Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium - Finanse publiczne i prawo finansowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-SN2-2SEMFP
Kod Erasmus / ISCED: 10.002 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium - Finanse publiczne i prawo finansowe
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 2L niestac.II st. studia doradztwa podatkowego i admininstracji skarbowej-przedm.semin.
Doradztwo podatk.i admin.skarb.-niestacjonarne 2 rok 2 stopnia sem.letni
Doradztwo podatk.i admin.skarb.-niestacjonarne 2 rok 2 stopnia sem.zimowy
Punkty ECTS i inne: 9.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wynikiem zrealizowanych zajęć (oraz pracy własnej studenta) ma być opracowanie pracy magisterskiej na ustalony temat, z zastosowaniem odpowiednich narzędzi badawczych.

W założeniu dysertacja ma nie tylko odzwierciedlać stan wiedzy oraz praktyki w wybranym obszarze badawczym, ale także ukazywać umiejętności studenta w zakresie analizy regulacji prawnych, danych itp. oraz samodzielnego formułowania wniosków na ich podstawie.

Skrócony opis:

zajęcia będą obejmować następujące bloki:

1. Weryfikacja założeń metodologicznych;

2. Ocena adekwatności doboru źródeł informacji;

3. Zasady redagowania dysertacji;

4. Zasady prawidłowego wykorzystania źródeł; obowiązująca procedura antyplagiatowa;

5. Weryfikacja kolejnych fragmentów opracowania;

6. Omówienie zasad obrony pracy magisterskiej.

Pełny opis:

„Profil studiów – ogólnoakademicki.

Forma studiów – niestacjonarne.

Rodzaj przedmiotu – obowiązkowy.

Dziedzina: nauki społeczne, dyscyplina: nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok II/sem. IV.

Wymagania wstępne – brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć – 32 godz. seminarium (w tym 4 godz. zajęć zdalnych synchronicznych).

Metody dydaktyczne – dyskusja moderowana, metoda heurystyczna, metoda problemowa.

Punkty ECTS – 9.

Bilans nakładu pracy studenta – udział w zajęciach 32 godz. (w tym 4 godz. zajęć zdalnych synchronicznych), przygotowanie do zajęć 157,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 35,5 godz. Razem: 225 godzin, co odpowiada 9 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe – nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 67,5 godzin, co odpowiada 2,7 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 157,5 godz., co odpowiada 6,3 pkt ECTS.

1. Weryfikacja założeń metodologicznych: kompatybilność celów pracy z jej tematem (wyznaczonym obszarem badawczym) oraz z planowanymi do wykorzystania metodami badawczymi; - dostosowanie narzędzi badawczych do zakładanych celów; wybór narzędzi i metod w kontekście procesu gromadzenia niezbędnych źródeł danych i informacji; - zupełność i niesprzeczność wywodów zawieranych w poszczególnych rozdziałach pracy, w tym logika rozważań.

2. Ocena adekwatności doboru źródeł informacji: prezentacja przez studentów zgromadzonych materiałów oraz uzasadnienie ich przydatności w kontekście przyjętych założeń metodologicznych; - badania ilościowe i jakościowe, w tym zasady ich przeprowadzania, przydatność; - dostęp do informacji publicznej; - rola i przydatność wykorzystania materiałów źródłowych.

3. Zasady redagowania dysertacji: - poprawność językowa, w tym jej zasady oraz prezentacja najczęściej popełnianych błędów; - jednolitość obranego systemu redagowania; - istota i znaczenie reguł technicznych stosowanych przy redagowaniu tekstu; - wymogi redakcyjne dla prac magisterskich.

4. Zasady prawidłowego wykorzystania źródeł; obowiązująca procedura antyplagiatowa: - dopuszczalne korzystanie z utworów; sposoby wykorzystywania materiałów w kontekście ich powoływania oraz wymogu samodzielności dysertacji; - zasady i procedura badania antyplagiatowego.

5. Weryfikacja kolejnych fragmentów opracowania: - prezentacja (pisemna i częściowo ustna) wyznaczonych przez prowadzącego fragmentów przygotowywanej pracy magisterskiej; weryfikacja tekstu pod kątem zasad merytorycznych oraz redakcyjno-technicznych; - omówienie popełnionych błędów i/lub wyjaśnianie kwestii wątpliwych.

6. Omówienie zasad obrony pracy magisterskiej: - kryteria oceny prac magisterskich; - recenzja dysertacji i jej dostępność; - przebieg egzaminu dyplomowego; - rodzaje pytań i zasady ich zadawania; - kwestia oceny odpowiedzi; - ocena z pracy, egzaminu dyplomowego a ocena na dyplomie.

Literatura:

1. E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa 2007 lub wydania późniejsze

2. B.R. Kuc, J. Paszkowski, Metody i techniki pisania prac dyplomowych (na studiach licencjackich, magisterskich, podyplomowych), Białystok 2007

3. J. Boć, Jak pisać pracę magisterską, Wrocław 2009.

4. C.F. Nachmias, D. Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych, Zysk i Sk-a, Poznań 2001 lub wyd. późniejsze

Efekty uczenia się:

Student:

- zna i rozumie główne tendencje rozwojowe w sferze podatków i administracji skarbowej oraz prawa (materialnego, ustrojowego i procesowego) związanego z obszarem podatków i administracji skarbowej (KA7_WG5);

- potrafi formułować i testować hipotezy związane z prostymi problemami

badawczymi z zakresu nauki i prawa związanego z obszarem podatków i administracji skarbowej (materialnego, ustrojowego i procesowego) oraz zakresu działania organów i sądów realizujących zadania związane ze stosowaniem prawa finansowego (KA7_UW4);

- umie prowadzić debatę w zakresie kwestii związanych z problemami i prawem (materialnym, ustrojowym i procesowym) obowiązującym w obszarze podatków i administracji skarbowej (KA7_UK2);

- jest przygotowany do krytycznej oceny prezentowanych zagadnień problemowych z zakresu prawa związanego z obszarem podatków i administracji skarbowej (materialnego, ustrojowego i procesowego)

oraz przedmiotu działania organów i sądów stosujących przepisy prawa podatkowego (KA7_KK1).

Sposób weryfikacji wszystkich ze wskazanych powyżej efektów: ocena udziału w zajęciach i przedłożonej pracy dyplomowej.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest przedłożenie pracy magisterskiej (co najmniej wersji roboczej całej pracy, po uprzednim przedkładaniu wskazanych przez prowadzącego fragm.).

W końcowej ocenie (pod warunkiem przedłożenia pracy) brane są pod uwagę:

a) obecność na zajęciach – stanowi wartość 15% oceny końcowej;

b) aktywność na zajęciach – stanowi wartość 15% oceny końcowej;

c) przedłożenie pracy magisterskiej i jej poprawność oraz poziom merytoryczny - wartość 70% oceny końcowej:

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Salachna
Prowadzący grup: Joanna Salachna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Salachna
Prowadzący grup: Joanna Salachna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Salachna
Prowadzący grup: Joanna Salachna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)