Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ustrój konstytucyjny RP

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-WN1-1AG Kod Erasmus / ISCED: 10.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ustrój konstytucyjny RP
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 3L niestac.I st.studia bezpieczeństwa i prawa- przedmioty obowiązkowe
Bezpieczeństwo i Prawo Niestacjonarne 1 rok 1 stopnia sem. Letni
Punkty ECTS i inne: 9.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student poznaje najważniejsze instytucje ustroju konstytucyjnego RP

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje treści programowe w zakresie: poznania i przyswojenia zasad ustroju konstytucyjnego RP oraz istoty wyodrębnienia poszczególnych organów konstytucyjnych i zasad ich funkcjonowania w obszarze władzy ustawodawczej (Sejm i Senat), wykonawczej (Prezydent RP,Rada Ministrów) oraz sądowniczej (sądy i trybunały) z uwzględnieniem konstytucyjnych organów kontroli i ochrony prawa. W ramach przedmiotu omówione są także zasady funkcjonowania, struktura i kompetencji organów samorządu terytorialnego.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - niestacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne

Rok studiów/sem. - rok I/sem. 2

Wymagania wstępne –

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 32 godziny wykładu.

Metody dydaktyczne - klasyczny wykład, prezentacje, konsultacje.

Punkty ECTS - 9.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 32 godz., przygotowanie do zajęć i egzaminu 75 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 116 godz., egzamin 2 godz. Razem: 225 godzin, co odpowiada 9 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 150 godzin, co odpowiada 6 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 75 godz., co odpowiada 3 pkt ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1/ Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r.

2/ S. Bożyk (red.), Prawo konstytucyjne, Temida 2, Białystok 2020

Literatura uzupełniająca:

1/ M. Granat, Prawo konstytucyjne. Pytania i odpowiedzi, Warszawa 2016

2/ P. Uziębło (red.), Prawo konstytucyjne. Diagramy, Warszawa 2014

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy absolwent zna i rozumie:

- wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy szczegółowej dotyczące prawa związanego z obszarem bezpieczeństwa (materialnego, ustrojowego i procesowego) oraz funkcjonowania podmiotów związanych z zapewnieniem i ochroną bezpieczeństwa (KA6_WG3)

- fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji w zakresie dotyczącym prawa związanego z obszarem bezpieczeństwo (materialnego, ustrojowego i procesowego) oraz funkcjonowania podmiotów związanych z zapewnieniem i ochroną bezpieczeństwa (KA6_WK1)

W zakresie umiejętności absolwent potrafi:

- wykorzystywać posiadaną wiedzę –formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy z zakresu funkcjonowania podmiotów związanych z zapewnieniem i ochroną bezpieczeństwa oraz innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach przez: –dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych w obszarze działalności podmiotów związanych z zapewnieniem i ochroną bezpieczeństwa( KA6_UW2)

- brać udział w debacie w obszarach tematycznych związanych z bezpieczeństwem i regulowanych przez prawo związane z tym obszarem–przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich (KA6_UK2)

W zakresie kompetencji społecznych absolwent jest gotów do:

- uznawania znaczenia nabytej wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych z zakresu prawa związanego z obszarem bezpieczeństwo(materialnego, ustrojowego i procesowego) oraz przedmiotu działania podmiotów (organów i sądów) realizujących kompetencje z obszaru bezpieczeństwo (KA6_KK2)

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny lub pisemny.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lech Jamróz
Prowadzący grup: Lech Jamróz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Matwiejuk
Prowadzący grup: Jarosław Matwiejuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje treści programowe w zakresie: poznania i przyswojenia zasad ustroju konstytucyjnego RP oraz istoty wyodrębnienia poszczególnych organów konstytucyjnych i zasad ich funkcjonowania w obszarze władzy ustawodawczej (Sejm i Senat), wykonawczej (Prezydent RP,Rada Ministrów) oraz sądowniczej (sądy i trybunały) z uwzględnieniem konstytucyjnych organów kontroli i ochrony prawa. W ramach przedmiotu omówione są także zasady funkcjonowania, struktura i kompetencji organów samorządu terytorialnego.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - niestacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne

Rok studiów/sem. - rok I/sem. 2

Wymagania wstępne –

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 32 godziny wykładu.

Metody dydaktyczne - klasyczny wykład, prezentacje, konsultacje.

Punkty ECTS - 9.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 32 godz., przygotowanie do zajęć i egzaminu 75 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 116 godz., egzamin 2 godz. Razem: 225 godzin, co odpowiada 9 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 150 godzin, co odpowiada 6 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 75 godz., co odpowiada 3 pkt ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1/ Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r.

2/ S. Bożyk (red.), Prawo konstytucyjne, Temida 2, Białystok 2020

Literatura uzupełniająca:

1/ M. Granat, Prawo konstytucyjne. Pytania i odpowiedzi, Warszawa 2016

2/ P. Uziębło (red.), Prawo konstytucyjne. Diagramy, Warszawa 2014

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Jackiewicz
Prowadzący grup: Andrzej Jackiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.