Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Constitutional Law

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-PS5-4ERAAB Kod Erasmus / ISCED: 10.004 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Constitutional Law
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty specjalizacyjne
ERASMUS sem. Zimowy
ERASMUS sem.Letni
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

dodatkowe
fakultatywne
specjalizacyjne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Przedstawienie podstawowych zagadnień z zakresu polskiego prawa konstytucyjnego, w tym jego genezy, ewolucji, źródeł oraz obowiązujących rozwiązań konstytucyjnych. W niezbędnym zakresie także prezentacja praktyki konstytucyjnej.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów - stacjonarne

Rodzaj przedmiotu - fakultatywny, specjalizacyjny

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne

Rok studiów/sem. - rok IV/sem. 8

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 30 godzin wykładu

Metody dydaktyczne – wykład, konsultacje, dyskusja, e-learning

Punkty ECTS - 6

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 15 godz., przygotowanie do zajęć i egzaminu (w tym 15 godz. e-learningu) 75 godz.,

udział w konsultacjach związanych z zajęciami 58 godz., egzamin – 2 godz. Razem: 150 godzin, co odpowiada 6 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 75 godzin, co

odpowiada 3 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 75 godz., co odpowiada 3 pkt

ECTS.

Literatura:

1/ Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (wersja angielskojezyczna)

2/ K. Prokop, Polish Constitutional Law, Białystok 2011

3/ wybrane artykuły naukowe w jęz. angielskim

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu prawa konstytucyjnego (K_W03);

- zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin prawa (K_W08);

Umiejętności:

- potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w

ramach określonej dziedziny prawa (K_U01);

- sprawnie porusza się w systemie polskiego prawa, wykorzystuje normy poszczególnych dziedzin prawa do samodzielnego

rozwiązywania konkretnych problemów; w zależności od własnych zainteresowań (wybranych przedmiotów specjalizacyjnych) posiada

rozszerzone umiejętności rozwiązywania skomplikowanych problemów praktycznych z zakresu określonej dziedziny prawa (K_U05);

Kompetencje społeczne:

- potrafi samodzielni i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny (K_K06)

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny lub egzamin pisemny w formie zdalnej

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lech Jamróz
Prowadzący grup: Lech Jamróz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.