Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Odpowiedzialność w administracji publicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-SN2-2OAP
Kod Erasmus / ISCED: 10.002 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Odpowiedzialność w administracji publicznej
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 2L niestac.II st. studia doradztwa podatkowego i admininstracji skarbowej-przedm.specjaliz.
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest prezentacja podstawowych założeń normatywnych związanych odpowiedzialnością administracji publicznej, pojęciem i rodzajami tej odpowiedzialności, a także procedurą dochodzenia odszkodowań z tytułu szkody powstałej wskutek legalnych działań, czy też niezgodnego z prawem działania lub zaniechania organu administracji publicznej.

Skrócony opis:

Przedmiot zapoznaje studenta z zagadnieniami związanymi z kształtowaniem odpowiedzialności publicznej organów administracji publicznej. Rolą organów kontroli i nadzoru, przyczynami powstawania patologii w administracji i sposobami ich niwelowania w celu budowania zaufania i kształtowania podstaw dobrej administracji.

Pełny opis:

1. Zaufanie i dobro wspólne

2. Odpowiedzialność najwyższych organów w państwie.

3. Rodzaje odpowiedzialności konstytucyjne, parlamentarna, polityczne.

4. Rola Najwyższej Izby Kontroli

5. Infrastruktura antykorupcyjna

6. Społeczny wymiar patologii w administracji

7. Odpowiedzialność powstałą na skutek uchylenia lub zamiany decyzji ostatecznej art. 161 KPA

8.Odpowiedzialność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego za niezgodne z prawem działanie administracji:

• odpowiedzialność za szkodę powstałą wskutek wydania decyzji niezgodnej z prawem,

• odpowiedzialność za szkodę wywołaną niewydaniem aktu normatywnego,

• odpowiedzialność za brak implementacji przepisów prawa wspólnotowego

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów – niestacjonarne.

Rodzaj przedmiotu – specjalizacyjny

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok II/sem. II

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć – 15 godzin konwersatorium (w tym 7 godz. e-learningu).

Metody dydaktyczne – dyskusja moderowana, uzupełniana prezentacjami komputerowymi, konsultacje.

Punkty ECTS – 3.

Bilans nakładu pracy studenta – udział w zajęciach 15 godz. (w tym 7 godz. e-learningu zajęcia synchroniczne), przygotowanie do zajęć i egzaminu 37,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 27,5 godz., egzamin 2 godz. Razem: 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe – nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godziny, co odpowiada 1,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godziny, co odpowiada 1,5 pkt ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa

E. Bagińska, J. Parchomiuk, Odpowiedzialność odszkodowawcza administracji, System prawa administracyjnego T. 12, Warszawa 2016

J. Bujny (red.), Odpowiedzialność w administracji publicznej. Poradnik urzędnika, C.H. Beck, 2005

Literatura uzupełniająca

J. Boć (red.), Administracja publiczna, Kolonia Limited 2010

B. Cudowski (red.), Odpowiedzialność jako instrument zapewnienia prawidłowego funkcjonowania samorządu terytorialnego (o potrzebie badań), Białystok 2006

M. Safjan, K. J. Matuszczyk, Odpowiedzialność odszkodowawcza władzy publicznej, LEXISNEXIS 2009J. Borkowska (red.), Odpowiedzialność urzędnika administracji publicznej, Warszawa 2009

J. Stelina, Prawo urzędnicze, Warszawa 2017

Efekty uczenia się:

Wiedza KP7_WK2 posiada wiedzę ekonomiczną, prawną, etyczną i zna inne uwarunkowania działalności zawodowej w sektorze administracji

publicznej.

Umiejętności

KP7_UW4 potrafi formułować i testować hipotezy związane z prostymi

problemami badawczymi z zakresu prawa

administracyjnego (materialnego, ustrojowego

i procesowego) oraz przedmiotu działania

administracji publicznej.

Kompetencje społeczne

KP7_KR1 ma kompetencje odpowiedzialnego pełnienia roli zawodowej

z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb

społecznych związanych z funkcjonowaniem

administracji publicznej, w tym:

− rozwijania dorobku zawodu urzędnika,

funkcjonariusza publicznego,

− podtrzymywania etosu zawodu urzędnika,

funkcjonariusza publicznego,

− przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej

urzędnika, funkcjonariusza publicznego oraz działania

Metody i kryteria oceniania:

Konwersatorium: obserwacja ciągła podczas zajęć, praca w grupach, ocena aktywności na zajęciach e-learningowych.

Zaliczenie pisemne/ustny z uwzględnieniem wykonania zadań w e-learningu.

Debata oksfordzka

W zależności od obowiązujących regulacji, zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia końcowego lub egzaminu końcowego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej."

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Wenclik
Prowadzący grup: Małgorzata Wenclik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)