Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kontrola podatkowa i kontrola celno-skarbowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-SN2-2KCS
Kod Erasmus / ISCED: 10.002 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Kontrola podatkowa i kontrola celno-skarbowa
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 2L niestac.II st. studia doradztwa podatkowego i admininstracji skarbowej-przedm.specjaliz.
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
specjalizacyjne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Podstawowym celem zajęć z przedmiotu Kontrola podatkowa i celno-skarbowa jest zapoznanie studentów z mechanizmem funkcjonowania systemu kontroli finansowej w sektorze publicznym, ze szczególnym uwzględnieniem teoretycznych i praktycznych aspektów kontroli podatkowej oraz celno-skarbowej. Analizie zostaną poddane cele, zakres oraz rozwiązania organizacyjne określające zasady wykonywania kontroli oraz postępowania pokontrolnego. Ponadto celem przedmiotu jest omówienie rozwiązań prawnych określających kompetencje organów powołanych do wykonywania kontroli podatkowej i celno-skarbowej i innych szczegółowych zagadnień objętych częścią pisemną egzaminu na doradcę podatkowego

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - niestacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - specjalizacyjny

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne.

Rok studiów rok II/sem. IV.

Wymagania wstępne - brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 15 godzin Konwersatorium

Metody dydaktyczne - Konwersatorium, konsultacje.

Punkty ECTS - 4.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 15 godz., przygotowanie do zajęć i zaliczenia 70 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 13 godz., zaliczenie 2 godz. Razem: 100 godzin, co odpowiada 4 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 30 godzin, co odpowiada 1.2 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 70 godz., co odpowiada 2.8 pkt ECTS.

Literatura:

1. A. Kaźmierski, Meritum Podatki 2023, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2019.

2. Leonard Etel (red.) Rafał Dowgier, Piotr Pietrasz, Mariusz Popławski, Sławomir Presnarowicz, Wojciech Stachurski, Krzysztof Teszner, Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2023.

3. D. Zalewski, M. Krawczak (red.), Kontrola podatkowa działalności gospodarczej, Wolters Kluwer, Warszawa 2019.

4. H. Kuzińska i inni (red.), Ucieczka przed podatkami i kontrola podatkowa, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2018.

5. M. Hybka, Skuteczność kontroli wywiązywania się z obowiązków podatkowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2018.

6. D. Zalewski, Ochrona praw podatnika w kontroli podatkowej, Warszawa 2021.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

KA7_WG1 - absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu zasady i instytucje prawa związanego z obszarem podatków i administracji skarbowej (materialnego, ustrojowego i procesowego)

KA7_WK2 - absolwent zna i rozumie ekonomiczne, prawne, etyczne i inne uwarunkowania działalności zawodowej w sektorze powiązanym ze stosowaniem prawa podatkowego

Umiejętności:

KA7_UK1 - absolwent potrafi komunikować się na tematy związane z prawem regulującym obszar podatków i administracji skarbowej (materialnym, ustrojowym i procesowym) ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców (stanowiących odbiorców usług świadczonych przez instytucje i podmioty realizujące zadania z zakresu wymiaru i poboru podatków, stron i innych podmiotów postępowań prowadzonych przez te podmioty)

Kompetencje społeczne:

KA7_KO1 -absolwent jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania i organizowania działalności na rzecz środowiska publicznego podejmując czynności w obszarze podatków i administracji skarbowej

Metody i kryteria oceniania:

Formy i warunki zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie ma formę testu, który składa się z 20 pytań. Wyłącznie jedna odpowiedź jest prawidłowa w każdym pytaniu. Test uwzględnia zagadnienia objęte sylabusem przedmiotu i jednocześnie te, które zostały zrealizowane na zajęciach

Skala ocen od 2 do 5.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Zalewski
Prowadzący grup: Dariusz Zalewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
specjalistyczne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Podstawowym celem zajęć z przedmiotu Kontrola podatkowa i celno-skarbowa jest zapoznanie studentów z mechanizmem funkcjonowania systemu kontroli finansowej w sektorze publicznym, ze szczególnym uwzględnieniem teoretycznych i praktycznych aspektów kontroli podatkowej oraz celno-skarbowej. Analizie zostaną poddane cele, zakres oraz rozwiązania organizacyjne określające zasady wykonywania kontroli oraz postępowania pokontrolnego. Ponadto celem przedmiotu jest omówienie rozwiązań prawnych określających kompetencje organów powołanych do wykonywania kontroli podatkowej i celno-skarbowej i innych szczegółowych zagadnień objętych częścią pisemną egzaminu na doradcę podatkowego przeprowadzanego przed Państwową Komisją Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - niestacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - specjalizacyjny

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne.

Rok studiów rok II/sem. IV.

Wymagania wstępne - brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 15 godzin Konwersatorium

Metody dydaktyczne - Konwersatorium, konsultacje.

Punkty ECTS - 4.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 15 godz., przygotowanie do zajęć i zaliczenia 70 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 13 godz., zaliczenie 2 godz. Razem: 100 godzin, co odpowiada 4 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 30 godzin, co odpowiada 1.2 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 70 godz., co odpowiada 2.8 pkt ECTS.

Literatura:

1. A. Kaźmierski, Meritum Podatki 2023, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2019.

2. Leonard Etel (red.) Rafał Dowgier, Piotr Pietrasz, Mariusz Popławski, Sławomir Presnarowicz, Wojciech Stachurski, Krzysztof Teszner, Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2023.

3. D. Zalewski, M. Krawczak (red.), Kontrola podatkowa działalności gospodarczej, Wolters Kluwer, Warszawa 2019.

4. H. Kuzińska i inni (red.), Ucieczka przed podatkami i kontrola podatkowa, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2018.

5. M. Hybka, Skuteczność kontroli wywiązywania się z obowiązków podatkowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2018.

6. D. Zalewski, Ochrona praw podatnika w kontroli podatkowej, Warszawa 2021.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)