Razem: 87,5 godz., co odpowiada 3,5 pkt ECTS

- nakład samodzielnej pracy studenta - 87,5 godz. (przygotowanie do zaliczenia oraz egzaminu, w tym aktywności związane z formatem e-learning asynchronicznym), co odpowiada 3,5 pkt ECTS

Wskaźniki ilościowe:

- nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 87,5 godz. (wykłady, ćwiczenia, konsultacje, egzamin), co odpowiada 3,5 pkt ECTS

- nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela - 87,5 godz., co odpowiada 3,5 pkt ECTS

Literatura:

Traktat o Unii Europejskiej, Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Literatura podstawowa:

J. Barcik, R. Grzeszczak: Prawo Unii Europejskiej, C.H. Beck, Warszawa 2022;

M. Zdanowicz (red.), Wybór orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Białystok 2007

Literatura uzupełniająca

M. M. Kenig-Witkowska (red.), Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej, Warszawa 2015;

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- student zna i rozumie podstawową terminologię prawniczą, zwłaszcza w wymiarze wiążącym się z relacjami między prawem krajowym a

prawem Unii Europejskiej (KA7_WK2)

- student zna i rozumie terminologię właściwą systemowi prawa Unii Europejskiej (KA7_WK3)

- student zna system prawa polskiego oraz relacje i powiązania polskiego prawa z prawem Unii Europejskiej i z prawem

międzynarodowym (KA7_WK4)

- student zna metody i narzędzia i techniki pozyskiwania danych (aktów prawnych, orzecznictwa, opracowań doktrynalnych) właściwych

systemowi prawa Unii Europejskiej (KA7_WK6)

Umiejętności:

- student potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawa UE, wzajemne relacje między nimi oraz między

nimi a normami prawa krajowego (KA7_UW1)

- student umie wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu prawa Unii Europejskiej (KA7_UW3)

- student wykorzystuje zdobytą wiedzę w zakresie prawa UE do rozstrzygania dylematów prawnych czy też spraw niejednoznacznych

interpretacyjnie wraz ze wskazaniem możliwych rozwiązań określonych kwestii (KA7_UW4)

Kompetencje społeczne:

- student potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny (KA7_KK2)

Weryfikacja właściwa dla wszystkich efektów: egzamin, zaliczenie

Metody oceniania

Wykłady: egzamin pisemny (część testowa i pytania otwarte)

ćwiczenia: zaliczenie - kolokwium pisemne (część testowa i kazusy)

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej możliwość zorganizowania egzaminu z wykorzystaniem z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej np. stosownej platformy)

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia:

- kolokwium pisemne (dopuszczalna również forma online w czasie rzeczywistym) – test (30 pytań) oraz pytania-kazusy (2)

- liczba punktów możliwych do zdobycia - 40 (1 pkt za każde pytanie, 5 pkt za pytanie-kazus)

- liczba punktów konieczna do uzyskania zaliczenia - 21 (w tym co najmniej 5 pkt za kazusy)

- skala ocen

21-24 – dst

25-28 – dst+

29-32 – db

33-36 – db+

37-40 – bdb

W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość poprawy (forma ustna) oceny uzyskanej wg powyższych reguł.

Na ocenę z ćwiczeń wpływ może mieć również przejawiana przez studenta aktywność, udział w pracach grupowych, przygotowanie do zajęć

Uwaga!

Do kolokwium dopuszcza się osoby, które wykonały zadania w formule e-learning.

Do kolokwium dopuszcza się studentów posiadających dopuszczalną liczbę obecności na zajęciach. Dopuszczalna jest jedna nieobecność w semestrze, każdą kolejną należy uzupełnić w przeciągu 2 tygodni na konsultacjach.

Uwaga!

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej możliwość zorganizowania zaliczenia z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (np. platformy Blackboard/EduPortal) - z zachowaniem powyższych zasad

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń.

Egzamin pisemny/ustny

- egzamin w formie pisemnej: test (30 pytań, w tym 20 - test zamknięty i 10 - pytania otwarte do uzupełnienia)

- liczba punktów możliwych do zdobycia - 40 (1 pkt za każde pytanie zamknięte i 2 pkt za każde pytanie otwarte)

- liczba punktów konieczna do uzyskania oceny pozytywnej - ponad 50%

Skala ocen:

21-24 pkt - dst

25-28 pkt - dst+

29-32 pkt - db

33-36 pkt - db+

37-40 pkt - bdb

Uwaga!

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej możliwość zorganizowania egzaminu z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (np. platformy EduPortal) - z zachowaniem powyższych zasad

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Doliwa-Klepacka
Prowadzący grup: Kewin Bach, Anna Doliwa-Klepacka, Tomasz Dubowski, Magdalena Kun-Buczko, Mateusz Ziemblicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Doliwa-Klepacka
Prowadzący grup: Anna Doliwa-Klepacka, Tomasz Dubowski, Magdalena Kun-Buczko, Mateusz Ziemblicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Doliwa-Klepacka
Prowadzący grup: Anna Doliwa-Klepacka, Tomasz Dubowski, Magdalena Kun-Buczko, Mateusz Ziemblicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)