Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zamówienia publiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-PS5-5ZPU Kod Erasmus / ISCED: 10.005 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zamówienia publiczne
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty fakultatywne
PR.Stacj. 5 rok sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać wiedzą z zakresu prawa finansów publicznych, prawa cywilnego, prawa podatkowego, prawa gospodarczego publicznego, prawa handlowego

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zasadniczym celem prowadzonego przedmiotu jest zapoznanie studentów z istotą zamówień publicznych oraz wyjaśnienie roli i znaczenia zamówień publicznych dla finansów publicznych oraz gospodarki w Polsce i UE.

Zajęcia będą miały wymiar teoretyczno-praktyczny, na których w sposób syntetyczny przedstawiony zostanie i omówiony zakres podmiotowy i przedmiotowy nowej ustawy Prawo zamówień publicznych, zasady udzielania zamówień, tryby udzielania zamówień oraz szczególne instrumenty i procedury w zakresie zamówień.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki.

Forma studiów: studia stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu: wykład specjalizacyjny.

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne.

Rok studiów/semestr: rok 5/ semestr 9.

Wymagania wstępne: dla zrozumienia zagadnień wykładu student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu prawa finansów publicznych, prawa cywilnego, prawa podatkowego, prawa gospodarczego publicznego, prawa handlowego

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 15 godzin konwersatorium

Metody dydaktyczne: konwersatorium, konsultacje.

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta: udział w zajęciach 15 godz., przygotowanie do zajęć i zaliczenia 37,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 22,5 godz.. Razem 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośrednio udziału nauczyciela: 37,5 godz. co odpowiada 1,5 pkt. ECTS oraz nakład pracy studenta. który nie wymaga bezpośrednio udziału nauczyciela: 37,5 godz. co odpowiada 1,5 pkt. ECTS.

Literatura:

1. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

2.Nowak H., Winiarz M. (red.), Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2021.

3. Jaworska M. (red.), Grześkowiak-Stojek D., Jarnicka J. i Matusiak A., Prawo zamówień publicznych. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. Legalis/el.

4. Granecki P., Granecka I., Prawo zamówień publicznych. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. Legalis/el.

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent:

- ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu prawa karnego,

cywilnego, administracyjnego, konstytucyjnego oraz procedur sądowych

i administracyjnych - K_W03

- ma pogłębioną wiedzę z zakresu innych dziedzin prawa i wybranych zagadnień z innych nauk społecznych - K_W06

- zna i rozumie podstawową terminologię prawniczą - K_W07

- zna system prawa polskiego, istniejące powiązania wewnątrz tego systemu oraz relacje i powiązania polskiego prawa z prawem Unii Europejskiej i z prawem międzynarodowym - K_W09

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent:

- umie wykorzystać wiedzę teoretyczną z poszczególnych dziedzin prawa - K_U03

- wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów prawnych, spraw

niejednoznacznych interpretacyjnie; potrafi wskazać możliwe rozwiązania,

z zachowaniem norm etycznych - K_U06

- posiada pogłębioną umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych dotyczących materii prawnej oraz zagadnień z pogranicza prawa i wybranych innych dziedzin nauki, wykorzystując przy tym zdobytą wiedzę teoretyczną, korzystając z materiałów pozyskanych samodzielnie - K_U09

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent:

- potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role - K_K02

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Lotko
Prowadzący grup: Ewa Lotko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Lotko
Prowadzący grup: Ewa Lotko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Lotko
Prowadzący grup: Ewa Lotko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.