Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo bankowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-PS5-5PRB
Kod Erasmus / ISCED: 10.005 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo bankowe
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty fakultatywne
PR.Stacj. 5 rok sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Przedmiotem wykładu jest analiza problematyki działalności bankowej w szczególności funkcjonowania systemu bankowego, instytucji wspierających system bankowy oraz czynności bankowych w oparciu o przepisy prawa oraz orzecznictwo sądowe. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na umowę rachunku bankowego, umowę o kredyt bankowy oraz umowę gwarancji bankowej. Szeroko omawiana jest także problematyka prawnych zabezpieczeń wierzytelności banku (zabezpieczenia rzeczowe i osobiste).

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Wykład przedstawia kluczowe zagadnienia z zakresu prawa bankowego takie jak m.in. regulacje prawne dotyczące systemu bankowego oraz czynności bankowych podejmowanych w oparciu o przepisy prawa bankowego.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu – specjalizacyjny.

Dziedzina i dyscyplina nauki – nauki społeczne, nauki prawne.

Rok studiów/semestr – rok V/semestr IX.

Wymagania wstępne – brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć –15 godzin wykładu (zajęcia prowadzone zdalnie w czasie rzeczywistym).

Metody dydaktyczne – wykład, konsultacje.

Bilans nakładu pracy studenta – udział w zajęciach 15 godz. (zajęcia prowadzone zdalnie w czasie rzeczywistym), przygotowanie do zajęć i zaliczenia 37,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 22,5 godz. Razem: 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe – nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godziny, co odpowiada 1,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godziny, co odpowiada 1,5 pkt ECTS.

Punkty ECTS – 3.

Literatura:

Literatura

Podstawowa:

Zbigniew Ofiarski, Prawo bankowe, Wolters Kluwer.

 Barbara Bajor, Lechosław Kociucki, Jędrzej Kondek, Katarzyna Królikowska, Prawo bankowe. Komentarz do przepisów cywilnoprawnych, Wolters Kluwer 2020.

Piotr Niczyporuk, Aniela Talecka, Bankowość Unii Europejskiej. Podstawowe zagadnienia, Białystok 2010.

Piotr Niczyporuk, Aniela Talecka, Bankowość. Podstawowe zagadnienia, Białystok 2011.

Uzupełniająca:

Sektory bankowe w Unii Europejskiej, Red. nauk. J. Cichy, B. Puszer, Katowice 2016.

Izabela Hieropolitańska, Prawne zabezpieczenia zapłaty wierzytelności, Wolters Kluwer 2018.

Remigiusz Kaszubski, Łukasz Obzejta, Karty płatnicze w Polsce, Wolters Kluwer 2012.

Iwona Ciepiela, Czynności bankowe jako przedmiot działalności banków, Wolters Kluwer 2010.

Anna Zalcewicz, Bank spółdzielczy. Aspekty prawne tworzenia i funkcjonowania, Wolters Kluwer 2009.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

ma pogłębioną wiedzę z zakresu zasad i instytucji prawa publicznego (prawa

finansowe, podatkowe, gospodarcze, handlowe (K_W04)

zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin prawa (K_W08),

ma wiedzę o różnych rodzajach stosunków prawnych i rządzących między nimi prawidłowości a także, w zależności od swoich zainteresowań, pogłębioną wiedzę na

temat kategorii stosunków prawnych (K_W10)

UMIEJĘTNOŚCI:

potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych

oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach określonej dziedziny prawa (K_U01)

rozumie i potrafi dokonać samodzielnej analizy przyczyn i przebiegu zmian

zachodzących w prawie; poddaje merytorycznej ocenie wybrane regulacje,

wykorzystując metody badawcze stosowane w naukach prawnych (K_U04)

posiada pogłębioną umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych dotyczących

materii prawnej oraz zagadnień z pogranicza prawa i wybranych innych dziedzin

nauki, wykorzystując przy tym zdobytą wiedzę teoretyczną, korzystając z materiałów

pozyskanych samodzielnie (K_U09)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować

proces uczenia się innych osób (K_K01)

potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role (K_K02)

potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania (K_K03)

Metody i kryteria oceniania:

