Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium - Prawo podatkowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-SN2-2SEMPP
Kod Erasmus / ISCED: 10.002 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium - Prawo podatkowe
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 2L niestac.II st. studia doradztwa podatkowego i admininstracji skarbowej-przedm.semin.
Doradztwo podatk.i admin.skarb.-niestacjonarne 2 rok 2 stopnia sem.letni
Doradztwo podatk.i admin.skarb.-niestacjonarne 2 rok 2 stopnia sem.zimowy
Punkty ECTS i inne: 9.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest zdobycie przez studenta pogłębionej wiedzy z określonego obszaru badawczego, zastosowania właściwych kryteriów opracowania problematyki badawczej, wyboru oraz określenia adekwatnych metod prowadzenia badań naukowych w odniesieniu do różnych problemów badawczych, planowania oraz realizacji prac naukowo-badawczych, a także rozwiązywania pojawiających się w tych procesach problemów praktycznych. Celem nadrzędnym jest finalne przygotowanie studenta do złożenia i obrony pracy magisterskiej oraz usystematyzowanie wiedzy niezbędnej do złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu magisterskiego

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Przekazanie wiedzy w zakresie metodologicznych zasad pisania prac dyplomowych (motywów podjęcia danej tematyki, stanu badań w danym zakresie, próby postawienia problemu badawczego, sformułowania tez głównych i szczegółowych), zasad prowadzenia kwerendy bibliotecznej oraz sposobu formułowania not bibliograficznych, kwestii technicznych pisania pracy magisterskiej, a także wyboru problematyki będącej przedmiotem analizy (problem naukowy lub problem praktyczny wynikający z kwestii związanych ze stosowaniem prawa) oraz prezentacja jej na zajęciach przez poszczególnych studentów. Studenci pod opieką prowadzącego seminarium przygotują pracę magisterską.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - niestacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy.

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok II/sem. I i II.

Wymagania wstępne - zaliczenie proseminarium.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 32 godzin seminarium.

Metody dydaktyczne – dyskusja moderowana, konsultacje.

Punkty ECTS - 9.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 32 godz., przygotowanie do zajęć 98 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 95 godz. Razem: 225 godzin, co odpowiada 9 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 67,5 godzin, co odpowiada 2,7 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 157,5 godz., co odpowiada 6,3 pkt ECTS.

Literatura:

L. Kozioł, Z. Muszyński, Kompendium wiedzy o technice przygotowywania pracy dyplomowej, Toruń 2008,

A. Pułło, Prace magisterskie i licencjackie: wskazówki dla studentów, Warszawa 2006,

R. Zenderowski, Praca magisterska. Jak pisać i obronić? Wskazówki metodologiczne, Warszawa 2004,

B. Wierzbicki (red.), Praca magisterska od irytacji do satysfakcji, Białystok 2001

E. Ruśkowski (red.), Prace licencjackie i magisterskie z finansów publicznych i prawa podatkowego, Siedlce 2002,

H. Lelusz, M. Kowalewski, R. Lasmanowicz, Metodyka pisania prac dyplomowych o tematyce ekonomicznej, Olsztyn 2000,

W. P. Zaczyński, Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i magisterskich, Warszawa 1995

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent zna i rozumie:

- główne tendencje rozwojowe prawa administracyjnego (materialnego, ustrojowego i procesowego) - KA7_WG5,

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi:

-formułować i testować hipotezy związane z prostymi problemami badawczymi z zakresu nauki i prawa związanego z obszarem podatków i administracji skarbowej (materialnego, ustrojowego i procesowego) oraz zakresu działania organów i sądów realizujących zadania związane ze stosowaniem prawa podatkowego - KA7_UW4,

- prowadzić debatę w zakresie kwestii związanych z problemami i prawem (materialnym, ustrojowym i procesowym) obowiązującym w obszarze podatków i administracji skarbowej - KA7_UK2,

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów do:

- krytycznej oceny prezentowanych zagadnień problemowych z zakresu prawa związanego z obszarem podatków i administracji skarbowej (materialnego, ustrojowego i procesowego) oraz przedmiotu działania organów i sądów stosujących przepisy prawa podatkowego - KA7_KK1

Metody i kryteria oceniania:

Ocena udziału w dyskusjach moderowanych, odpowiedzi na pytania prowadzącego, ocena - najpierw istotnych fragmentów - ostatecznie całej pracy dyplomowej w szczególności pod kątem poprawności języka prawniczego, logiczności prowadzenia wywodu, poprawności formalnej tekstu, struktury i układu pracy, zgodności treści z tytułem pracy.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewelina Bobrus-Nowińska, Rafał Dowgier
Prowadzący grup: Ewelina Bobrus-Nowińska, Rafał Dowgier
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Dowgier, Grzegorz Liszewski
Prowadzący grup: Rafał Dowgier, Grzegorz Liszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)