Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zamówienia publiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-TN1-1ZAP
Kod Erasmus / ISCED: 10.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zamówienia publiczne
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 3L niestac.I st. studia prawa i podatków w biznesie-przedm.obow.
Prawo i podatki w biznesie-niestacjonarne 1 rok 1 stopnia sem.letni
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Przekazanie wiedzy na temat istoty zamówień publicznych oraz wyjaśnienie roli i znaczenia zamówień publicznych dla finansów publicznych oraz

gospodarki w Polsce i UE, w tym w szczególności przedstawienie organizacji i funkcjonowania systemu zamówień publicznych w Polsce i UE oraz procedur i zasad udzielania zamówień publicznych

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów – niestacjonarne.

Rodzaj przedmiotu – obowiązkowy.

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok 1/sem.2.

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć – 15 godzin konwersatorium (w tym 5 godz. zdalnych synchronicznych i 3 godz. zdalne asynchroniczne).

Metody dydaktyczne – konwersatorium, konsultacje.

Punkty ECTS – np. 3.

Bilans nakładu pracy studenta – np. udział w zajęciach 15 godz. (w tym 5 godz. zdalnych synchronicznych i 3 godz. zdalnych asynchronicznych ), przygotowanie do zajęć i egzaminu 37,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 22,5 godz., egzamin 2 godz. Razem: 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe – np. nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godzin, co odpowiada 1,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz., co odpowiada 1,5 pkt ECTS.

Literatura:

J. Andała-Sępkowska, W. Bereszko Prawo zamówień publicznych 2021. Praktyczny przewodnik, Warszawa 2021

Efekty uczenia się:

Wiedza, absolwent zna i rozumie:

- wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy szczegółowej dotyczące prawa podatkowego (materialnego, ustrojowego i procesowego) oraz zasad zakładania i wykonywania działalności gospodarczej

KA6_WG3

- w zaawansowanym stopniu wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące podstawową wiedzę ogólną z zakresu prawa podatkowego, gospodarczego i administracyjnego KA6_WG4,

Umiejętności, absolwent potrafi:

- wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy z zakresu funkcjonowania podmiotów gospodarczych oraz podmiotów realizujących zadania w zakresie poboru i wymiaru podatków oraz innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach przez dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych, KA6_UW2,

Kompetencje społeczne, absolwent jest gotów do:

krytycznej oceny prezentowanych zagadnień problemowych dotyczących prawa związanego z podatkami (materialnego, ustrojowego i procesowego) oraz przedmiotu działania podmiotów (organów i sądów) stosujących przepisy prawa podatkowego, a także prawnych ram prowadzenia działalności gospodarczej, KA6_KK1

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin końcowy - w formie testu (I etap) i ustny, nieobowiązkowy (II etap).

Etap I - pisemny, test: czas trwania: 40 minut. Łącznie do uzyskania 40 punktów

Etap II – ustny, nieobowiązkowy – odpowiedź na 4 pytania sformułowane na podstawie listy zagadnień podanej studentom do wiadomości wcześniej. Za każdą odpowiedź można uzyskać max. 10 pkt

Można uzyskać do 40 punktów za realizację zadań e-learningowych i za aktywność w ramach zajęć.

Skala ocen pozytywnych:

90-120 bdb

70-89 db+

60-69 db

50-59 dst+

40-49 dst

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia egzaminu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Woltanowski
Prowadzący grup: Piotr Woltanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Przekazanie wiedzy na temat istoty zamówień publicznych oraz wyjaśnienie roli i znaczenia zamówień publicznych dla finansów publicznych oraz

gospodarki w Polsce i UE, w tym w szczególności przedstawienie organizacji i funkcjonowania systemu zamówień publicznych w Polsce i UE oraz procedur i zasad udzielania zamówień publicznych

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów – niestacjonarne.

Rodzaj przedmiotu – obowiązkowy.

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok 1/sem.2.

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć – 15 godzin konwersatorium (w tym 5 godz. zdalnych synchronicznych i 3 godz. zdalne asynchroniczne).

Metody dydaktyczne – konwersatorium, konsultacje.

Punkty ECTS – np. 3.

