Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia prawa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-WN1-1BD
Kod Erasmus / ISCED: 10.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia prawa
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 3L niestac.I st.studia bezpieczeństwa i prawa- przedmioty obowiązkowe
Bezpieczeństwo i Prawo Niestacjonarne 1 rok 1 stopnia sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Od studentów wymagana jest wiedza historyczna na poziomie absolwenta szkoły średniej.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów I roku bezpieczeństwa i prawa z problematyką historyczno-prawną w zakresie instytucji prawa publicznego i

prywatnego, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań ustrojowych i prawnych XX wieku. Celem zajęć jest uzyskanie i

usystematyzowanie wiedzy dla pozyskania umiejętności posługiwania się podstawowymi pojęciami z zakresu historii prawa oraz

wyrobienia zdolności analizy i rozumienia wydarzeń i procesów historycznych. Podczas zajęć zostaną przedstawione procesy ewolucji

ustrojów państwowych, kształtowania się instytucji ustrojowych oraz historii prawa sądowego i postępowania sądowego. Szczególna

uwaga zostanie poświęcona rozwiązaniom obowiązujące na ziemiach polskich.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - niestacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy.

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne.

Rok studiów - rok I/sem. I.

Wymagania wstępne - brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 30 godziny wykładu (w tym 15 godzin e-learningu).

Metody dydaktyczne - wykład, konsultacje.

Punkty ECTS - 6.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 30 godz. (w tym 15 godz. e-learningu), przygotowanie do zajęć i egzaminu 50 godz.,

udział w konsultacjach związanych z zajęciami 68 godz., egzamin 2 godz. Razem: 150 godzin, co odpowiada 6 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 100 godzin, co

odpowiada 4,0 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godz., co odpowiada 2,0

pkt ECTS.

Literatura:

Literatura:

Podstawowa:

1) T. Maciejewski, Historia ustroju i prawa sądowego Polski, Warszawa 2017;

2) A. Dziadzio, Powszechna historia prawa, Warszawa 2011;

3). M. Szczaniecki, Powszechna historia państwa i prawa, Warszawa 2002;

3) A. Lityński, Historia prawa Polski Ludowej, Warszawa 2013 i wydania wcześniejsze.

Uzupełniająca:

1 ) J. Wiewiórkowski, J. Walachowicz, A. Gulczyński, B. Lesiński, Historia prawa. Wybór tekstów źródłowych, Poznań 2002;

2) K. Sójka - Zielińska, Drogi i bezdroża prawa. Szkice z dziejów kultury prawnej Europy, Warszawa 2010;

Efekty uczenia się:

KA6_WG1, KA6_UW2, KA6_U01, KA6_KK2:

- w zaawansowanym stopniu zasady i instytucje prawa

związanego z obszarem bezpieczeństwa/ KA6_WG1

- wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować

i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy z zakresu

funkcjonowania podmiotów związanych z zapewnieniem

i ochroną bezpieczeństwa oraz innowacyjnie wykonywać

zadania w nieprzewidywalnych warunkach przez:

– dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi,

w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych

w obszarze działalności podmiotów

związanych z zapewnieniem i ochroną bezpieczeństwa/ KA6_UW2

- planować i organizować pracę indywidualną oraz w ramach

udziału w zespole w zakresie analizy problematyki prawa

związanego z obszarem bezpieczeństwo/ KA6_U01

- uznawania znaczenia nabytej wiedzy w rozwiązywaniu

problemów poznawczych z zakresu prawa związanego

z obszarem bezpieczeństwo (materialnego, ustrojowego

i procesowego) oraz przedmiotu działania podmiotów

(organów i sadów) realizujących kompetencje z obszaru

bezpieczeństwo/ KA6_KK2

Metody i kryteria oceniania:

Wykład – egzamin I i II termin - ustny. Oceniania będzie umiejętność udzielania odpowiedzi na pytania o charakterze opisowym z listy

zagadnień przekazanych na wykładzie z uwzględnieniem wykonania zadań w e-learningu.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia egzaminu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Mohyluk
Prowadzący grup: Mariusz Mohyluk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kołodko, Mariusz Mohyluk, Kamil Niewiński
Prowadzący grup: Piotr Kołodko, Mariusz Mohyluk, Kamil Niewiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Mohyluk
Prowadzący grup: Mariusz Mohyluk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)