Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmiot specjalizacyjny - Prawo kanoniczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-PS5-4PSPAG
Kod Erasmus / ISCED: 10.004 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przedmiot specjalizacyjny - Prawo kanoniczne
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty specjalizacyjne
PR.Stacj. 4 rok sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z wybranymi zagadnieniami z zakresu prawa kanonicznego. Zdobyta wiedza ma pomóc przyszłym prawnikom i pracownikom administracji w prowadzeniu tzw. spraw mieszanych i podejmowaniu właściwych decyzji o charakterze administracyjnym względem obywateli będących członkami Kościoła Katolickiego, w szczególności duchownych i osób zakonnych oraz kościelnych osób prawnych, stosownie do regulacji konkordatowych.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów - stacjonarne

Rodzaj przedmiotu - nieobowiązkowy; specjalizacyjny

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne

Rok studiów/semestr - rok IV/semestr I

Wymagania wstępne - Prawo rzymskie; Łacińska terminologia prawnicza

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 15 godz. konwersatorium (w tym 5 godz. e-learningu)

Metody dydaktyczne - konwersatorium, konsultacje; zajęcia e-learningowe

Punkty ECTS - 3

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w zajęciach - 15 godz. (w tym 5 godz. e-learningu)

przygotowanie do zajęć - 37,5 godz.;

udział w konsultacjach związanych z zajęciami - 27,5 godz.;

Razem: 75 godz., co odpowiada 3 pkt ECTS

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 37,5 godz., co odpowiada 1,5 pkt ECTS;

nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela - 37,5 godz., co odpowiada 1,5 pkt ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. T. Pawluk, Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, t. I – IV, Olsztyn 2010.

2. F. Lempa, Kompetencje, uprawnienia i obowiązki w Kościele katolickim, Białystok 2013.

Literatura uzupełniająca:

1. W. Góralski, Małżeństwo kanoniczne, Warszawa 2011.

2. R. Sztychmiler, Sądownictwo kościelne w służbie praw człowieka, Olsztyn 2000.

3. J. Syryjczyk, Kanoniczne prawo karne. Część szczególna, Warszawa 2003.

4. F. Lempa, Kanoniczna ochrona karna małoletnich przed nadużyciami seksualnymi, Białystok 2013.

Efekty uczenia się:

Wiedza, absolwent:

- ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu prawa karnego, cywilnego, administracyjnego, konstytucyjnego oraz procedur sądowych i administracyjnych (K_W03);

- zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin prawa (K_W08).

Umiejętności, absolwent:

- potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawnych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach określonej dziedziny prawa (K_U01);

- sprawnie porusza się w systemie polskiego prawa, wykorzystuje normy poszczególnych dziedzin prawa do samodzielnego rozwiązywania konkretnych problemów; w zależności od własnych zainteresowań (wybranych przedmiotów specjalizacyjnych) posiada rozszerzone umiejętności rozwiązywania skomplikowanych problemów praktycznych z zakresu określonej dziedziny prawa (K_U05).

Kompetencje społeczne, absolwent:

- potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny (K_K06).

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie zajęć następuje na podstawie przygotowania prezentacji multimedialnej na określony temat - praca w grupach oraz rozwiązania zadań e-learningowych.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia/egzaminu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Szczygielski
Prowadzący grup: Krzysztof Szczygielski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)