Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Proseminarium - Finanse publiczne i prawo finansowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-SN2-1PROFP
Kod Erasmus / ISCED: 10.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Proseminarium - Finanse publiczne i prawo finansowe
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 2L niestac.II st. studia doradztwa podatkowego i admininstracji skarbowej-przedm.semin.
Doradztwo podatk.i admin.skarb.-niestacjonarne 1 rok 2 stopnia sem.letni
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

proseminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

W założeniu zajęcia mają doprowadzić do opracowania koncepcji dysertacji magisterskiej. W tym celu prowadzący przedstawia zasady:

- wyboru tematu pracy (z zakresu finansów publicznych i prawa finansowego);

- uzasadnienia obranej problematyki;

- zakreślenia badanego obszaru badawczego;

- ustalania założeń badawczych;-

- konstruowania problemów badawczych (głównych oraz szczegółowych) oraz hipotezy badawczej;

- wyboru metod badawczych i ich uzasadnienia;

- sporządzania spisu treści.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu przekazanie studentom wiedzy z zakresu metodologii pracy naukowej, w tym w szczególności poszczególnych metod badawczych stosowanych w pracy magisterskiej, konstrukcji pracy magisterskiej wraz z jej aspektami formalnymi, a także wybór tematu i przygotowanie planu

pracy magisterskiej.

Pełny opis:

1. Profil studiów: ogólnoakademicki

2. Forma studiów: studia niestacjonarne

3. Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

4. Punkty ECTS: 6 ECTS

5. Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w zajęciach: 16 godz. (w tym 8 godz asynchronicznie)

- przygotowanie się do zajęć: 90 godz.

- udział w konsultacjach: 29 godz.

- przygotowanie do zaliczenia: 15 godz.

Łączny nakład pracy studenta: 150 godz.

10. Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 45 godz. punkty ECTS: 1,8

- nie wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 105 godz. punkty ECTS: 4,2.

Studenci pod opieką naukową opracowują koncepcję rozprawy, która zawiera:

1. koncepcję opisową, w tym:

- uzasadnienie wyboru tematu pracy (z punktu widzenia prawnego, społecznego i ewentualnie ekonomicznego);

- wyjaśnienie zakresu badanego obszaru tematycznego (w uwzględnieniem ewentualnych wykluczeń badawczych);

- sformułowanie założeń badawczych (w tym wskazanie paradygmatów);

- cel pracy;

- wskazanie głównego/ch problemu/ów badawczego/ych oraz szczegółowych pytań niezbędnych do udzielenia odpowiedzi na pytanie główne;

- określenie hipotezy badawczej;

- wykazanie metod badawczych i ich uzasadnienia;

2. spis treści, zawierający co najmniej 4 rozdziały oraz inne niezbędne elementy (wprowadzenie oraz stosowne wykazy).

Literatura:

- E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa 2007.

- L. Kozioł, Z. Muszyński, Kompendium wiedzy o technice przygotowania pracy dyplomowej, Tarnów 2007

- B.R. Kuc, J. Paszkowski, Metody i techniki pisania prac dyplomowych (na studiach licencjackich, magisterskich, podyplomowych), Białystok 2007.

Efekty uczenia się:

Wiedza, student zna i rozumie:

KA7_WK1 - fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji w zakresie

dotyczącym prawa związanego z obszarem prawa podatkowego

(materialnego, ustrojowego i procesowego) oraz zakresu działania

podmiotów uprawnionych do wymiaru oraz poboru podatków;

Umiejętności, student potrafi:

KA7_UW4 - formułować i testować hipotezy związane z prostymi problemami

badawczymi z zakresu nauki i prawa związanego z obszarem

podatków i administracji skarbowej (materialnego, ustrojowego

i procesowego) oraz zakresu działania organów i sądów

realizujących zadania związane ze stosowaniem prawa

podatkowego;

KA7_UK2 - prowadzić debatę w zakresie kwestii związanych z problemami

i prawem (materialnym, ustrojowym i procesowym)

obowiązującym w obszarze podatków i administracji skarbowej;

Kompetencje społeczne, student jest gotów do:

KA7_KK1 - krytycznej oceny prezentowanych zagadnień problemowych

z zakresu prawa związanego z obszarem podatków i administracji

skarbowej (materialnego, ustrojowego i procesowego)

oraz przedmiotu działania organów i sądów stosujących przepisy

prawa podatkowego.

Metody i kryteria oceniania:

a) obecność na zajęciach – wartość 15% oceny końcowej;

b) aktywność na zajęciach – wartość 20% oceny końcowej;

c) opracowanie i przedstawienie podstawowych założeń metodologicznych na wybrany na dysertacje magisterską temat - w formie roboczej wersji wstępu dysertacji (zawierającego m.in. przesłanki wyboru tematyki, założenia badawcze i cel pracy) oraz zarysu spisu treści – wartość 65% oceny końcowej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Salachna
Prowadzący grup: Joanna Salachna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)