Bilans nakładu pracy studenta – np. udział w zajęciach 15 godz. (w tym 5 godz. zdalnych synchronicznych i 3 godz. zdalnych asynchronicznych ), przygotowanie do zajęć i egzaminu 37,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 22,5 godz., egzamin 2 godz. Razem: 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe – np. nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godzin, co odpowiada 1,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz., co odpowiada 1,5 pkt ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych z uzasadnieniem.

2. Stepaniuk M., Nowa ustawa - Prawo zamówień publicznych. Praktyczna analiza zmian, Warszawa 2020.

3. J. Andała-Sępkowska, W. Bereszko Prawo zamówień publicznych 2021. Praktyczny przewodnik, Warszawa 2021

Literatura uzupełniająca:

1. Panasiuk A., de Ambrosis Vigna A. (red.), System zamówień publicznych: wybrane problemy, Białystok 2019.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Woltanowski
Prowadzący grup: Piotr Woltanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Przekazanie wiedzy na temat istoty zamówień publicznych oraz wyjaśnienie roli i znaczenia zamówień publicznych dla finansów publicznych oraz

gospodarki w Polsce i UE, w tym w szczególności przedstawienie organizacji i funkcjonowania systemu zamówień publicznych w Polsce i UE oraz procedur i zasad udzielania zamówień publicznych

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów – niestacjonarne.

Rodzaj przedmiotu – obowiązkowy.

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok 1/sem.2.

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć – 15 godzin konwersatorium (w tym 5 godz. zdalnych synchronicznych i 3 godz. zdalne asynchroniczne).

Metody dydaktyczne – konwersatorium, konsultacje.

Punkty ECTS – np. 3.

Bilans nakładu pracy studenta – np. udział w zajęciach 15 godz. (w tym 5 godz. zdalnych synchronicznych i 3 godz. zdalnych asynchronicznych ), przygotowanie do zajęć i egzaminu 37,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 22,5 godz., egzamin 2 godz. Razem: 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe – np. nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godzin, co odpowiada 1,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz., co odpowiada 1,5 pkt ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych z uzasadnieniem.

2. Stepaniuk M., Nowa ustawa - Prawo zamówień publicznych. Praktyczna analiza zmian, Warszawa 2020.

3. J. Andała-Sępkowska, W. Bereszko Prawo zamówień publicznych 2021. Praktyczny przewodnik, Warszawa 2021

Literatura uzupełniająca:

1. Panasiuk A., de Ambrosis Vigna A. (red.), System zamówień publicznych: wybrane problemy, Białystok 2019.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Woltanowski
Prowadzący grup: Piotr Woltanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Przekazanie wiedzy na temat istoty zamówień publicznych oraz wyjaśnienie roli i znaczenia zamówień publicznych dla finansów publicznych oraz

gospodarki w Polsce i UE, w tym w szczególności przedstawienie organizacji i funkcjonowania systemu zamówień publicznych w Polsce i UE oraz procedur i zasad udzielania zamówień publicznych

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów – niestacjonarne.

Rodzaj przedmiotu – obowiązkowy.

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok 1/sem.2.

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć – 15 godzin konwersatorium (w tym 5 godz. zdalnych synchronicznych i 3 godz. zdalne asynchroniczne).

Metody dydaktyczne – konwersatorium, konsultacje.

Punkty ECTS – np. 3.

Bilans nakładu pracy studenta – np. udział w zajęciach 15 godz. (w tym 5 godz. zdalnych synchronicznych i 3 godz. zdalnych asynchronicznych ), przygotowanie do zajęć i egzaminu 37,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 22,5 godz., egzamin 2 godz. Razem: 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe – np. nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godzin, co odpowiada 1,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz., co odpowiada 1,5 pkt ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych z uzasadnieniem.

2. Stepaniuk M., Nowa ustawa - Prawo zamówień publicznych. Praktyczna analiza zmian, Warszawa 2020.

3. J. Andała-Sępkowska, W. Bereszko Prawo zamówień publicznych 2021. Praktyczny przewodnik, Warszawa 2021

Literatura uzupełniająca:

1. Panasiuk A., de Ambrosis Vigna A. (red.), System zamówień publicznych: wybrane problemy, Białystok 2019.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)