Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmiot specjalizacyjny - Ograniczenia swobody podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej ze względu na ochronę środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-PS5-5PSPRT
Kod Erasmus / ISCED: 10.005 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przedmiot specjalizacyjny - Ograniczenia swobody podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej ze względu na ochronę środowiska
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty specjalizacyjne
PR.Stacj. 5 rok sem. Letni
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Przekazanie podstawowej wiedzy na temat zagadnień ograniczenia swobody podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej ze względu na ochronę środowiska , ze szczególnym uwzględnieniem podstawowych pojęć, zasad i źródeł prawa, obowiązków oraz uprawnień podmiotów czynnych i podmiotów biernych.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki.

Forma studiów: stacjonarna.

Rodzaj przedmiotu: specjalizacyjny.

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne i nauki prawne.

Rok studiów/semestr: rok V/semestr X.

Wymagania wstępne: brak.

Wymagania wstępne: brak.

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 godz.; konwersatorium.

Metody dydaktyczne: konwersatorium, konsultacje z przedmiotu, zajęcia e-learningowe.

Metody zgodne z koncepcją Projektowania Uniwersalnego w edukacji: prezent6acja multimedialna, wciąganie studenta w dyskusje, tworzenie grup problemowych, praca w grupach, burza mózgów.

Punkty ECTS: 3.

Bilans nakładu pracy studenta: udział w zajęciach 15 godz., przygotowanie do zajęć i egzaminu 37,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 20,5 godz., egzamin 2 godz. Razem: 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godzin, co odpowiada 1,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz., co odpowiada 1,5 pkt ECTS.

Literatura:

Podstawowa:

1. Zapolska K., Ograniczenia swobody podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej ze względu na ochronę środowiska (na tle Polski i UE), Warszawa 2020.

2. Kosikowski C., Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej, Warszawa 2010 (wyd. IV zm. i popr.), wyd. Lexis Nexis.

3. Etel M., Prawo przedsiębiorców. Przegląd problematyki, Białystok 2020, wyd. Temida 2.

Uzupełniająca:

1. Kosikowski C., Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, Warszawa 2013 (wyd. 7), wyd. Lexis Nexis (lub nowszy komentarz do ustawy Prawo przedsiębiorców i ustaw uzupełniających).

2. Etel E., Pojęcie przedsiębiorcy w prawie polskim i prawie Unii Europejskiej oraz w orzecznictwie sądowym, Warszawa 2012, wyd. Wolters Kluwer.

3. Kosikowski C., Etel M., Nowe prawo działalności gospodarczej, Białystok 2014, wyd. Temida 2.

4. Grabowski J., Kieres L., Walaszek-Pyzioł A. (red.), Publiczne prawo gospodarcze. Tom 8a-8b [w serii:] Hauser R., Niewiadomski Z., Wróbel A. (red.), System prawa administracyjnego, Warszawa 2013, wyd. C.H.Beck (lub nowsze wydania).

5. Kozieł G. (red.), Prawo przedsiębiorców. Przepisy wprowadzające do Prawa przedsiębiorców. Komentarz, wyd. CH Beck, 2018.

6. Strona online: http://universaldesign.com/

7. E. Domagała-Zyśk, Projektowanie uniwersalne w edukacji, online: https://www.zycieszkoly.com.pl/artykul/projektowanie-uniwersalne-w-edukacji

8. K. Cichocka-Segiet, P. Mostowski, P. Rutkowski, Uniwersalne projektowanie zajęć jako droga do zaspokajania zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych, DOI: 10.47050/65591838.208–217.

9. E. Domagała-Zyśk, Model projektowania uniwersalnego w akademickiej edukacji inkluzyjnej. Strategie i rekomendacje.

Akty prawne wskazane w ramach wykładu z przedmiotu, w tym:

- ustawa z 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska

- ustawa z 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców;

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent:

- ma pogłębioną wiedzę z zakresu zasad i instytucji prawa publicznego (prawa finansowe, podatkowe, gospodarcze, handlowe) - K_W04;

- zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin prawa - K_W08;

- zna system prawa polskiego, istniejące powiązania wewnątrz tego systemu oraz relacje i powiązania polskiego prawa z prawem Unii Europejskiej i z prawem międzynarodowym - K_W09;

- ma wiedzę na temat ogólnych zasad tworzenia i prowadzenia indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystując wiedzę z zakresu dziedzin i dyscyplin naukowych, właściwych dla kierunku prawo - K_W14.

