Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Contemporary Political Systems

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-PS5-4ERACP Kod Erasmus / ISCED: 10.004 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Contemporary Political Systems
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty specjalizacyjne
ERASMUS sem.Letni
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
specjalizacyjne

Założenia (opisowo):

Celem tego kursu jest zapoznanie studentów z głównymi cechami systemów politycznych wybranych krajów. Pierwsza część koncentruje się na typach i cechach reżimów politycznych, takich jak demokracja, autorytaryzm i totalitaryzm. Kurs bada typologię głównych systemów rządowych. Druga część dotyczy poszczególnych krajów zachodnich i poświęcona jest analizie historii prawa konstytucyjnego, reżimu politycznego, relacji między władzami itp. Omawia także reżimy polityczne w Rosji i na Białorusi - krajach dalekich od standardów demokratycznych.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

nabycie wiedzy z zakresu wprowadzenia do współczesnych systemów politycznych. Przyswojenie wiedzy na temat podziału systemów politycznych oraz ustrojów państwowych wybranych krajów.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - fakultatywny.

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok IV/sem. VIII

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 30 godzin wykładu

Metody dydaktyczne – wykład, konsultacje, dyskusja.

Punkty ECTS - 6.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 15 godz., przygotowanie do zajęć i egzaminu (w tym 15 godz. e-learningu) 75 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 58 godz., egzamin – 2 godz. Razem: 150 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 75 godz., co odpowiada 3 pkt ECTS.

Literatura:

1. A. Bebler, J. Seroka (eds.) , Contemporary Political Systems. Classifications and Typologies, London 1990.

R. Dahl, Democracy and its critics, Yale University Press 1989.

2. J. Schumpeter, Capitalism, Socialism and Democracy, New York 1950.

3. A. Lijphart, “Unequal Participation: Democracy’s Unresolved Dilemma.” American Political Science Review 1997, vol 91(1), pp. 1-14.

4. G. O’Donnell, “Delegative Democracy.” Journal of Democracy 1994, vol. 5(1), pp. 55-69.

5. J.T. Ishyiama, M. Breuning (eds.), 21 century Political Science. A Reference Handbook, Sage 2011.

6. J.S. Dryzek, B. Honig, A. Phillips (eds.), The Oxford Handbook of Political Theory, Oxford University Press 2006.

7. K.E. Whittington, R.D. Kelemen, G.A. Calderia (eds.), The Oxford Handbook of Law and Politics, Oxford University Press 2008.

8. R.E. Goodin, H.-D. Klingemann (eds.), A New Handbook of Political Science, Oxford University Press.

9. J.N. Druckman, D.P. Green, J.H. Kuklinski, A. Lupia (eds.), Cambridge Handbook of Experimental Political Science, Cambridge University Press 2011.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu prawa konstytucyjnego K_W03

zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin prawa K_W08

Umiejętności:

potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach określonej dziedziny prawa K_U01

Sprawnie porusza się w systemie polskiego prawa, wykorzystuje normy poszczególnych dziedzin prawa do samodzielnego rozwiązywania konkretnych problemów; w zależności od własnych zainteresowań (wybranych przedmiotów specjalizacyjnych) posiada rozszerzone umiejętności rozwiązywania skomplikowanych problemów praktycznych z zakresu określonej dziedziny prawa K_U05

Kompetencje społeczne:

potrafi samodzielni i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny K_K06

Metody i kryteria oceniania:

test wielokrotnego wyboru lub zdalnie na platformie Blackboard

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Kużelewska
Prowadzący grup: Elżbieta Kużelewska, Monika Wiszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
specjalizacyjne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

nabycie wiedzy z zakresu wprowadzenia do współczesnych systemów politycznych. Przyswojenie wiedzy na temat podziału systemów politycznych oraz ustrojów państwowych wybranych krajów.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - fakultatywny.

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok IV/sem. VIII

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 30 godzin wykładu

Metody dydaktyczne – wykład, konsultacje, dyskusja.

Punkty ECTS - 6.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 15 godz., przygotowanie do zajęć i egzaminu (w tym 15 godz. e-learningu) 75 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 58 godz., egzamin – 2 godz. Razem: 150 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 75 godz., co odpowiada 3 pkt ECTS.

Literatura:

1. A. Bebler, J. Seroka (eds.) , Contemporary Political Systems. Classifications and Typologies, London 1990.

R. Dahl, Democracy and its critics, Yale University Press 1989.

2. J. Schumpeter, Capitalism, Socialism and Democracy, New York 1950.

3. A. Lijphart, “Unequal Participation: Democracy’s Unresolved Dilemma.” American Political Science Review 1997, vol 91(1), pp. 1-14.

4. G. O’Donnell, “Delegative Democracy.” Journal of Democracy 1994, vol. 5(1), pp. 55-69.

5. J.T. Ishyiama, M. Breuning (eds.), 21 century Political Science. A Reference Handbook, Sage 2011.

6. J.S. Dryzek, B. Honig, A. Phillips (eds.), The Oxford Handbook of Political Theory, Oxford University Press 2006.

7. K.E. Whittington, R.D. Kelemen, G.A. Calderia (eds.), The Oxford Handbook of Law and Politics, Oxford University Press 2008.

8. R.E. Goodin, H.-D. Klingemann (eds.), A New Handbook of Political Science, Oxford University Press.

9. J.N. Druckman, D.P. Green, J.H. Kuklinski, A. Lupia (eds.), Cambridge Handbook of Experimental Political Science, Cambridge University Press 2011.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
specjalizacyjne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

nabycie wiedzy z zakresu wprowadzenia do współczesnych systemów politycznych. Przyswojenie wiedzy na temat podziału systemów politycznych oraz ustrojów państwowych wybranych krajów.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - fakultatywny.

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok IV/sem. VIII

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 30 godzin wykładu

Metody dydaktyczne – wykład, konsultacje, dyskusja.

Punkty ECTS - 6.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 15 godz., przygotowanie do zajęć i egzaminu (w tym 15 godz. e-learningu) 75 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 58 godz., egzamin – 2 godz. Razem: 150 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 75 godz., co odpowiada 3 pkt ECTS.

Literatura:

1. A. Bebler, J. Seroka (eds.) , Contemporary Political Systems. Classifications and Typologies, London 1990.

R. Dahl, Democracy and its critics, Yale University Press 1989.

2. J. Schumpeter, Capitalism, Socialism and Democracy, New York 1950.

3. A. Lijphart, “Unequal Participation: Democracy’s Unresolved Dilemma.” American Political Science Review 1997, vol 91(1), pp. 1-14.

4. G. O’Donnell, “Delegative Democracy.” Journal of Democracy 1994, vol. 5(1), pp. 55-69.

5. J.T. Ishyiama, M. Breuning (eds.), 21 century Political Science. A Reference Handbook, Sage 2011.

6. J.S. Dryzek, B. Honig, A. Phillips (eds.), The Oxford Handbook of Political Theory, Oxford University Press 2006.

7. K.E. Whittington, R.D. Kelemen, G.A. Calderia (eds.), The Oxford Handbook of Law and Politics, Oxford University Press 2008.

8. R.E. Goodin, H.-D. Klingemann (eds.), A New Handbook of Political Science, Oxford University Press.

9. J.N. Druckman, D.P. Green, J.H. Kuklinski, A. Lupia (eds.), Cambridge Handbook of Experimental Political Science, Cambridge University Press 2011.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.