Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy filozofii prawa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-PS5-5FAP
Kod Erasmus / ISCED: 10.005 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy filozofii prawa
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty obowiązkowe
PR.Stacj. 5 rok sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
ogólnouniwersyteckie

Wymagania (lista przedmiotów):

Filozofia 0700-PS5-1FIL
Prawoznawstwo 0700-PS5-1PWO

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Przedstawienie wiedzy z zakresu filozofii prawa, w tym w szczególności zagadnień dotyczących identyfikacji filozofii prawa, prawa jako zjawiska kulturowego, normatywności prawa, prawa w ujęciu teoriopoznawczym, analitycznej problematyki prawa, prawa jako zjawiska językowego, prawa w ujęciu argumentacyjno-dyskursywnym, prawa jako faktu społecznego oraz prawa jako faktu interpretacyjnego.

Pełny opis:

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy.

Dziedzina i dyscyplina nauki – nauki społeczne/ nauki prawne

Profil studiów: ogólnoakademicki, studia stacjonarne

Rok studiów/semestr – V/IX

Wymagania wstępne – znajomość problematyki prawoznawstwa, podstaw historii doktryn polityczno-prawnych, filozofii.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć – 15/konwersatorium.

Metody dydaktyczne – metoda konwersatoryjna; dyskusja moderowana; prezentacje, konsultacje.

Punkty ECTS – 2

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 15 godz., egzamin 2 godz. Przygotowanie do zajęć: 25 godz. Konsultacje: 8 godz. Razem: 50 godz., co odpowiada 2 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 25 godzin, co odpowiada 1 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela godz., co odpowiada 1 pkt ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. M. Zirk – Sadowski, Wprowadzenie do filozofii prawa, Wolters Kluwer, Warszawa 2011

2. L. Morawski, Główne problemy współczesnej filozofii prawa. Prawo w toku przemian, LexisNexis Warszawa 2010 (rozdział I, II, IV).

3. T. Pietrzykowski, „Miękki pozytywizm” i spór o regułę uznania, [w:] J. Stelmach (red.), Studia z filozofii prawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2001

4. J. Zajadło, Po co prawnikom filozofia prawa?, Wolters Kluwer, Warszawa 2008 (rozdział 1).

5. T. Barankiewicz, O eksplanacyjnych możliwościach kulturowego ujęcia systemowości prawa, „Przegląd Prawa i Administracji” CIV WROCŁAW 2016

Literatura dodatkowa:

1. A. Kociołek-Pęksa, M. Stępień (red.), Leksykon socjologii prawa, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013 (hasła: Normatywność prawa i Prawo a wartości)

2. T. Stawecki, Pozytywizm prawniczy Herberta L.A. Harta, [w:] J. Hołówka (red. nauk.), B. Dobkowski (red. nauk.), Filozofia Prawa. Normy i Fakty, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2020

3. M. Smolak, Filozofia prawa Ronalda Dworkina, [w:] J. Hołówka (red. nauk.), B. Dobkowski (red. nauk.), Filozofia Prawa. Normy i Fakty, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2020

4. J. Zajadło (red.), Leksykon współczesnej teorii i filozofii prawa, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2007 (hasła: formuła Radbrucha, postmodernistyczna filozofia prawa).

Efekty uczenia się:

1.Wiedza:

KA7_WG2: ma pogłębioną wiedzę z zakresu prawniczych dyscyplin ogólnych (prawoznawstwo, logika prawnicza, filozofia prawa, doktryny polityczno-prawne, teoria prawa i demokracji), prawniczych dyscyplin historycznych (historia prawa polskiego, powszechna historia prawa, prawo rzymskie)

KA7_WG5: ma pogłębioną wiedzę z zakresu innych dziedzin prawa

i wybranych zagadnień z innych nauk społecznych

2. Umiejętności:

KA7_UW3: umie wykorzystać wiedzę teoretyczną z poszczególnych

dziedzin prawa

KA7_UW4: wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów prawnych, spraw niejednoznacznych interpretacyjnie; potrafi wskazać możliwe rozwiązania, z zachowaniem norm etycznych

3. Kompetencje społeczne:

KA7_KK2: potrafi samodzielni i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny

KA7_KO2: umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych

i potrafi przewidywać wielokierunkowe skutki społeczne

Metody i kryteria oceniania:

Formy i warunki zaliczenia przedmiotu:

2 pytania otwarte z listy zagadnień podanych wcześniej. Każde pytanie 5 pkt.

