Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo karne skarbowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-PS5-5PKE
Kod Erasmus / ISCED: 10.005 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Prawo karne skarbowe
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty fakultatywne
PR.Stacj. 5 rok sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Przedmiot specjalizacyjny służy poszerzeniu wiedzy studentów z bardzo specyficznego obszaru prawa karnego, jakim jest prawo karne skarbowe będące wyspecjalizowaną dziedziną prawa karnego, służącą ochronie interesów finansowych Unii Europejskiej, Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego.

Założenia i cele przedmiotu

1. Zaznajomienie studenta z materialnym prawem karnym skarbowym.

2. Wykazanie związków pomiędzy prawem karnym materialnym a prawem karnym skarbowym.

3. Wskazanie na rolę prawa karnego skarbowego w systemie obowiązującego prawa.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu specjalizacyjnego zostaną przybliżone podstawowe instytucje prawa karnego materialnego ze szczególnym uwzględnieniem regulacji Tytułu I kodeksu karnego skarbowego - Przestępstwa i wykroczenia skarbowe.

Pełny opis:

Profil studiow - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok V/sem. X

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 15 godzin konwersatorium.

Metody dydaktyczne – metoda konwersatoryjna, dyskusja moderowana, uzupełniana prezentacjami multimedialnymi.

Punkty ECTS - 3.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 15 godz., przygotowanie do zajęć i zaliczenia 37,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 22,5 godz. Razem: 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godzin, co odpowiada 1,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz., co odpowiada 1,5 pkt ECTS.

Literatura:

S. Baniak, Prawo karne skarbowe, Zakamycze 2009.

A. Bartosiewicz, R. Kubacki, Kodeks karny skarbowy. Przestępstwa i wykroczenia

podatkowe i dewizowe, Warszawa 2010.

M. Błaszczyk, M. Zbrojewska, Kodeks karny skarbowy, Warszawa 2011.

G. Bogdan, A. Nita, Z. Radzikowska, A. R. Światłowski, Kodeks karny skarbowy z komentarzem, Gdańsk 2007.

T. Grzegorczyk, Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Warszawa 2009.

V. Konarska-Wrzosek, T. Oczkowski, J. Skorupka, Prawo i postępowanie karne skarbowe, Warszawa 2012.

K. Kurowski, I. Zgoliński, Prawo karne. Prawo karne skarbowe. Prawo karne wykonawcze. Kazusy z rozwiązaniami, Warszawa 2022.

J. Sawicka, G. Skowronek, Prawo karne skarbowe. Zagadnienia materialnoprawne, procesowe i wykonawcze, Warszawa 2021.

I. Sepioło-Jankowska, Prawo i postępowanie karne skarbowe, Warszawa 2017.

L. Wilk, Prawo i proces karny skarbowy z testami online, Warszawa 2023.

O. Włodkowski, Prawo karne skarbowe. Schematy. Tabele. Komentarz, Warszawa 2021.

Podręczniki kierunkowe z zakresu prawa karnego materialnego.

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent:

- ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu prawa karnego, cywilnego, administracyjnego, konstytucyjnego oraz procedur sądowych i administracyjnych – K_W03;

- zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin prawa - K_W08;

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent:

- potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach określonej dziedziny prawa - K_U01;

- sprawnie porusza się w systemie polskiego prawa, wykorzystuje normy poszczególnych dziedzin prawa do samodzielnego rozwiązywania konkretnych problemów; w zależności od własnych zainteresowań (wybranych przedmiotów specjalizacyjnych) posiada rozszerzone umiejętności rozwiązywania skomplikowanych problemów praktycznych z zakresu określonej dziedziny prawa - K_U05;

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent:

- potrafi samodzielni i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny - K_K06;

Metody i kryteria oceniania:

- obecność na zajęciach, nieobecność należy zaliczyć na najbliższym dyżurze po ustaniu przyczyny absencji

- zaliczenie przygotowanie referatu na wybrany temat z pogranicza prawa karnego i medycyny, dyskusja podczas zajęć (aktywność podczas zajęć może wpłynąć na podwyższenie oceny o 1 stopień)

W zależności od obowiązujących regulacji zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adriana Kuligowska-Tyszka
Prowadzący grup: Adriana Kuligowska-Tyszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Pawluczuk-Bućko
Prowadzący grup: Paulina Pawluczuk-Bućko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)