Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmiot specjalizacyjny - Przestępczość zorganizowana - aspekty prawnokarne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-PS5-4PSPDA
Kod Erasmus / ISCED: 10.004 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przedmiot specjalizacyjny - Przestępczość zorganizowana - aspekty prawnokarne
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty specjalizacyjne
PR.Stacj. 4 rok sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Analiza zagadnień dot. wybranych prawnokarnych aspektów przestępczości zorganizowanej.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - specjalizacyjny.

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok IV/sem. VII

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 15 godzin konwersatorium (w tym 7 godz. zdalnych asynchronicznych)

Metody dydaktyczne – metoda konwersatoryjna, dyskusja moderowana, konsultacje.

Punkty ECTS - 6.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 15 godz. (w tym 7 godz. zdalnych asynchronicznych), przygotowanie do zajęć i zaliczenia 75 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 67 godz. Razem: 150 godz., co odpowiada 6 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 75 godz., co odpowiada 3 pkt ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

E.W. Pływaczewski (red.), Przestępczość zorganizowana, Warszawa 2011.

E.W. Pływaczewski (red.), Przestępczość zorganizowana. Świadek koronny. Terroryzm. W ujęciu praktycznym, Kraków 2005.

W. Mądrzejowski, Przestępczość zorganizowana. System zwalczania, Warszawa 2008.

L. Paprzycki, Z. Rau (red.), Praktyczne elementy zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu, Warszawa 2009.

Z. Rau, Przestępczość zorganizowana w Polsce i jej zwalczanie, Kraków 2002

Literatura uzupełniająca

E. Pływaczewski (red.), Current Problems of the Penal Law and Criminology, Białystok 2009

K. Laskowska, Rosyjskojęzyczna przestępczość zorganizowana. Studium kryminologiczne, Temida2, Białystok 2006.

A. Michalska- Warias, Przestępczość zorganizowana i prawnokarne formy jej przeciwdziałania, Verba, Lublin 2006.

Efekty uczenia się:

Absolwent zna i rozumie:

KA7_WG3 - ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu

prawa karnego, cywilnego, administracyjnego,

konstytucyjnego oraz procedur sądowych

i administracyjnych

KA7_WK3 - zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych

dyscyplin prawa

Absolwent potrafi:

KA7_UW1 - umie wykorzystać wiedzę teoretyczną z poszczególnych

dziedzin prawa

KA7_UO1 - sprawnie porusza się w systemie polskiego prawa,

wykorzystuje normy poszczególnych dziedzin prawa

do samodzielnego rozwiązywania konkretnych problemów;

w zależności od własnych zainteresowań (wybranych

przedmiotów specjalizacyjnych) posiada rozszerzone

umiejętności rozwiązywania skomplikowanych problemów

praktycznych z zakresu określonej dziedziny prawa

Absolwent jest gotów:

KA7_KK2 - potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę

i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena na podstawie referatu oraz aktywności na zajęciach. Skala ocen standardowa.

Obecność na zajęciach obowiązkowa, nieobecność należy zaliczyć na najbliższym dyżurze. Rozwiązywanie zadań e-learningowych stanowi warunek przystąpienia do zaliczenia.

W zależności od obowiązujących regulacji zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Stachelska
Prowadzący grup: Aleksandra Stachelska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Emil Pływaczewski
Prowadzący grup: Emil Pływaczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Stachelska
Prowadzący grup: Aleksandra Stachelska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewelina Wojewoda
Prowadzący grup: Ewelina Wojewoda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)