Czas trwania egzaminu: 60 minut.

Oceny:

0 – 4 ocena 2

5 pkt ocena 3

6 pkt ocena 3+

7 pkt ocena 4

8 pkt ocena 4+

9-10 pkt ocena 5

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Oliwniak
Prowadzący grup: Sławomir Oliwniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Przedstawienie ontologicznej złożoności prawa; ukazanie różnych sposobów definiowania istoty prawa w filozofii prawa. Refleksja nad prawem jako zjawiskiem kulturowym, społecznym, językowym i argumentacyjno-dyskursywnym. Omówienie najważniejszych koncepcji filozofii prawa XX wieku: H. Harta, R. Dworkina, J. Habermasa. Charakterystyka współczesnej filozofii prawa: koniec klasycznych paradygmatów prawa, postmodernizm i prawo, postpozytywizm, neuroscience and law.

Pełny opis:

Rodzaj przedmiotu – wykład

Dziedzina i dyscyplina nauki – nauki społeczne/ nauki prawne

Rok studiów/semestr – V/X

Wymagania wstępne – znajomość problematyki prawoznawstwa, podstaw historii doktryn polityczno-prawnych, filozofii i teorii prawa.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć – 24 godz. wykład

Metody dydaktyczne – wykład, prezentacje, konsultacje

Punkty ECTS – 3

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 24 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 12,5 godz.; egzamin 1 godz. Przygotowanie do egzaminu: 37,5 godz. Razem: 75 godz., co odpowiada 3 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godzin, co odpowiada 1,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz., co odpowiada 1,5 pkt ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. M. Zirk – Sadowski, Wprowadzenie do filozofii prawa, Wolters Kluwer, Warszawa 2011

2. L. Morawski, Główne problemy współczesnej filozofii prawa. Prawo w toku przemian, LexisNexis Warszawa 2010 (rozdział II, III, IV)

3. M. Zalewska, Normatywizm Hansa Kelsena, [w:] J. Hołówka (red. nauk.), B. Dobkowski (red. nauk.), Filozofia Prawa. Normy i Fakty, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2020

4. T. Stawecki, Pozytywizm prawniczy Herberta L.A. Harta, [w:] J. Hołówka (red. nauk.), B. Dobkowski (red. nauk.), Filozofia Prawa. Normy i Fakty, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2020

5. M. Smolak, Filozofia prawa Ronalda Dworkina, [w:] J. Hołówka (red. nauk.), B. Dobkowski (red. nauk.), Filozofia Prawa. Normy i Fakty, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2020

Literatura dodatkowa:

1. J. Zajadło, K. Zeidler (red.), Filozofia prawa w pytaniach i odpowiedziach, wyd. 1, LexisNexis, Warszawa 2013 (wybrane fragmenty)

2. A. Kociołek-Pęksa, M. Stępień (red.), Leksykon socjologii prawa, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013 (hasła: Normatywność prawa i Prawo a wartości)

3. J. Zajadło (red.), Leksykon współczesnej teorii i filozofii prawa, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2007 (hasła: formuła Radbrucha, postmodernistyczna filozofia prawa).

4. T. Pietrzykowski, „Miękki pozytywizm” i spór o regułę uznania, [w:] J. Stelmach (red.), Studia z filozofii prawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2001

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Oliwniak
Prowadzący grup: Sławomir Oliwniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)