Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-PS5-5ODO Kod Erasmus / ISCED: 10.005 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty fakultatywne
PR.Stacj. 5 rok sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Przekazanie informacji na temat podstaw konstrukcji systemu ochrony danych osobowych w Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem podstawowych pojęć prawa ochrony danych osobowych, zasad przetwarzania danych osobowych, praw i obowiązków jednostek biorących udział w procesach przetwarzania danych osobowych, organizacji organów ochrony danych osobowych, a także podstawowych pojęć dot. ochrony informacji niejawnych, rodzajów informacji kwalifikowanych do niejawnych oraz procedury uzyskiwania dostępu do informacji niejawnych.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - fakultatywny.

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne.

Rok studiów/semestr - rok V/ semestr zimowy

Wymagania wstępne - brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 15 godzin konwersatorium (15 godzin zdalnie w czasie rzeczywistym)

Metody dydaktyczne - wykład, konsultacje online (e-mail, Microsoft Teams).

Punkty ECTS - 3.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 15 godz., przygotowanie do zajęć i egzaminu 37,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 20,5 godz., egzamin 2 godz. Razem: 75 godzin, co odpowiada 3 punktom ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz., co odpowiada 1,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz., co odpowiada 1,5 pkt ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

P. Fajgielski, "Prawo ochrony danych osobowych. Zarys wykładu", Warszawa 2019.

M. Gawroński (red.), "Ochrona danych osobowych. Przewodnik po ustawie i RODO ze wzorami", Warszawa 2018.

I. Stankowska, "Ustawa o ochronie informacji niejawnych. Komentarz", Warszawa 2014.

K. Chałubińska - Jentkiewicz, M. Karpiuk, "Prawo nowych technologii - wybrane zagadnienia", Warszawa 2015.

D. Fleszer, "Informacja niejawna i jej klasyfikacja", "Przegląd Prawa Handlowego" 2014, nr 8, s. 21 - 28.

D. Fleszer, "Tryb dostępu do informacji niejawnych w Polsce", "Casus" 2014, nr 3, s. 42 - 49.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

ma wiedzę o różnych rodzajach stosunków prawnych i rządzących nimi prawidłowości, a także, w zależności od swoich zainteresowań, pogłębioną wiedzę na temat kategorii stosunków prawnych - K_W10

zna system prawa polskiego, istniejące powiązania wewnątrz tego systemu oraz relacje i powiązania polskiego prawa z prawem Unii Europejskiej i z prawem międzynarodowym - K_W09

UMIEJĘTNOŚCI

wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów prawnych, spraw niejednoznacznych interpretacyjnie; potrafi wskazać możliwe rozwiązania, z zachowaniem norm etycznych - K_U06

rozumie i potrafi dokonać samodzielnej analizy przyczyn i przebiegu zmian zachodzących w prawie; poddaje merytorycznej ocenie wybrane regulacje, wykorzystując metody badawcze stosowane w naukach prawnych - K_U04

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny - K_K06

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny/ test przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Zadykowicz
Prowadzący grup: Paulina Zadykowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.