Konwersatorium: zaliczenie pisemne.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia przy użyciu środków komunikacji

elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Niczyporuk
Prowadzący grup: Piotr Niczyporuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Wykład przedstawia kluczowe zagadnienia z zakresu prawa bankowego takie jak m.in. regulacje prawne dotyczące systemu bankowego oraz czynności bankowych podejmowanych w oparciu o przepisy prawa bankowego

Pełny opis:

Przedmiotem wykładu jest analiza problematyki działalności bankowej w szczególności funkcjonowania systemu bankowego, instytucji wspierających system bankowy oraz czynności bankowych w oparciu o przepisy prawa oraz orzecznictwo sądowe. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na umowę rachunku bankowego, umowę o kredyt bankowy oraz umowę gwarancji bankowej. Szeroko omawiana jest także problematyka prawnych zabezpieczeń wierzytelności banku (zabezpieczenia rzeczowe i osobiste).

Literatura:

Podstawowa

Zbigniew Ofiarski, Prawo bankowe, Wolters Kluwer.

 Barbara Bajor, Lechosław Kociucki, Jędrzej Kondek, Katarzyna Królikowska, Prawo bankowe. Komentarz do przepisów cywilnoprawnych, Wolters Kluwer 2020.

Piotr Niczyporuk, Aniela Talecka, Bankowość Unii Europejskiej. Podstawowe zagadnienia, Białystok 2010.

Piotr Niczyporuk, Aniela Talecka, Bankowość. Podstawowe zagadnienia, Białystok 2011.

Uzupełniająca:

Sektory bankowe w Unii Europejskiej, Red. nauk. J. Cichy, B. Puszer, Katowice 2016.

Izabela Hieropolitańska, Prawne zabezpieczenia zapłaty wierzytelności, Wolters Kluwer 2018.

Remigiusz Kaszubski, Łukasz Obzejta, Karty płatnicze w Polsce, Wolters Kluwer 2012.

Iwona Ciepiela, Czynności bankowe jako przedmiot działalności banków, Wolters Kluwer 2010.

Anna Zalcewicz, Bank spółdzielczy. Aspekty prawne tworzenia i funkcjonowania, Wolters Kluwer 2009.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Niczyporuk
Prowadzący grup: Piotr Niczyporuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Wykład przedstawia kluczowe zagadnienia z zakresu prawa bankowego takie jak m.in. regulacje prawne dotyczące systemu bankowego oraz czynności bankowych podejmowanych w oparciu o przepisy prawa bankowego

Pełny opis:

Przedmiotem wykładu jest analiza problematyki działalności bankowej w szczególności funkcjonowania systemu bankowego, instytucji wspierających system bankowy oraz czynności bankowych w oparciu o przepisy prawa oraz orzecznictwo sądowe. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na umowę rachunku bankowego, umowę o kredyt bankowy oraz umowę gwarancji bankowej. Szeroko omawiana jest także problematyka prawnych zabezpieczeń wierzytelności banku (zabezpieczenia rzeczowe i osobiste).

Literatura:

Podstawowa

Zbigniew Ofiarski, Prawo bankowe, Wolters Kluwer.

 Barbara Bajor, Lechosław Kociucki, Jędrzej Kondek, Katarzyna Królikowska, Prawo bankowe. Komentarz do przepisów cywilnoprawnych, Wolters Kluwer 2020.

Piotr Niczyporuk, Aniela Talecka, Bankowość Unii Europejskiej. Podstawowe zagadnienia, Białystok 2010.

Piotr Niczyporuk, Aniela Talecka, Bankowość. Podstawowe zagadnienia, Białystok 2011.

Uzupełniająca:

Sektory bankowe w Unii Europejskiej, Red. nauk. J. Cichy, B. Puszer, Katowice 2016.

Izabela Hieropolitańska, Prawne zabezpieczenia zapłaty wierzytelności, Wolters Kluwer 2018.

Remigiusz Kaszubski, Łukasz Obzejta, Karty płatnicze w Polsce, Wolters Kluwer 2012.

Iwona Ciepiela, Czynności bankowe jako przedmiot działalności banków, Wolters Kluwer 2010.

Anna Zalcewicz, Bank spółdzielczy. Aspekty prawne tworzenia i funkcjonowania, Wolters Kluwer 2009.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)