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent:

- potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ujęciu interdyscyplinarnym - K_U02;

- umie wykorzystać wiedzę teoretyczną z poszczególnych dziedzin prawa - K_U03;

- dostrzega związki między zjawiskami prawnymi, a innymi zjawiskami kulturowymi i społecznymi - K_U11.

KOMPETENCJE, absolwent:

- potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy - K_K07.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: egzamin pisemny/ustny, ocenianie ciągłe (w tym aktywność w trakcie zajęć), z uwzględnieniem wykonania zadań w e-learningu.

Elastyczne formy zaliczenia dla osób ze szczególnymi potrzebami zgodnie z zasadami Projektowania Uniwersalnego w porozumieniu studenta z wykładowca.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Zapolska
Prowadzący grup: Karolina Zapolska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Przekazanie podstawowej wiedzy na temat zagadnień ograniczenia swobody podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej ze względu na ochronę środowiska , ze szczególnym uwzględnieniem podstawowych pojęć, zasad i źródeł prawa, obowiązków oraz uprawnień podmiotów czynnych i podmiotów biernych.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki.

Forma studiów: stacjonarna.

Rodzaj przedmiotu: specjalizacyjny.

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne i nauki prawne.

Rok studiów/semestr: rok V/semestr X.

Wymagania wstępne: brak.

Wymagania wstępne: brak.

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 godz.; konwersatorium.

Metody dydaktyczne: konserwatorium, konsultacje z przedmiotu, zajęcia e-learningowe.

Metody zgodne z koncepcją Projektowania Uniwersalnego w edukacji: prezent6acja multimedialna, wciąganie studenta w dyskusje, tworzenie grup problemowych, praca w grupach, burza mózgów.

Punkty ECTS: 3.

Bilans nakładu pracy studenta: udział w zajęciach 15 godz., przygotowanie do zajęć i egzaminu 37,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 20,5 godz., egzamin 2 godz. Razem: 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godzin, co odpowiada 1,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz., co odpowiada 1,5 pkt ECTS.

Literatura:

Podstawowa:

1. Zapolska K., Ograniczenia swobody podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej ze względu na ochronę środowiska (na tle Polski i UE), Warszawa 2020.

2. Kosikowski C., Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej, Warszawa 2010 (wyd. IV zm. i popr.), wyd. Lexis Nexis.

3. Etel M., Prawo przedsiębiorców. Przegląd problematyki, Białystok 2020, wyd. Temida 2.

Uzupełniająca:

1. Kosikowski C., Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, Warszawa 2013 (wyd. 7), wyd. Lexis Nexis (lub nowszy komentarz do ustawy Prawo przedsiębiorców i ustaw uzupełniających).

2. Etel E., Pojęcie przedsiębiorcy w prawie polskim i prawie Unii Europejskiej oraz w orzecznictwie sądowym, Warszawa 2012, wyd. Wolters Kluwer.

3. Kosikowski C., Etel M., Nowe prawo działalności gospodarczej, Białystok 2014, wyd. Temida 2.

4. Grabowski J., Kieres L., Walaszek-Pyzioł A. (red.), Publiczne prawo gospodarcze. Tom 8a-8b [w serii:] Hauser R., Niewiadomski Z., Wróbel A. (red.), System prawa administracyjnego, Warszawa 2013, wyd. C.H.Beck (lub nowsze wydania).

5. Kozieł G. (red.), Prawo przedsiębiorców. Przepisy wprowadzające do Prawa przedsiębiorców. Komentarz, wyd. CH Beck, 2018.

6. Strona online: http://universaldesign.com/

7. E. Domagała-Zyśk, Projektowanie uniwersalne w edukacji, online: https://www.zycieszkoly.com.pl/artykul/projektowanie-uniwersalne-w-edukacji

8. K. Cichocka-Segiet, P. Mostowski, P. Rutkowski, Uniwersalne projektowanie zajęć jako droga do zaspokajania zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych, DOI: 10.47050/65591838.208–217.

9. E. Domagała-Zyśk, Model projektowania uniwersalnego w akademickiej edukacji inkluzyjnej. Strategie i rekomendacje

Akty prawne wskazane w ramach wykładu z przedmiotu, w tym:

- ustawa z 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska

- ustawa z 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców;

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Zapolska
Prowadzący grup: Karolina Zapolska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)