Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Proseminarium - Sądowa kontrola administracji skarbowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-SN2-1PROSK Kod Erasmus / ISCED: 10.001 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Proseminarium - Sądowa kontrola administracji skarbowej
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 2L niestac.II st. studia doradztwa podatkowego i admininstracji skarbowej-przedm.semin.
Doradztwo podatk.i admin.skarb.-niestacjonarne 1 rok 2 stopnia sem.letni
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

proseminaria magisterskie

Skrócony opis:

Przekazanie wiedzy z zakresu metodologii pracy naukowej, w tym w szczególności poszczególnych metod badawczych stosowanych w pracy magisterskiej, konstrukcji pracy magisterskiej wraz z jej aspektami formalnymi, a także wybór tematu i przygotowanie planu pracy magisterskiej.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne i nauki prawne

Rak studiów: I/ 2 stopień, semestr: I (VIII)

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 16 godzin proseminarium

Metody dydaktyczne: seminarium, konsultacje

konsultacje prowadzone w grupie lub – w zależności od postępów prac studentów – indywidualnie, również on - line (zdalnie)

Punkty ECTS: 6

Bilans nakładu pracy studenta: - udział w seminarium 16 godz. - w tym 8 godzin e-learning, godziny samodzielnej pracy studenta - 105 godzin, minimalna liczba konsultacji w semestrze - 29 godzin, razem 150 godzin, co odpowiada 6,0 pkt ECTS

Wskaźnik ilościowe: wymagana liczba godzin z bezpośrednim udziałem nauczyciela - 45 godzin, co odpowiada 1,8 punktom ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udział nauczyciela - 105 godzin, co odpowiada 4,2 pkt ECTS

Literatura:

E. Ruśkowski (red.) Prace licencjacki i magisterskie z finansów publicznych i prawa podatkowego, Siedlce 2002

A. Pułło, Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, Warszawa 2000

S. Urban, W. Ładoński, Jak napisać dobrą pracę magisterską, Wrocław 2003

B. Wierzbicki, (red.). Praca magisterska – od irytacji do satysfakcji, Białystok 2001

J. Boć, Jak pisać pracę magisterską, Wrocław 2009

Efekty uczenia się:

Wiedza:

KA7_WK1, absolwent zna i rozumie fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji w zakresie dotyczącym prawa związanego z obszarem

prawa podatkowego (materialnego, ustrojowego i procesowego) oraz zakresu działania podmiotów uprawnionych do wymiaru oraz poboru podatków

Umiejętności:

KA7_UW4, absolwent potrafi formułować i testować hipotezy związane z prostymi problemami badawczymi z zakresu nauki i prawa związanego z obszarem podatków i administracji skarbowej (materialnego, ustrojowego

i procesowego) oraz zakresu działania organów i sądów realizujących zadania związane ze stosowaniem prawa podatkowego

KA7_UK2, absolwent potrafi prowadzić debatę w zakresie kwestii związanych z problemami i prawem (materialnym, ustrojowym i procesowym) obowiązującym w obszarze podatków i administracji skarbowej

Kompetencje społeczne:

KA7_KK1. Absolwent jest gotów do krytycznej oceny prezentowanych zagadnień problemowych z zakresu prawa związanego z obszarem podatków i administracji skarbowej (materialnego, ustrojowego i procesowego) oraz przedmiotu działania organów i sądów stosujących przepisy prawa podatkowego

Sposób weryfikacji: ocena ciągła, prace pisemne, praca w grupach, zaliczenie.

Metody i kryteria oceniania:

Obserwacja ciągła podczas zajęć, ocena aktywności na zajęciach, zaliczenie na ocenę po przedstawieniu problemu naukowego w formie pisemnej (lub przesłanej elektronicznie) oraz uzasadnieniu wyboru tematu pracy magisterskiej.

Ocena aktywności na zajęciach; W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zaliczenie na ocenę.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Pietrasz
Prowadzący grup: Piotr Pietrasz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Pietrasz
Prowadzący grup: Piotr Pietrasz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.