Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo karne wykonawcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-PS5-5PKW
Kod Erasmus / ISCED: 10.005 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Prawo karne wykonawcze
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty fakultatywne
PR.Stacj. 5 rok sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać wiedzę z prawa karnego o środkach reakcji prawnokarnej na przestępstwa, ich roli w zwalczaniu przestępczości.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Pełny opis:

Profil studiow - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok V/sem. IX

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 15 godzin konwersatorium (w tym 3 godz. zdalnych, asynchronicznych)

Metody dydaktyczne – metoda konwersatoryjna, dyskusja moderowana, uzupełniana prezentacjami multimedialnymi.

Punkty ECTS - 3.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 15 godz. (w tym 3 godz. zdalne, asynchroniczne), przygotowanie do zajęć i zaliczenia 37,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 25,5 godz. Razem: 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godzin, co odpowiada 1,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz., co odpowiada 1,5 pkt ECTS.

Literatura:

Z. Hołda, J. Hołda, J. Migdał, B. Żórawska, Prawo karne wykonawcze, Warszawa 2021.

A. Gerecka-Żołyńska (red.), Prawo karne wykonawcze, Warszawa 2021.

A. Gerecka_Żołyńska, Kodeks karny wykonawczy.Komentarz, Warszawa 2023.

J. Lachowski (red.) Kodeks karny wykonawczy. Komentarz. Wyd. 5. Warszawa 2023.

K. Postulski, Kodeks karny wykonawczy. Komentarz. Wyd. IV, Warszawa 2017.

S. Lelental, Kodeks karny wykonawczy. Komentarz. Wyd. 7, Warszawa 2020.

- Międzynarodowe standardy wykonywania kar , PWP 2011, nr 72 - 73

Efekty uczenia się:

Wiedza, absolwent zna i rozumie:

KA7_WG3 ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu prawa karnego, cywilnego, administracyjnego, konstytucyjnego oraz procedur sądowych i administracyjnych

KA7_WK2 zna i rozumie podstawową terminologię prawniczą

Umiejętności: absolwent potrafi:

KA7_UW1 potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach określonej dziedziny prawa

KA7_UU1 rozumie i potrafi dokonać samodzielnej analizy przyczyn i przebiegu zmian zachodzących w prawie; poddaje merytorycznej ocenie wybrane regulacje, wykorzystując metody badawcze stosowane w naukach prawnych

KA7_UO1 sprawnie porusza się w systemie polskiego prawa, wykorzystuje normy poszczególnych dziedzin prawa do samodzielnego rozwiązywania konkretnych problemów; w zależności od własnych zainteresowań (wybranych

przedmiotów specjalizacyjnych) posiada rozszerzone umiejętności rozwiązywania skomplikowanych problemów praktycznych z zakresu określonej dziedziny prawa

Kompetencje społeczne, absolwent jest gotów do:

KA7_KK2 - potrafi samodzielni i krytycznie uzupełniać wiedzę

i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny

Metody i kryteria oceniania:

- obecność na zajęciach

-przygotowanie i wygłoszenie prezentacji na temat zadany przez prowadzącego

- wykonanie zadań e-learningowych jest obowiązkowe

Ze względu na obowiązujące regulacje, zastrzega się możliwość przeprowadzenia egzaminu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Konikowska-Kuczyńska
Prowadzący grup: Justyna Konikowska-Kuczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Konikowska-Kuczyńska
Prowadzący grup: Justyna Konikowska-Kuczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)