Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Constitutional Judiciary

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-PS5-4ERACO Kod Erasmus / ISCED: 10.004 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Constitutional Judiciary
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty specjalizacyjne
ERASMUS sem.Letni
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

dodatkowe
fakultatywne
specjalizacyjne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Przedstawienie podstawowych zagadnień z zakresu sądownictwa konstytucyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem funkcji polskiego Trybunału Konstytucyjnego. Prezentacja praktyki w obszarze funkcjonowania Trybunału oraz rozważenie podstawowych problemów ustrojowych związanych z sądownictwem konstytucyjnym.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów - stacjonarne

Rodzaj przedmiotu - fakultatywny, specjalizacyjny

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne

Rok studiów/sem. - rok IV/sem. 8

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 16 godzin wykładu

Metody dydaktyczne – wykład, konsultacje, dyskusja, e-learning

Punkty ECTS - 4.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 10 godz., przygotowanie do zajęć i egzaminu (w tym 6 godz. e-learningu) 50 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 38 godz., egzamin – 2 godz. Razem: 100 godzin, co odpowiada 4 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godzin, co odpowiada 2 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godz., co odpowiada 2 pkt ECTS.

Literatura:

1/ Test polskiej Konstytucji w języku angielskimi (dostępny np. pod adresem internetowym: www.constituteproject.org)

2/ Tekst ustawy o Trybunale Konstytucyjnym w języku angielskim (dostępny np. pod adresem internetowym: https://trybunal.gov.pl/en/about-the-tribunal/legal-basis/the-constitutional-tribunal-act

3/ Z. Czeszejko-Sochacki, The Origins of the Constitutional Review In Poland, St. Louis-Warsaw Transatlantic Law Journal 1996.

4/ L. Jamroz, The Constitutional Tribunal in Poland in the context of Constitutional Judiciary, Białystok 2014

5/ L. Jamroz, The right to the constitutional complaint in Poland [in:] Locus standi across legal culture, ed. by A. Budnik, Białystok 2015.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu prawa konstytucyjnego (K_W03);

- zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin prawa (K_W08);

Umiejętności:

- potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach określonej dziedziny prawa (K_U01);

- sprawnie porusza się w systemie polskiego prawa, wykorzystuje normy poszczególnych dziedzin prawa do samodzielnego rozwiązywania konkretnych problemów; w zależności od własnych zainteresowań (wybranych przedmiotów specjalizacyjnych) posiada rozszerzone umiejętności rozwiązywania skomplikowanych problemów praktycznych z zakresu określonej dziedziny prawa (K_U05);

Kompetencje społeczne:

- potrafi samodzielni i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny (K_K06).

Metody i kryteria oceniania:

Na końcową ocenę zaliczenia przedmiotu składają się:

1/ wykonanie zadań w e-learningu

2/ uczestnictwo w zajęciach (frekwencja)

3/ wynik pracy pisemnej zaliczeniowej w formie tradycyjnej lub pracy pisemnej (test) z użyciem metody zdalnej (e-learning)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.